Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Hai Caâu Chuyeän "Ñeå Ñôøi" Trong Thaùng Chín

Ngoaøi Baéc: Khi ngöôøi ta ñöa Voõ Nguyeân Giaùp leân thaønh Phaät . 
   
Thaùng chín, thaùng quoác tang ñoàng quoác khaùnh cuûa coäng saûn loän tuøng pheøo, thaùng möøng sinh nhaät cuûa oâng Giaùp , thaùng mitting chaøo möøng lieân tu ti baát taän "caùc ngaøy Leã lôùn" ñeán nhaøm tai ngöôøi tham döï.  Ñaáy cuõng laø thaùng coù nhieàu "chuyeän" nhaát ôû queâ ta ñoù caùc baïn . 

Soá laø treân tôø taïp chí Xöa vaø Nay phaùt haønh taïi Haø Noäi ra ngaøy 29 thaùng 8 naêm 2001 , coù coù baøi baùo ñang laø ñeà taøi tieåu luaän "cöïc kyø" soâi noåi treân khaép nöôùc ta . Tôø Taïp chí soá 97 thaùng chín naêm Taân Tî naøy ñaõ daùm "chôi xoû  oâng töôùng Voõ nguyeân Giaùp treân trang 12  baèng taám hình chuïp to ôi laø to ghi naø : GS Traàn vaên Haø , Phan Ngoïc , nhaø vaên Sôn Tuøng ñeán chuùc thoï anh Vaên . Treân hình , moät oâng Phaät ngoài chaép tay khoanh nieát baøn y nhö "Phaät" nhöng göông maët thì laø "anh Vaên" !! . Laïi coøn cho  anh Vaên töùc oâng Giaùp  nieát baøn treân toaø sen nöõa chöù . Caû Haø Noäi oàn aøo nhoán nhaùo : Chuùng noù laïi ruûa oâng ta nöõa roài . Laùo quaù , ñeán caû Phaät maø chuùng noù cuõng khoâng tha . Thoâi thì noùi cho thì noùi , chöù " nònh" theo kieåu "laùo vaø ngu" naøy ñeán Phaät chaéc cuõng phaûi noùi cho ra leõ . 

Ñaáy laø boïn coäng saûn ngaøy nay ngöôøi tænh cuõng nhieàu nhöng keû meâ vaø laùo sao maø cuõng laém theá. Phaät ñaâu chæ laø Phaät , laø thaàn thaùnh hoaù , Phaät laø caû moät neàn taûng ñaïo ñöùc daïy cho con ngöôøi bieát laøm vieäc Thieän , bieát Yeâu , bieát Thöông . Coøn oâng Giaùp thì bò "phong traøo nònh" thaùnh hoaù ñeán só nhuïc tinh thaàn giaùo lyù cuûa caû Phaät . Ñem moät ngöôøi gheùp vaøo moät neàn taûng ñaïo ñöùc haøng ngaøn naêm laø moät söï só nhuïc ngöôøi ñoù, só  nhuïc caû nhöõng ngöôøi ñoàng chí ñoàng höôùng vôùi ngöôøi ñoù , chöù coù "naâng" anh Vaên leân ñöôïc tí naøo ñaâu !!. Khoâng bieát ñaûng coù hieåu chuyeän naøy khoâng ? . Chaéc laø khoâng ñaâu . Vì thaáy maët anh Vaên coù veû "queâ queâ" nhöng ñaønh caén raêng cöôøi tröø thì ñaõ hieåu roài (khoâng tin baïn ñoïc cöù xem laïi böùc aûnh lòch söû naøy nheù) . 

Töø xöa tôùi nay , noùi veà tö töôûng cuûa ngöôøi coäng saûn Vieät Nam vaø "tö töôûng cuûa Baùc" thì caùc baïn cöù xem böùc hình anh Vaên leân laøm Phaät laø hieåu taát caû . Nhöõng boïn ñuïc nöôùc beùo coø trong ñaûng coäng saûn raát thích "laêng xeâ" laõnh tuï theo caùi kieåu "anh Vaên hoaù Phaät" ñoù . Cho neân , laõnh tuï maø caøng ñöôïc xeâ leân , boïn "thaû caâu" kia laïi caøng phôùn phôû . Cho ñeán khi ñaûng suïm aàm aàm thì cuõng chính boïn chuùng trôû côø ngay . 

Caâu chuyeän leân Phaät cuûa oâng Giaùp Phoù thuû töôùng chính phuû ñaëc traùch chò em ñang laø troø cöôøi cho só phu Baéc Haø . Ngöôøi ta cöôøi in ít boïn "seán nònh" kia , coøn ngaøi nguyeân phoù thuû töôùng chính phuû thì ngöôøi ta cöôøi nhieàu laém . Ai baûo 90 tuoåi roài khoâng coøn thích  ñöôïc  nònh , duø ñaáy laø "nònh chöûi" . 

Nhìn maøn kòch naøy , chuùng ta bieát ngay thoùi "a dua thôøi ñaïi ñeán queân maát tính töï troïng cuûa con ngöôøi" cuûa laém keû mang danh "laõnh ñaïo" coøn nhieàu gheâ laém ôû nöôùc ta .             

Trong Nam : Yes  cuõng cheát , maø No cuõng cheát . 

Tôø Thôøi baùo Kinh teá thaùng chín naøy phaùt haønh roäng trong Nam ñaõ laøm cho caùc cuï tö töôûng ngoaøi Baéc thaät söï "nhoät" khi ngaám ngaàm uûng hoä yù kieán cuûa toång bí thö Trung hoa luïc ñòa veà thuyeát ba ñaïi dieän ñoøi ñaûng coäng saûn "theo kòp thôøi ñaïi" . 

Tôø thôøi baùo naøy vieát "Ñaëng luïc quaàn, 86 tuoåi , ñaïi dieän cho phaùi cöùng raén cuûa ÑCSTQ ñoøi khoâng cho ngöôøi naøo ñoù "laáy hình aûnh buùa lieàm ra khoûi laù côø cuûa chuùng ta vaø thay vaøo ñoù laø maùy tính vaø veä tinh"!! .  Nhö vaäy , roõ raøng laø buùa vaø lieàm ñaõ ñöôïc tôø baùo noùi "khoeù" ñi  raèng : Ngaøy nay , noù duøng ñeå thôø maø thoâi. 

Y nhö theá , sau khi tôø baùo treân phaùt haønh ñöôïc daêm böõa , ngöôøi ta nghe ñöôïc giaùo sö Lyù Chaùnh Trung huøng hoå tuyeân boá trong buoiå goùp yù söûa hieán phaùp taïi SaøiGoøn: "Vaán ñeà ñieàu 4 cuûa hieán phaùp naêm 1992 thì khoâng ñöôïc thay ñoåi , vì noù coù lieân quan ñeán vaän meänh daân toäc ?!"  .  

Döôøng nhö khi ngöôøi ta coù quyeàn , duøng noøng suùng ñeå "cöôùp" traéng trôïn  taøi saûn , moà hoâi , xöông maùu cuûa daân trong caùc cuoäc "ñaùnh tö saûn , caûi caùch ruoäng ñaát" thì ngöôøi ta thích duøng töø "cho vaän meänh daân toäc" , nay , ngöôøi ta laïi beû cong ngoøi buùt , haù mieäng maéc quai , roài laïi traéng trôïn baù vai tö saûn , oâm hoân thaém thieát nhöõng keû coù tieàn , ñöa buùa vaø lieàm leân ñeå thôø cuùng , thì ngöôøi ta cuõng duøng buøa chuù "vaän meänh daân toäc" leân ñeå "laïy" chung vôùi buùa vaø lieàm hay sao ? .  

Hai caâu chuyeän , töôïng tröng phaàn naøo nhöõng yù nghó  "lung tung , lang tang" "troáng ñaùnh xuoâi , keøn thoåi ngöôïc" vaø "nònh ñeå soáng" cuûa gaàn nhö hôn phaân nöõa tyû leä ñaûng vieân coäng saûn Vieät Nam hieän nay , ñuû bieát tinh thaàn cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam  ñang ôû möùc ñoä rieäu raõ nhö theá naøo , duø raèng :  "ñoà thôø cuùng" vaãn coøn ñoù !? .    
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông