Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Qua Traän Vieät Nam - Indonesia : 0 - 1 Noùi Veà Söï Leäch Laïc 
Giöõa Nhaân Caùch Vaø Taøi Naêng Cuûa Thanh Nieân 
Trong Xaõ Hoäi Coäng Saûn

Ñeâm 6 thaùng 9 naêm 2001 , khoâng ít khaùn giaû truyeàn hình xem VTV3 ñaõ böïc boäi taét maùy truyeàn hình ngay sau phuùt thöù tö cuûa hieäp moät  khi maøn aûnh phaùt tröïc tieáp khuoân maët cuûa Quoác Trung; ñoäi tröôûng ñoäi tuyeån boùng ñaù nam U-23 cau coù , söøng soä vaøo maët troïng taøi chính ngöôøi Singapore trong traän ñaáu Vieät Nam - Indonesia baèng caâu chöûi tuïc khieám nhaõ:" Ñòch M. Maøy!!" (xin loãi baïn ñoïc - ÑD), sau ñoù , khaùn giaû coøn thaáy anh ta phun nöôùc boït khinh khænh ñi ra saân !! . 

Traän thua tröôùc U-23 Indonesia ñang boäc loä daàn daàn khoâng ít nhöõng suy nghó hoaøn toaøn leäch laïc veà nhaän thöùc cuoäc soáng cuûa moät boä phaän khoâng nhoû thanh nieân Vieät Nam trong nöôùc hieän nay ñang ôû lôùp tuoåi sinh sau 1975 , lôùp tuoåi thaät söï bò "nhoài soï" bôûi loái tuyeân truyeàn "maát nhaân caùch" con ngöôøi cuûa chính quyeàn coäng saûn . Boä phaän thanh nieân naøy ñang bò nhieãm quaù nhieàu thoùi quen "ñaïo ñöùc giaû , ñieâu ngoa" , hoï saún saøng ñaùnh maát chính mình ñeå ñaït moät caùi gì ñoù giaû taïo maø chính quyeàn coäng saûn luoân nhoài soï hoï - ñoù laø nhöõng "chieán thaéng vinh quang Giaû cho toå quoác" . Beân döôùi gioïng ñieäu "chieán thaéng" naøy laø nhöõng leà loái suy 
nghó , haønh ñoäng gì ? . 

Thaät söï , chieác theû ñoû cho Quoác Trung ñöôïc ñöa cao ôû phuùt thöù tö hieäp nhaát thaät quùa baát ngôø . Vaøo phuùt thöù ba , Huy Thaønh (soá 7) chieâm boùng phaûn coâng nhanh beân caùnh traùi döï ñònh ñöa cho Quoác Trung , baát ngôø , tieàn ñaïo soá 24 Purwanto haát baét boùng ñaù ngöôïc leân , Quoác Trung noùng naûy cheøn tranh cöôùp boùng Purwanto töø phía sau , tieàn ñaïo soá 24 naøy phaûn öùng laïi , töùc thì , moät söï va chaïm maïnh ñaõ xaûy ra giöõa hai caàu thuû . Cuõng coøn may laø tieáng chöûi tuïc kia cuûa Quoác Trung ñaõ khoâng loït vaøo tai cuûa caùc troïng taøi , chæ coù khaép nöôùc Vieät Nam , ai cuõng nghe ñöôïc caâu chöûi naøy , nhöng ñeán saùng 7 thaùng 9 thì khoâng ai daùm leân tieáng !!. 

Tieáp theo ñoù , phuùt thöù 43 cuûa hieäp hai , khi tyû soá nghieâng veà Indonesia 1-0 thì khaùn giaû taïi Vieät Nam laïi tieáp tuïc ñoû maët vì xaáu hoå khi caàu thuû döï bò mang aùo soá 19 Tuaán Anh bò theû ñoû do caûn phaù traùi pheùp laïi "soå" nhöõng caâu chöûi y nhö Quoác Trung .. . Giôùi ghieàn boùng ñaù Vieät Nam nhaän ñònh : caøng vaøo saâu trong caùc traän thö huøng coù tính maát coøn tính "samurai" cuûa caùc theá heä Tam Lang noåi tieáng ngaøy xöa raát hieám thaáy . Daân ta chæ toaøn thaáy caùc pha "thích laøm anh chò , ngheânh ngang" cuûa caùc caàu thuû coù taøi naêng , coù tuoåi treû nhöng quaù yeáu veà nhaân caùch . 

Loãi khoâng theå ñoå heát cho hoï. Loãi naøy phaûi quy cho chính cheá ñoä ñaõ giaùo duïc hoï . Ñaõ saûn sinh ra neàn giaùo duïc "Taâng vaø Boác" coù töø thôøi Hoà chí Minh coøn soáng . Ñoù laø neàn giaùo duïc ngoaïi lai vong baûn . Ñoù khoâng phaûi laø truyeàn thoáng giaùo duïc cuûa ngöôøi Vieät Nam ta . Cho neân , caøng veà sau , chuùng ta thaáy roõ neân giaùo duïc naøy caøng ngaøy caøng bò ñaøo thaûi. Lieäu "10 naêm troàng caây , 100 naêm troàng ngöôøi nhöng laø thöù ngöôøi bòt maét ñieác tai nghe theo ñaûng" hay "Tieân hoïc Leã , Haäu hoïc Vaên" coù töø ngaøn ñôøi maø toå tieân ta truyeàn daïy . Choïn caùi naøo ? . Neàn moùng naøo laâu beàn hôn ? . Thöïc teá ñaõ chöùng minh cho chuùng ta roài . 

Cho neân , caùc caàu thuû U 23 ñöøng ham thaønh tích , bò coå hoaù theo loái tuyeân truyeàn cuûa ñang maø hö ngöôøi . Haõy nhaän ra chính mình ñi ñaõ . ÔÛ Vieät Nam , khoâng chæ trong ngheà theå thao , maø trong taát caû caùc coâng sôû nhaø nöôùc , caùc nghaønh ngheà . Con ngöôøi treû ñang voäi vaõ thích "laáy thaønh tích" hôn laø luyeän reøn tö caùch , chuyeân moân . Ñoù laø haäu quaû khoâng theå traùnh cuûa vieäc coäng saûn duøng "söï bieän minh keát quaû ñeå laøm cöùu caùnh cho phöông tieän" . Noù khieán cho ngöôøi ta thích thaéng hôn thua , nhöng queân raèng : Thaéng laø caàn , nhöng thaéng ñeå laøm gì ? . Thua laø söï vieäc khoâng ai muoán , nhöng thua thì taïi sao thua ? Ai chòu traùch nhieäm khi thua ? Ai ñaùng höôûng coâng khi thaéng ? . 

Söï laäp lôø cuûa thôøi ñaïi "giaû hieäu" Hoà chí Minh ñaõ taïo ra tieàn leä : Cöù thaéng , ñoù laø coâng cuûa ñaûng , cuûa laõnh ñaïo . Coøn thua laø taïi nhaân daân , taïi taäp theå , vaø theá laø hueà. Döôøng nhö soáng vaøi naêm ôû Vieät Nam , huaán luyeän vieân Dido ñaõ thaám hieåu . Cho neân , oâng buoàn baõ noùi khi hoïp baùo ñeâm qua sau traän ñaáu : "toâi ñaõ bò big sick (beänh naëng)" . 

OÂng Dido ôi , oâng thì beänh khoâng naëng ñaâu maø chính cô cheá ñoäc taøi chuyeân cheá mò daân cuûa coäng saûn Vieät Nam môùi thaät söï "Big Sick" . Vì cô cheá naøy suoát hôn nöõa theá kyû qua ñaõ saûn sinh vaø coøn saûn sinh tieáp nhöng lôùp thanh nieân chæ bieát gaät ñaàu , hö haïi naëng veà nhaân caùch khi soáng döôùi cheá ñoä "big sick" naøy . OÂng yeân taâm , nhaân daân Vieät Nam ñang aâm thaàm quyeát taâm ñaùnh ñoå caên beänh huû laäu 
naøy . Chaéc chaén seõ thaønh coâng .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông