Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vieät Nam TV töï do ! Sao laïi khoâng ?!

Tuaàn qua , tôø Cincinati Post ( CincinatiPost . com ) ñaõ cung caáp cho ñoïc giaû , nhaát laø giôùi HSSV trong nöôùc qua maïng internet nhöõng baøi phaân tích heát söùc " noùng " , suùc tích , nhieàu döõ lieäu hay veà chieán löôïc haønh ñoäng cuûa chính phuû Myõ ñoái phoù vôùi möu toan duøng vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït cuûa chính quyeàn IRAQ nhaèm thöïc hieän giaác moäng baù quyeàn . 

Tôø naøy phaàn tích : söï kieän IRAQ aâm möu noái laïi chöông trình vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït cuøng vieäc chính quyeàn coäng saûn Baéc Trieàu Tieân aâm thaàm trieån khai chính saùch " ñaøm phaùn baèng teân löûa haït nhaân " ñang laøm Laàu naêm goùc lo aâu , tuy vaäy , möùc nhöôïng boä uûa chính phuû Myõ khoâng nhöõng khoâng taêng maø coøn laøm cho caùc keá hoaïch giuùp ñôõ nhaân daân caùc nöôùc bò naïn coäng saûn ñoäc taøi ñaøn aùp ngaøy caøng nôû roä ! . Cinci natiPost khaúng ñònh : Trong thaùng chín naêm 2001 , toå chöùc " chính phuû töï do IRAQ " , moät trong caùc nhoùm ñang choáng cöï maõnh lieät chính quyeàn ñoäc taøi Saddam Hussein hoï ñaõ kyù hôïp ñoàng thueâ veä tinh Telstra 12 phaùt lieân tuïc chöông trình truyeàn hình tin töùc :"Veà taát caû nhöõng gì ngöôøi daân IRAQ muoán bieát nhöng chính quyeàn IRAQ kieåm duyeät khoâng cho bieát xuoáng thaúng thuû ñoâ Baùtña vaø caùc vuøng phuï caän , chöông trình ñöôïc goïi laø TV töï do" . Studio chính cuûa chöông trình TV töï do hieän ñang ñaët taïi London (Anh quoác). Kinh phí hoïat ñoäng ñang ñöôïc söï uûng hoä nhieät lieät töø caùc toå chöùc ñaáu tranh cho moät nöôùc IRAQ töï do chöù khoâng phaûi leä thuoäc "ñeá quoác" nhö coäng saûn Vieät Nam ñang tuyeân truyeàn laø 1 trieäu USD haøng naêm . 

Moät caâu hoûi ñang ñöôïc nhaân daân trong nöôùc quan taâm theo doõi vaø ñaët caâu hoûi laø : Lyù do gì suoát 30 naêm nay ngöôøi Vieät quoác gia töï do ñaõ khoâng hôïp taùc ñeå thaønh laäp cho ñöôïc moät TV töï do nhö treân ? coù phaûi do khoâng coù kinh phí ? do quoác daân khoâng uûng hoä ? do sôï coäng saûn haêm doïa ? , coøn noùi thaúng maø khoâng sôï maát loøng laø : coù phaûi chuùng ta thích ngoài chôø ? laïi moät laàn nöõa chuùng ta töï hoûi tröôùc ñoàng baøo : Chuùng ta chôø caùi gì ? , taïi sao chuùng ta khoâng bieát hoå trôï vaø taïo löïc löôïng duø chæ laø löïc löôïng thoâng tin "luùc aån , luùc hieän nhö cuï Hoaøng Hoa Thaùm maõnh duõng khi xöa" cho ñoàng baøo mình ?? . Hieän nay , nhaân daân Vieät Nam yeâu chuoäng coâng lyù , hoøa bình treân neàn daân chuû thaät söï ñang chaán vaán löông taâm chuùng ta ñoù . 

Moïi ngöôøi chuùng ta , con chaùu cuûa Hai Baø Tröng löøng laãy haõy töï hoûi : CHUÙNG TA THUA NGÖÔØI IRAQ TÖ DO HAY SAO ? Chuùng ta khoâng daùm laøm nhö hoï 
aø? . Caàn nhôù , moät Vieät Nam TV töï do phaùt thaúng xuoáng Haø Noäi , Hueá , Sai Gon chaéc chaén seõ "noái voøng tay lôùn" ñoàng baøo chuùng ta , maø laø noái THAÄT , khoâng laø "noái giaû" nhö chaøng ngheä só Trònh Coâng Sôn "thoâi keä" reân ró ñaâu . Phaûi thöùc tænh taâm tö cuûa moïi ngöôøi daân trong nöôùc töø moïi mieàn ñaát nöôùc raèng : ñaõ quaù ñuû roài nhöõng naêm thaùng hoï haøng , gia ñình , baïn beø chuùng ta phaûi soáng " vaát vöôûng , u meâ " trong vuõng laày giaû taïo , ñieâu ngoa töø caùc luaän thuyeát maát goác vaø mò daân cuûa coäng saûn . 

Khoâng , nhaát ñònh chuùng ta phaûi xaây cho baèng ñöôïc nhöõng thoâng tin thaät , daân chuû ña nguyeân thaät treân neàn taûng xaõ hoäi phaùp trò daân chuû .Ñoù laø öôùc mô maø daân toäc chuùng ta ñang höôùng tôùi . Vieät nam TV töï do phaûi ñöôïc thaønh laäp , noù phaûi cuøng laøn soùng internet , truyeàn thanh , thö tín traøn vaøo laøm ñieân ñaûo neàn thoáng trò voïng ngoaïi cuûa coäng saûn . 

Caùc baïn treû , haõy giuùp chuùng toâi bieán öôùc mô naøy thaønh hieän thöïc . Ñaây laø öôùc mô cuûa daân ngheøo Vieät Nam . Laø maùu , laø thòt , laø xöông chaát ngaøn naêm maø oâng cha chuùng ta ñoå ra môùi coù ñöôïc . Ñöøng ñeå taát caû ñi vaøo laõng phí , ñöøng ñeå thôøi gian boâi xoùa chuùng ta , con chaùu nguyeàn ruûa chuùng ta . 

Naøo chuùng ta haõy töï hoûi xem : Vieät Nam TV töï do ñöôïc hay khoâng ? .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông