Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Gieát ngöôøi bòt ñaàu moái - Thieân haï ñang laø cuûa ai ?

Baïn treû ôû Vieät Nam hay coù beänh nghieàn phim boä Hong Kong ñang taám taéc khen boä phim Laõ Baát Vi ñang chieáu treân VTV1laø hay . Lyù do thì coù nhieàu , dieãn vieân ñeïp , caûnh quay hay nhöng coù leõ baøi hoïc ñem laïi nhieàu tranh caõi nhaát trong boä phim naøy yù : thieân haï hieän nay ñang laø cuûa ai ? thieân haï laø cuûa moät ngöôøi hay cuûa moïi ngöôøi trong thieân haï ? . 

Caùc baïn treû taïi queâ höông ñaõ ñöa ra yù kieán raát xaùc ñaùng : thieân haï hieän nay ñang laø cuûa moät nhoùm mafia , boïn mafia ñaàu cô chính trò ñeå luõng ñoaïn ñaát nöôùc mang danh laø coäng saûn tranh ñaáu cho ngöôøi ngheøo nhöng laïi giaøu coù hôn caû nhöõng keû giaøu . Trong bao naêm qua , chuùng heøn haï thöïc hieän möu ñoà phuïc vuï cho caùc chính saùch baønh tröôùng cuûa coäng saûn quoác teá ñeå baùn reõ maïng soáng cuûa thanh nieân Vieät Nam , chuùng ñaõ baùn ñöùng ñaát ñai cuûa nöôùc ta bieát bao nhieâu naêm toå tieân ta môùi gìn giöõ ñöôïc heát cho Trung Hoa nay laïi ñeán giôùi tö saûn coù tieàn  , ngaøy nay boïn chuùng nhö boïn cöôùp ñöôøng cöôùp chôï , haønh xöû cheùm gieát nhöõng con ngöôøi coù löông taâm noùi traùi yù  chuùng baèng dao, maõ taáu ,suùng vaø baïo löïc . 

Vieäc gaàn ñaây nhaát ñang xoân xao dö luaän trong nöôùc laø chuyeän aùm saùt bò ñaàu moái phoù phoøng keá toaùn taøi vuï Thaûo caàm vieân Sai Gon Voõ maïnh Thaéng vôùi 4 nhaùt dao trong ñoù moät nhaùt ñaâm luûng buïng naïn nhaân ngay trong buoåi chieàu ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2001 . Coù nghóa laø vuï gieát ngöôøi naøy ñaõ thöïc hieän ngay ban ngaøy , giöõa thanh thieân baïch nhaät trong côn möa taàm taõ cuoái buoåi chieàu ngaøy 22 treân . 

Coøn nhôù , sau khi baøi baùo cuûa chuùng toâi "con khæ naøo lôùn nhaát sôû thuù Sai Gon" leân maïng cuøng vôùi dö luaän ñoøi ñieàu tra Ban giaùm ñoác thaûo caàm vieân Sai Gon caáu keát vôùi boïn ñaûng vieân thuoäc boä vaø sôû giao thoâng coâng chaùnh ruùt ruoät gaàn 90 phaàn traêm voán ñaàu tö naâng caáp Thaûo caàm Vieân ñeå aên nhaäu . Caùc coâng nhaân laøm vieäc trong Thaûo caàm vieân ñaõ tích cöïc hôn nöõa trong vieäc leân tieáng toá caùo vieäc laøm môø aùm cuûa oâng giaùm ñoác , ñaûng vieân coäng saûn Nguyeãn quoác Thaéng , phaûi chaêng lo sôï tröôùc aùp löïc dö luaän maø oâng giaùm ñoác ñaõ caáu keát vôùi caùc baêng ñaûng mafia trong ñaûng coäng saûn gieát phoù phoøng taøi vuï ñeå bòt tieáng noùi trung thöïc cuûa vò naøy? 

Caøng ngaøy , dö luaän ñoàng baøo trong , ngoaøi nöôùc caøng baát bình tröôùc nhöõng vuï vieäc "nhaém maét laøm ngô hay dung tuùng cho toäi aùc" cuûa ñaûng coäng saûn caàm quyeàn , nhöõng vieäc aùm saùt , baét bôù , ñaøn aùp nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán ñaõ laøm dö luaän xoân xao , nay laïi gieát ngöôøi bòt ñaàu moái giöõa ban ngaøy naøy laïi caøng laøm cho dö luaän suïc soâi phaãm noä . Nhöõng ngöôøi coøn löông taâm soáng giöõa cheá ñoà huû laäu coäng saûn ñaõ chính thöùc leân tieáng ñoøi "Choáng vaø dieät giaëc Noäi Xaâm" töùc boïn coäng saûn aên baùm , giaùo ñieàu ngu muoäi vaø taøn aùc ngay giöõa leã tang cuûa naïn nhaân Voõ maïnh Thaéng trong ngaøy hoâm qua 24 thaùng 8 naêm 2001 . 

Ñaõ quaù ñuû roài khi baøi hoïc "thieân haï laø cuûa daân" khoâng ñöôïc coäng saûn coi troïng . Giôø ñaây , lôùp ngöôøi treû tuoåi nhö chuùng ta khoâng theå cöù ruù ruù vôùi caûnh an phaän thuû thöôøng . Ñeå maëc cho ñaát nöôùc , xaõ hoäi chuùng ta baïi hoaïi tröôùc boïn huû laäu , boïn mafia coäng saûn gieát ngöôøi khoâng gôùm tay naøy . Chuùng ta phaûi thöïc hieän Quyeàn coâng daân cuûa chuùng ta .  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông