Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vaøi Ñieåm Löu Yù Veà Chieán Cuï 
Cuûa Ngöôøi Vieät Quoác Gia Töï Do: BTA

(Kính Nhôø Caùc Baïn Trong Giôùi Truyeàn Thoâng Phoå Bieán Roäng)

Ñaõ coù raát nhieàu baøi vieát veà hieäp ñònh thöông maïi song phöông giöõa Vieät Nam vaø Hoa Kyø , tuy theá , ñoái vôùi theá heä caùc baïn treû, nhaát laø nhöõng baïn ñang khao khaùt tranh ñaáu cho moät nöôùc Vieät Nam daân chuû thaät söï huøng maïnh phuù cöôøng , thì vieäc hieåu vaø bieát roõ raøng , chi tieát caùch öùng duïng hieäp ñònh song phöông veà thöông maïi (Billateral trade Agreement - BTA) trong vieäc laøm suy yeáu , cuõng nhö phaù vôõ theá maïnh ñoäc taøi chuyeân cheá cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam baèng taâm lyù coäng theâm söùc maïnh voâ bôø cuûa ngöôøi daân trong, ngoaøi nöôùc laø voâ cuøng caáp thieát , thaät söï boå ích . Raát mong ñoàng baøo caùc giôùi , nhaát laø caùc baïn treû coù loøng yeâu nöôùc chuù yù ñeán baøi vieát naøy :

Chuùng toâi xin toùm goïn nhöõng ñieåm chuùng ta coù theå vaän duïng ñeå CHIEÁN trong töông lai qua BTA . Xin baét ñaàu baèng chöông 1 trong 7 chöông cuûa BTA ñaõ ñöôïc coäng saûn haï buùt kyù vaøo ngaøy 13 thaùng 7 naêm 2000. Chöông naøy quy ñònh veà Trade in Goods - töùc thöông maïi haøng hoaù giöõa hai nöôùc ñöôïc thöïc hieän baèng quy cheá thöông maïi bình thöôøng (Normal Favored Nation) . Coù nghóa laø luaät aùp giöõa hai beân khi coù buoân baùn ñoàng nghóa vôùi vieäc khoâng chaáp thuaän vieäc Cöûa Quyeàn . Neáu anh Cöûa Quyeàn coù nghóa laø anh vi phaïm luaät , khoâng nhöõng anh bò chaám döùt hôïp ñoàng thöông maïi maø anh coù theå bò boû tuø hoaëc kieän leân Phaùp cheá taøi quoác teá aùp duïng cho töøng haønh vi cöûa quyeàn gaây phöông haïi cho moät trong hai beân . Chöông 1 ñieàu muïc 1 naøy ta goïi laø ñieàu cô baûn ñeå aùp duïng LUAÄT . 

Tieáp theo , ñieàu muïc soá 2 trong chöông 1 quy ñònh raát roõ : Quy ñònh veà Ñoái xöû Quoác gia (Nation Treatment) vieát roõ veà chính phuû hai nöôùc phaûi cam keát toân troïng trieät ñeå quyeàn kinh doanh (trading rights) cuûa coâng daân hai nöôùc khi hoï coù quyeàn tham gia caùc hoaït ñoäng xuaát vaø nhaäp khaåu . Khoâng ñöôïc coù hình thöùc caám ñoaùn , gaây caûn trôû cho baát cöù beân naøo mieãn sao phuø hôïp vôùi luaät cuûa töøng beân . Ví duï nhö ngöôøi Vieät chuùng ta coù theå yeâu caàu haøng hoaù cuûa coäng saûn khi nhaäp vaøo Myõ phaûi ghi roõ : xuaát xöù töø Vieät Nam . Haøng cuõng phaûi ghi roõ nôi saûn xuaát . Neáu nôi ghi naøy ñaõ ñöôïc thoâng baùo laø do nhöõng taäp ñoaøn kinh doanh ñoäc quyeàn cuûa coäng saûn saûn xuaát . Töùc thì , moái quan taâm taåy chay haøng hoaù do coäng saûn saûn xuaát (do nhöõng coâng ty cuûa caùc ñaïi gia coäng saûn saûn xuaát) seõ coù hieäu löïc ngay. Caùc baïn caàn chuù yù ñieåm naøy.

ÔÛ muïc 3 trong chöông 1 coù noùi tieáp veà Nghóa vuï veà thöông maïi (general obligations with respect to trade) quy ñònh roõ söï haïn cheá caùc loaïi phí , phuï phí döôùi baát cöù hình thöùc naøo tröù thueá xuaát nhaäp khaåu . Nhö vaäy , neáu ngöôøi Vieät chuùng ta theo doõi ñöôïc chuyeän haøng Myõ vaø caùc nöôùc khaùc nhaäp vaøo Vieät Nam maø bò haïch saùch töø khaâu kieåm hoaù haûi quan hay beân coâng an coäng saûn quaáy nhieãu , töùc thì chính phuû Myõ vaø caùc nöôùc seõ coù haønh ñoäng ñích ñaùng can thieäp ngay. Ñaây laø moät lôïi ñieåm voâ cuøng to lôùn cho chuùng ta. Bôûi vì , boïn coâng an , haûi quan ngaøy nay toân suøng ñaûng do quyeàn lôïi vaät chaát cung caáp cho chuùng . Nay , chuùng ta duøng LUAÄT ñeå khoaù mieäng chuùng laïi , cuõng töùc laø , chuùng ta laøm cho boïn chuùng quay laïi haèn hoïc maø ñaáu ñaù nhau . Caùc baïn neân chuù yù ñieåm naøy . 

Tieáp theo laø ñieàu 4 chöông 1 , noùi veà môû roäng thuùc ñaåy thöông maïi (Expansion and Promotion of Trade) vieát roõ caùc beân coù toaøn quyeàn tieán haønh caùcc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi nhö hoäi chôï , trieån laõm , trao ñoåi phaùi ñoaøn . Caùc baïn coù theå traû ñuõa vieäc coäng saûn caáy ngöôøi Bieät Phaùi coâng an chìm qua ñeå quaäy phaù phong traøo ñoøi daân chuû cuûa ngöôøi Vieät qua vieäc naøy . 

Xin caùc baïn löu yù cho ba ñieàu 6 , 7 vaø 8 trong chöông 1 laø toái quan troïng . Ñieàu 6 vieát veà caùc haønh ñoäng khaån caáp , ñieàu 7 veà tranh chaáp thöông maïi , ñieàu 8 vieát veà thöông maïi nhaø nöôùc. Caû ba taäp trung vaøo vaán ñeà sau: hai beân cam keát choáng ñoäc quyeàn trong kinh doanh hay nhöõng ñaëc quyeàn maø caùc beân quy ñònh. Nhö vaäy, roõ raøng caùn caân yeáu nghieâng veà phía coäng saûn raát nhieàu. 

Do ñaëc ñieåm thích quaûn lyù nhaø nöôùc baèng vuõ löïc, laïi saép xeáp boä maùy coàng keành, thieáu hieäu quaû , löôïng ngöôøi laøm nhieàu maø hieäu quaû keùm , beø phaùi , tham oâ neân chính quyeàn coäng saûn seõ suy suïp nhanh choùng khi caùc ñieàu 6,7,8 naøy ñöôïc thöïc thi. Caùc baïn chuù yù khi söï ñoäc quyeàn (exclusive or special privileges) gaây ra nhöõng haønh vi nhöõng haønh vi caïnh tranh ñoäc quyeàn traùi pheùp (unauthorized reception) ôû nöôùc sôû taïi nhö ôû Myõ. Chính phuû Myõ coù quyeàn döïa vaøo ñôn kieän cuûa caùc baïn ñeå:

- Phaït tieàn 100 nghìn USD vaø ba naêm tuø vôùi caù nhaân .

- Phaït 1 trieäu USD vôùi coâng ty .

- Bò cheá taøi naëng neà - phong toaû taøi saûn ngaân haøng theá chaáp .

Luaät naøy aùp duïng trieät ñeå cho ñieàu 8 chöông 1 quy ñònh roõ: ngöôøi Vieät trong nöôùc coù quyeàn khôûi kieän moät coâng ty hay moät caù nhaân taïi Vieät Nam thoâng qua uyû quyeàn phaùp lyù cho ngöôøi Vieät ñang laø coâng daân mang quoác tòch Myõ . Khôûi kieän neáu caùc coâng ty hay caù nhaân treân coù haønh vi ñoäc quyeàn kinh doanh taïi nöôùc sôû taïi. Vieäc khôûi kieän naøy ñöôïc thuï lyù döïa theo caùc ñieàu khoaûn veà khôûi kieän daân söï (private right of action) maø caùc coâng daân Myõ coù quyeàn khôûi toá taïi baát cöù toaø aùn tieåu bang naøo cuûa Myõ . ôû ÑIEÅM CHEÁ TAØI caùc baïn coù theå gaây thieät haïi raát naëng cho caùc taäp ñoaøn kinh doanh cuûa coäng saûn vì luaät cheá taøi cuûa chính phuû Myõ quy ñònh raát roõ :

- Ngöôøi hay coâng ty bò cheá taøi phaûi ñeàn buø thieät haïi gaáp 3 laàn thieät haïi thöïc teá coäng vôùi ñình chæ voâ thôøi haïn hoaït ñoäng cuûa ñöông söï .

Ngoaøi ra , caùc baïn cuõng neân ñoïc theâm veà luaät choáng hoái loä cuûa chính phuû Myõ . Luaät naøy khoâng naèm ngoaøi khuoân khoå cuûa Luaät choáng ñoäc quyeàn maø coäng saûn ñaõ cam keát toân troïng khi kyù BTA . Caùc baïn neân nhôù neáu chính phuû Myõ thoâng qua ñôn kieän cuûa ngöôøi daân uyû quyeàn trong nöôùc hay cuûa coâng daân mang quoác tòch Myõ phaùt hieän ra coù haønh vi hoái loä quan chöùc Myõ töø ñoái taùc coäng saûn Vieät Nam . Ñöông söï coù theå bò tuø töø 3 ñeán 5 naêm vaø phaït tieàn töø 10 ñeán 100 nghìn USD . 

Do haïn cheá cuûa baøi neân chuùng toâi xin taïm döøng ôû ñaây . Heïn gaëp laïi caùc baïn trong caùc baøi keá tieáp . Mong raèng qua vaøi neùt sô thaûo veà chieán cuï BTA aùp duïng ñoøn ñaùnh taâm lyù vaø chieán tranh thöông maïi . 

Caùc baïn treû , ñoàng baøo , anh chò em coù loøng yeâu nöôùc thöông daân ñaõ bieát phaûi vaän duïng nhö theá naøo khi naâng quaû ñaïn BTA naøy leân Khai Hoaû . Phaûi khoâng caùc baïn cuøng quyù vò thaân yeâu ? .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông