Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chöa Loät Xaùc Ñaõ Maát Xaùc

Neáu hoäi nghò cuûa ñaûng maø neâu ra vaán ñeà choáng boïn "phaûn ñoäng" chuyeân noùi xaáu nhöõng ñoàng chí laõnh ñaïo cao caáp "cöïc kyø trong saùng "trong ñaûng thì dö luaän seõ nghe tieáng troáng ñaùnh thoåi keøn oâi thoâi ing oûi . Nhöng neáu ñuïng chaïm ñeán " gai nhoït " trong lyù thuyeát tö töôûng , ñöôøng loái " tieàn haäu baát nhaát " cuûa trung öông thì im æm nhö lôïn aên no . Thaät ra hoäi nghò ban chaáp "haønh  daân ñen" laàn thöù  3 khoaù 9 vöøa qua ñang caêng thaúng vôùi nhöõng vaán ñeà haàu nhö  "khoâng theå giaûi quyeát noåi" . Ñoù laø giaûi theå tieáp caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc laøm aên thua loã . Doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng phaûi laø caùi gì  ñoù xaáu xa , noù coù ôû khaép nôi treân haønh tinh naøy , nhöng noù laø moät coâng cuï , moät thöïc theå cuûa phaùp quyeàn  do chính daân chuùng laøm chuû , hoï coù quyeàn ñöa ra quyeát ñònh toái thöôïng veà nhöõng vò laõnh ñaïo doanh nghieäp naøy , chính hoï môùi coù quyeàn quyeát ñònh  ai töø chöùc ai ñöôïc taïi chöùc döïa vaøo keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp . Trong khi taïi Vieät Nam , doanh nghieäp nhaø nöôùc laø nôi chöùa caùc con  vi truøng aên baùm kinh nieân , leâ theâ vôùi nhöõng ñaûng ñoaøn , ban beä , phen caùnh , con chaùu keùo nhau vaøo ñeå taïo hoäi ñoàng höông . 

Doanh nghieäp nhaø nöôùc khoâng caàn laõi , chæ caàn coù , coù nhieàu nöõa laø khaùc ñeå chöùng minh cho thieân haï thaáy "vai troø chuû ñaïo cuûa ñaûng !!" . Chæ caàn xem vuï aùn Ñoã thò Myõ Phöôïng gaàn ñaây cuõng ñuû hieåu . 

Neáu khoâng coù söï tieáp tay thoâng ñoàng cuûa caùc vò trong toång coâng ty thöông maïi Sai Gon thì lieäu laøm sao Phöôïng coù theå buoân laäu haøng chuïc tyû ñoàng ? . Ñeán nay , Phöôïng bò tuyeân aùn töû hình , nhöng caùc oâng quan vieân chöùc kia thì " vì lyù do söùc khoeû , vì gia caûnh thaân  nhaân lieät só , gia ñình coù coâng neân ñaõ ñöôïc "mieãn truy toá hay giaûm möùc aùn toái ña" . Vaäy thì ñoù laø hình thöùc bao che cho toäi aùc hay bao che cho doanh nghieäp nhaø nöôùc , laøm cho doanh nghieäp nhaø nöôùc ñoùng vai troø chuû ñaïo hay laøm cho doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh nôi  chöùa chaáp boïn mafia? . 

Coâng daân bình thöôøng taïi queâ höông hay khaùo nhau veà vieäc ñaûng ñoøi "loät xaùc DNNN laø" coù caàn phaûi nhö  vaäy khoâng ?" . Neáu noùi raèng doanh nghieäp nhaø nöôùc "ñieàu tieát neàn kinh teá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa" thì taïi sao noâng daân laø ra luùa gaïo luùc thì baùn reû nhö cho , luùc laïi kieám ñoû maët khoâng ra haït gaïo? . Kinh teá thò tröôøng phaûi chaêng ñang ñieàu tieát laïi chính doanh nghieäp nhaø nöôùc ? . 

Khoâng bieát ban tö töôûng ñaûng ta kyø naøy nhaän ñònh tình hình veà 3 laàn loät xaùc nhöng thaät chaát chæ laø ñaáu ñaù saép xeáp laïi choå kieám côm nhö theá naøo ? . Chöù theo tinh thaàn  cuûa hieäp ñònh thöông maïi BTA saép ñeán , neáu cöù loät xaùc hoaøi maø vaãn uø lì nhö caùc cuï tö töôûng trung öông thì khoâng kheùo loät xaùc chöa xong thì ñaõ maát xaùc ñi töï hoài naûo hoài naøo!! .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông