Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ngöôøi Coäng Saûn Ñaõ Laøm Gì Maø Phaûi Ñaû Ñaûo ?

Ngöôøi huøng Nguyeãn Vieät Thaønh vöøa laøm ñau ñaàu chính trò boä chöa xong , nay laïi theâm ñöùa con cöng cuûa trôï lyù toång bí thö Höõu Thoï chaâm daàu theâm löûa . Soá laø ngaøi toång bieân taäp baùo An Ninh Theá giôùi ñaõ ñöôïc giôùi sinh vieân khen laø "baïo" !! , qua baøi moâ taû chuyeán ñi Myõ tôi taû cuûa anh coâng an Phoù phuû thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng trong soá baùo thaùng cuûa quyù ngaøi . Ngaøi toång bieân taäp laøm cho dö luaän oàn aøo trong ñeâm möøng Giaùng Sinh vaø nhaát laø taïi caùc buoåi aên toái , noù raâm ran khaép moïi mieàn trong ñeâm thieâng lieâng naøy . 

Soá laø Ngaøi ñaõ coá ñaám aên xoâi taâng chuyeán ñi bò ñaû kích raàn trôøi naøy baèng thuû thuaät vieát baùo raát laùo nhöng ñem laïi keát quaû "ngöôïc" voâ cuøng boå ích cho vieäc phaùt huy maïng daân chuû ñaáu tranh tröïc dieän cuûa daân ta vôùi boïn caàm quyeàn coäng saûn ngay taïi Vieät Nam . Ñaùng leõ daân ta "khaâm phuïc" phoù phuû thuû töôùng coäng saûn , thì ngöôïc laïi , daân ta laïi coù theâm ñeà taøi baøn taùn cheá dieãu raát lyù thuù qua caâu phaùt bieåu cuûa ngaøi phoù thuû töôùng taïi khaùch saïn Marriot thaønh phoá San Francisco khi toaøn ñoaøn Vieät Nam coäng saûn höùng tai maø nghe raàn raàn haøng loaït caâu heùt heát mình cuûa hai ñoàng baøo Vieät Quoác gia :"Ñaû ñaûo coäng saûn".  Coâng nhaän laø ngaøi toång bieân taäp ñaõ "baïo" laïi caøng "baïo" hôn khi ngaøi beâ nguyeân xi caâu noùi cuûa anh coâng an Nguyeãn Taán Duõng tröôùc giôùi baùo chí Hoa Kyø : "Coäng saûn laøm gì xaáu maø phaûi ñaû ñaûo" . 

Daï thöa ngaøi Toång bieân taäp vaø ngaøi Phoù thuû töôùng . Coäng saûn ñaâu coù laøm gì xaáu ñaâu . Coäng saûn chæ baùn ñöùng ñaát ñai cuûa toå tieân ñeå laïi taïi cöûa Ai Nam Quan bi huøng naêm xöa cho chính quyeàn Trung Coäng thoâi , chöù ñaâu coù laøm gì xaáu ñaâu . Khoâng bieát trong Boä Luaät Hoàng Ñöùc cuûa Ñöùc Vua Leâ Thaùnh Toâng truyeàn daïy cho con chaùu ñôøi sau . Toäi caét ñaát daâng ñaát ñai tieân toå ñeå laïi cho giaëc ñeå caàu hoaø laø toäi gì nhæ ? ñaây laø "toäi baùn nöôùc" hay  giöõ  nöôùc ? daân ta phaûi xöû ra sao ? . Voâ cuøng caûm ôn baøi vieát thaùng 12 naøy cuûa ngaøi toång bieân taäp , ngaøi ñaõ chính thöùc giaùn tieáp gôïi yù cho giôùi treû trong nöôùc laïi coù theâm moät dòp ñeå vaïch maët caùc ngaøi , neáu caùc ngaøi thích ngöôøi ta baøn taùn vaø nhaän xeùt caùc ngaøi "laøm gì xaáu maø phaûi ñaû ñaûo" thì xin chieàu yù caùc ngaøi . 

Caùc baïn treû thaân meán . Caùc baïn ñang ñöùng tröôùc moät cô hoäi cöïc hieám maø coäng saûn ñem ñeán cho caùc baïn ñoù . YÙ ñoà cuûa boïn baùn nöôùc naøy laø : chuùng coá söùc thuyeát phuïc caùc baïn raèng : ñaát nöôùc Vieät Nam ngaøy nay daân no hôn , ñeïp hôn , tö baûn laøm aên nhieàu hôn laø do "coâng lao" cuûa chuùng . Nhöng chuùng queân roài sao . Naêm 1972 , khi khoâng quaân Hoa Kyø yeåm trôï toái ña cho quaân ñoäi mieàn Nam Vieät Nam phaûn coâng söï xaâm laêng cuûa coäng saûn theo yù ñoà phaùt trieån yù thöùc heä voâ nghóa vaø ngu xuaån töø phe Xoâ Vieát . Nhöõng ngöôøi phi coâng mieàn Baéc ngoài treân nhöõng chieác Mig cöù töôûng raèng hoï ñang "baûo veä toå quoác" maø hoï khoâng heà bieát raèng - hoï chæ laø nhöõng con thieâu thaân ngu ngoác kieåu thaàn phong Nhaät Baûn baûo veä cho nhöõng yù nghó ñieân cuoàng nhö Khô me ñoû ngaøy nay . 

Moät chaøng phi coâng teân Vuõ Xuaân Thieàu ñaõ vieát thö cho ngöôøi yeâu tröôùc luùc töï saùt treân baàu trôøi mieàn Baéc :" Anh ñi ñaây , em ñöøng buoàn , cuõng ñöøng khoùc nheø nhö treû con nheù, beù cuûa anh ! . Em ôû laïi vaø ñöøng queân anh , maõi maõi ñöøng queân anh . Coøn anh , cho ñeán giaây phuùt cuoái cuøng cuûa cuoäc ñôøi naøy , khoâng moät luùc naøo anh nguoâi nhôù thöông em . Nhôù thöông em raát nhieàu , raát nhieàu , em coù bieát khoâng ? " . 

Hôõi caùc baïn thanh nieân Vieät Nam . Chua chaùt vaø cay ñaéng laøm sao . Sö hy sinh trong saùng vì bò lôïi duïng ñaõ ñöôïc boïn baùn nöôùc kia ñeàn ñaùp nhö theá naøo ? . Haøng traêm kiloâmet ñaát ñöôïc  ñaûng coäng saûn   baùn reû maït . Haøng trieäu ñoàng baøo sau hôn 30 naêm hoaø bình vaãn ñoùi leâ leách ôû caùc vuøng noâng thoân . Nhöõng boïn ñoán maït nhö Tröông Myõ Hoa bao che cho teân Phöôùc ñaõ aên caép haøng tyû ñoàng thueá cuûa nhaân daân maø vaãn maâm cao loäng coå . Chuùng coù quyeàn gì maø noùi raèng : khi xöa chuùng laø chieán só caùch maïng bò ñoùng ñinh vaøo 10 ñaàu ngoùn tay maø vaãn giöõ khí tieát ? . Chuùng caùch maïng thì sao  chuùng heøn haï khoâng daùm nhaän troïng toäi cuûa mình ?  . 

Chuùng ta buoàn khoùc cho vaän meänh quoác gia rôi vaøo luõ ñeâ heøn nhö vaäy . Chuùng ta thöông hôn laø traùch , chuùng ta khoâng heà caêm gheùt nhöõng ngöôøi nhö phi coâng Vuõ Xuaân Thieàu . Nhöng traùi tim vaø löông taâm chuùng ta töï maùch baûo raèng , chuùng ta phaûi goùp moät ít , duø moät ít cuõng laø lôùn laém roài cho töông lai cuûa daân toäc ta , con chaùu chuùng ta . 

Neáu caùc  baïn  coù rung caûm tröôùc nhöõng thaät taâm thieän yù cuûa chuùng toâi . Xin haõy giuùp chuùng toâi traû lôøi tieáp caâu hoûi raát hay cuûa ngaøi Phoù thuû töôùng coäng saûn : "Coäng saûn ñaõ laøm gì xaáu maø phaûi ñaû ñaûo?" , nhôù nhìn veà höôùng Baéc maø traû lôøi nghe caùc baïn . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông