Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
 Duøng söùc keùo cuûa Trung coäng  ñeå  ñaùnh Trung coäng

Caùc moân phaùi voõ , nhaát laø voõ Vieät raát hay duøng neàn taûng lyù thuyeát duøng nhu phaù cöông coù töø raát laâu . Ngheä thuaät voõ coâng phu , deã löu truyeàn ñöôïc hay khoâng luoân phaûi töø thöïc tieãn cuûa cuoäc soáng nhaân daân . Neáu moät moân voõ chæ daïy caùch coâng phaù maø khoâng daïy ñaïo voõ cho ngöôøi thì ngöôøi duøng seõ mau chaùn , deã baïi khi duøng vaø taát nhieân laø mau mai moät . 

Khi chuùng ta nhìn daân Vieät ta töø sau naêm 1975 haønh xöû vôùi chính quyeàn coäng saûn nhö theá naøo , chuùng ta thaáy raát roõ söùc soáng vaø trí tueä cuûa nhaân daân ñaõ hoaù giaûi ñaïo gian taø cuûa ñaûng coäng saûn töø töôûng chöøng nhö khoâng theå lay chuyeån ñöôïc giôø bieán thaønh ñoà ñoàng naùt baày nhaày thì chuùng ta seõ raát lyù thuù . Ñaõ bieát bao laàn coäng saûn duøng löïc aùp ñaûo daân , baûo laøm caùi naøy , baûo thôø caùi kia , nhöng daân cöù baát ñoäng , baát tuaân , baát coäng taùc . Theá laø chæ sau moät thôøi gian ngaén, chính saùch cuûa coäng saûn boång trôû thaønh nhöõng tôø giaáy chaúng ai buoàn ñoïc !! . 

Ñoái vôùi coäng saûn Trung Hoa cuõng khoâng khaùc . Ngöôøi coäng saûn Trung Hoa ngaøy nay thaät söï laø nhöõng chuù cheät giaøu coù khuûng khieáp . Naém trong tay hôn 50 phaàn traêm nguoàn löïc quoác gia taïi luïc ñòa . Trung coäng raát lo sôï khi nhöõng böùc vaùch saùt nhaø bò ñoå töøng maûng khi phong traøo taïo laät daân chuû töï cöôøng cuûa nhaân daân Hoa Kyø phaùt ñoäng ñang laøm chao ñaûo thöïc theå chính trò cuûa caùc nöôùc ñaøn em cöùng ñaàu thì seõ laøm lung lay quyeàn lôïi cuûa hoï ngay taïi luïc ñòa . Trong ñoù , Vieät Nam ñang laø moät trong nhöõng moái öu tieân haøng ñaàu cuûa hoï . Saép ñeán , dö luaän trong nöôùc cho raèng , coù theå tæ leä xaùc suaát cho vieäc coäng saûn  Vieät Nam tuaân theo hay baát tuaân traøo löu môû cöûa cho daân chuû seõ laø 50:50 . 

Coù baïn cho raèng : Vuõ khoan seõ tuyeân boá boä chính trò ñaûng khoâng kyù hieäp ñònh thöông mai Vieät Myõ do vaán ñeà cuûa noäi boä chính phuû Myõ!: ñoù laø döï luaät nhaân quyeàn . Sau ñoù ñaûng coäng saûn seõ chaám döùt thôøi kyø chôi vôùi Myõ ñeå xoay qua Trung coäng . Coi chöøng baïn laàm to . Caùi maø ngaøy xöa coäng saûn duøng ñeå thanh toaùn neàn coäng hoaø daân chuû taïi mieàn Nam , ñoù laø CHIEÂU BAØI ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC CHOÁNG XAÂM LAÊNG maø coäng saûn ñaõ mò daân duøng ñöôïc . Chieâu baøi naøy seõ xoay ngöôïc laïi aán vaøo yeán haàu cuûa chieán löôïc tö töôûng coäng saûn voán ñang gaõy naùt ngay laäp töùc . 

Baïn caàn bieát : TRUNG HOA  LUOÂN LAØ KEÛ THUØ TRUYEÀN KIEÁP CUÛA VIEÄT NAM. Myõ seõ khoâng caàn vaän ñoäng nhieàu ñeå keùo coäng saûn Vieät Nam laïi . Chính daân Vieät seõ laøm chuyeän naøy . Hieän nay , theo chuùng toâi , söï vieäc Leâ Khaû Phieâu bay chöùc ñaõ chöùng minh luaän ñieåm naøy laø ñuùng . Ñieàu tra xaõ hoäi ngay taïi mieàn Baéc Vieät Nam chuùng toâi nhaän xeùt : Ngöôøi daân ôû ñaây cho raèng : Neáu Trung Hoa thoø baøn tay mình vaøo roõ reät ñeå thoáng trò coäng saûn Vieät Nam . Ñoù seõ laø thuøng thuoác suùng lôùn nhaát , chöa töøng thaáy trong lòch söû Vieät Nam hieän nay buøng noå . Phe naøo röôùc Trung Hoa vaøo nhaø , phe ñoù ñaõ chính thöùc tuyeân aùn töû hình chính mình trong noäi boä trung öông ñaûng . 

Do vaäy maø saép ñeán , cuù ñaùnh rôø ve cuûa nhaân quyeàn Myõ chaéc chaén voâ cuøng lyù thuù theo 3 phöông aùn sau : 

1. Coäng saûn Vieät Nam khoâng baùn buoân vôùi Myõ , nhöng coäng seõ khoâng laøm chö haàu cuûa Trung coäng . Coäng saûn Vieät seõ töø töø cheát do Trung coäng gaøi baãy . 

2. Coäng saûn Vieät Nam khoâng baùn buoân vôùi Myõ , nhöng coäng seõ laøm chö haàu cuûa Trung coäng . Coäng saûn Vieät seõ cheát ngay do daân noåi loaïn . 

3. Coäng saûn Vieät Nam baùn buoân vôùi Myõ , nhöng coäng seõ khoâng laøm chö haàu cuûa Trung coäng . 
Coäng saûn Vieät seõ soáng khaù laâu do daân ñeå yeân .

Vì quyeàn lôïi , theo baïn thì coäng saûn Vieät Nam seõ choïn con ñöôøng naøo ? .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông