Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nghe 2700 Caây Vaøng Vaø Bin laden Noùi Chuyeän

Duø nhöõng côn möa chieàu trong nhöõng ngaøy qua taïi Haø noäi , Saigon naëng haït . Ngöôøi daân vaãn khoâng queân döøng ôû moät goùc ñöôøng naøo ñoù mua giuùp nhöõng treû 
em lang thang ñang coá baùn nhöõng tôø baùo tin nhanh veà söï kieän noùng boûng ôû Aùpghanistan ñeå coù theâm vaøi tin caäp nhaät . Lieäu Myõ coù ñoå quaân truy tìm BinLaden khoâng ? , hay Myõ ñang truy tìm Saddam taïi Iraq ? . 

Chieàu hoâm qua , 18 thaùng 9 naêm 2001 . Caùc quaùn xaù baøn taùn ruøm beng veà moät phaùt hieän môùi cuûa baùo chí  . Ñoù laø  vuï laõnh ñaïo toái cao cuûa phe Taliban laø ngaøi Omar gaû con gaùi cho BinLaden . Trong khi ñoù , Omar laáy con gaùi cuûa Laden . Laden cuõng vaäy , oâng ta laáy con gaùi cuûa Omar laøm vôï thöù tö vaø con gaùi thöù hai cuûa oâng ta thaønh vôï cuûa Omar ??!!. Theo truyeàn thoáng chung cuûa ngöôøi Chaâu AÙ vaø Vieät Nam thì caâu chuyeän naøy laø ñieån hình nhaát veà nhöõng ví duï  "quaùi gôõ"   nhaát maø boïn khuûng boá ñoäi loát ñaïo Hoài coù theå laøm ñöôïc . Daân chuùng ñang goïi boïn chuùng laø boïn " loaïn luaân , loaïn nhaân tính vaø loaïn giaùo" . Ai daùm noùi raèng moät laõûnh tuï Hoài giaùo vöøa goïi  con gaùi mình laø Meï vôï , vöøa goïi Boá vôï laø con reå coù taâm thaàn bình thöôøng ??. Nhöng thoâi , ñoù laø caâu chuyeän cuûa Taliban . 

Xin ñöôïc haàu tieáp caâu chuyeän cho truyeàn thoâng Vieät Nam ta bieát chuùt veà tình hình hieän  nay ôû queâ nhaø .  Soá laø khi coäng saûn Vieät Nam baøy troø bieåu tình phaûn ñoái ñaïo luaät nhaân quyeàn maø thöôïng vieän Myõ saép thoâng qua xem ra laø moät cô hoäi toát ñeå nhöõng ñaàu oùc coøn u meâ ôû nöôùc ta coù chuùt cô hoäi saùng ra . UÛa , coäng saûn maø cuõng bieát bieåu tình nöõa sao ? . Töø ngaøy oâng Bill Clintôn sang thaêm nöôùc ta , döôøng nhö ñaûng coäng saûn ñaõ ra leänh cho oâng thuû töôùng kyù saéc leänh "caám bieåu tình" maø ? . Cuoäc bieåu tình cuûa coäng saûn laàn naøy taäp trung haàu heát ôû caùc hoäi tröôøng, gaàn caùc loa coâng coäng , gaàn cô sôû cuûa ñaûng... khoâng ai thaáy ngöôøi cuûa coäng saûn bieåu tình ôû khu bieät thöï ñeïp tuyeät An Laïc gaàn bôø soâng Sai Goøn loäng gioù heát. 

Bôûi vì  nôi ñaây coù hai bieät thöï cuûa oâng Traàn Baïch Ñaèng , tieàn mua hai bieät thöï naøy laø do oâng ta hoùa giaù nhaø vaø baùn ñi caên nhaø maët tieàn ôû trung taâm quaän 1 cho moät coâng ty tö baûn vôùi giaù 2700 caây vaøng SJC chính hieäu. Caên nhaø naøy tröôùc laø cuûa moät ngöôøi daân boû nöôùc ra ñi thoaùt naïn coäng saûn . Nay , oâng ta bieán taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc thaønh taøi saûn cuûa mình . Chuyeän heát söùc voâ lyù . Chuyeän nhö nhöõng caâu chuyeän "aên cöôùp thôøi Trung Coå" . Theá maø khoâng thaáy ai ôû nhaø vaên hoùa thanh nieân hay hoäi noâng daân TAÄP THEÅ ??!! ñeán bieåu tình phaûn ñoái oâng ta aên cöôùp vaø noùi doùc heát ?!! . Theá môùi laï ?!!. 

Xin nhaéc laïi cho oâng aên cöôùp saùng theâm caùi ñaàu toái um cuûa oâng . Hai nghìn baûy traêm caây gia ñình oâng ñang aúm chöa ñuû "ngon aên " hay sao maø oâng coøn leûo löï treân vaên ñaøn vôùi laäp luaän daïy ñôøi thieân haï khi oâng cheâ chính phuû Myõ vaø coäng ñoàng ngöôøi Vieät  laø "môø mòt tröôùc böôùc ñi cuûa thôøi gian vaø coù ñaàu oùc thöïc daân". 

Xin hoûi oâng, oâng hieåu theá naøo laø thöïc daân? . Thöïc daân laø boïn duøng caùc loái truyeân truyeàn mò daân vaø ñaøn aùp taøn khoác nhaèm "beá quan toûa caûng" nöôùc ta ? . Ñuùng khoâng oâng Bin la den ? OK. Thöïc daân laø boïn ñaàu ñoäc nhaân daân baèng lôøi leõ thieát tha vì daân nhöng daân noùi khaùc yù chuùng thì chuùng saún saøng ra tay bòt mieäng ? . . Ñuùng khoâng oâng Bin la den ? OK. Thöïc daân laø boïn aên caép, aên cöôùp cuûa caûi cuûa quoác gia traéng trôïn nhaát nhö boïn Möôøi , Kieät ,Anh . Laø boïn baùn thuoác phieän nhöng laïi ham hôû la "choáng ma tuùy" nhö anh chaøng Vuõ Baûn , ñaøn em thaân tín cuûa Leâ Minh Höông vaø Leâ khaû Phieâu , trong khi Vuõ xuaân Tröôøng ñaõ choân xaùc laâu thì y vaãn bình chaân nhö vaïi ? . Ñuùng khoâng oâng Bin la den ? OK . 

Ñoù , ngaøi Bin La den coøn xaùc nhaän laø caùi gioïng la laïc ñieäu thôøi Trung coå cuûa oâng coù taùc duïng ñöôïc ñeán ai ? . Oâng queân laø nhaân daân haøng ngaøy haøng giôø vaãn nghe ñaøi BBC, VOA , RFA ... vaø xem tin töùc treân Interner qua caùc email . Hoï ñuû taâm trí ñeå nhaän ra chính oâng vaø ñaûng coäng saûn laø boïn thöïc daân , nhöõng gì oâng vaø ñaûng cuûa oâng caøng phaûn baùc , boâi xaáu toäi cho ai ñoù thì chính toäi ñoù laïi caøng ñöôïc xaùc nhaän noù laø cuûa caùc oâng , bôûi vì caùc oâng ñang laøm nhöõng ñieàu ñoù ñaáy . 

Oâng chæ trích ñaïo luaät nhaân quyeàn cho Vieät Nam chöùng toû Myõ laø "thieân trieàu" ?? . Chuùng toâi khoâng thaáy chuyeän thieân trieàu naøo töø Myõ caû. Chuùng toâi cho raèng , neáu caùc oâng thích cho caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc buoân baùn vôùi Myõ. Thì öng . Coøn khoâng thích , thì giaûi taùn doanh nghieäp ñi. Nhaân quyeàn cuûa Vieät Nam toát hay xaáu , theá giôùi coù quyeàn leân tieáng gioáng nhö vieäc caùc oâng leân tieáng chæ trích chính phuû Bush hay chính phuû thôøi oâng Enxin ôû nöôùc Nga . Caùc oâng coù quyeàn chæ trích thì  thieân haï cuõng coù quyeàn ñoù ngöôïc laïi . Côù gì maø caùc oâng thuø haèn ? . 

Hieäp ñònh thöông maïi chæ laø chieác caàu noái  cho vieäc buoân baùn . Oâng thích thì boû 2700 caây vaøng ra maø buoân coøn khoâng thì im mieäng ñi ñeå ngöôøi khaùc buoân baùn oâng Traàn Baïch Ñaèng nheù . Oâng leûo löï quaù ñaáy . Haõy ñeå cho ngaøi Bin La den coù caûm tình vôùi oâng vaø ñaûng cuûa oâng . Bieát ñaâu moät ngaøy naøo ñoù . Khi laõnh tuï Omar vaø ngaøi Bin La den haøi loøng . Hai ngaøi seõ cöôùi con gaùi cho oâng ? . Oâng Traàn Baïch Ñaèng nhæ ?
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông