Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Anh Tuaán Vuõ Ôi , Toäi Anh Quaù !!!

Caâu chuyeän ca só haûi ngoaïi Tuaán Vuõ "baàm daäp te tua" khi löu dieãn taïi queâ höông raát ñöôïc daân coù gu thôøi söï trong caùc quaùn caø pheâ bình daân oàn aøo tranh luaän . 

Soá laø chaøng ca só khaù ñieån trai naøy xin ñöôïc giaáy pheùp "con" do cuïc bieãu dieãn ngheä thuaät Trung Öông thuoäc Boä vaên hoùa thoâng tin caáp pheùp ñöôïc löu dieãn taïi Vieät Nam. Ca só Vuõ ñöôïc haùt theo moät danh muïc ñònh saün caùc baøi ñaõ ñöôïc Cuïc duyeät nhö : chieác aùo baø ba , chuyeän heïn hoø.... Khi Vuõ haùt taïi Haø Noäi thì khoâng sao , vì ñaây voán laø "ñaát " cuûa caùc oâng Cuïc . Ñeán khi chaøng ca só ñeä trình giaáy pheùp con taïi Saøi Goøn thì ñöôïc oâng phoù giaùm ñoác Sôû vaên hoùa thoâng tin ra leänh : "Do tình hình phaûi gia giaûm ba toäi : ma tuùy, baïo löïc , toäi phaïm ... neân Tuaán Vuõ khoâng ñöôïc haùt" . Hieän nay thì nghe noùi ñaâu caùc oâng ôû Cuïc cuøng chaøng ca só ñieàu ñang "cuïc taùt , cuïc taùt" nhö ñieân vì bò bòt mieäng khoâng cho "haùt" . 

Qua chuyeän naøy , ngöôøi daân thaáy raèng "pheùp Vua chaúng laø caùi quaùi gì vôùi leä laøng". Treân thì döôùi khoâng neå , nhieàu khi döôùi coøn "thòt" treân neáu treân khoâng nghe lôøi "döôùi". Cuïc bieãu dieãn chaúng phaûi laø caáp treân cuûa caùc Sôû vaên hoùa ôû caùc tænh thaønh hay sao ? , Sôû laïi coøn daùm "thaùch" Cuïc thì ñuùng laø Cuïc laø caùi theå thoáng gì ñoái vôùi Sôû ñaây ? . Theá leõ ra muoán haùt ôû moãi tænh thaønh taïi Vieät Nam thì caàn 2 giaáy pheùp khi ñi haùt ôû moãi nôi bao goàm moät giaáy do Cuïc caáp coäng vôùi Sôû vaên hoùa thoâng tin nôi ñòa phöông caáp !!! . 

Vuï chaøng ca só Vuõ bò ñì laàn naøy chaéc chaén laø moät baøi hoïc lôùn cho nhöõng ai khoâng naém ñöôïc tình hình queâ nhaø , cöù thaáy thieân haï laøm , roài baét chöôùc theo hoaëc muï mò bôûi lôøi tuyeân truyeàn cuûa coäng saûn , ñeán khi ñuïng chaïm thöïc teá môùi "oùi maät xanh , maät vaøng" ra thì moïi chuyeän cuõng ñaõ muoän roài .!!
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông