Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñoà Löôõi Khoâng Xöông Meâ Tieàn... Maø Laét Leùo!

Chaøo caùc chaùu.

Gìa ñang baùn gaùnh haøng rong. Haøng ngaøy ñoäi möa gioù kieám ít tieàn cöïc khoå laém maø nuoâi ñöùa con trai cuûa giaø. Noù ñi tranh giaønh , ñaùnh ñaám ñeán lieät heát caû ngöôøi  vì daäm phaûi mìn cuûa boïn Trung Quoác ôû bieân giôùi . Giaø chæ coù moät con trai noái doõi . Nay thì ..!!. . Vì theá , giaø luoân baát dung nhöõng thaèng coäng saûn ñaõ vì yù thöùc heä ñem xöông maùu con trai con gaùi cuûa giaø ra thöû nghieäm . Nhöõng naêm 90 , giaø coù nghe coù nhöõng ngöôøi ñang choáng boïn coäng saûn  thaát baïi nhöng vaãn toàn taïi . Hoï – theo giaø nghó khoâng phaûi vì hoï khoâng ñöôïc daân thöông . Giaø nghó chæ vì hoï coøn xoác noåi quaù neân khoâng thaønh . Giôø thì daân ai ai cuõng ngaám ngaàm uûng hoä hoï vaø hoï cuõng ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm . Giaø tin hoï , caùc chaùu seõ thaønh coâng. 

Giaø vieát daøi theá naøy vì chieàu nay trong gaùnh haøng cuûa giaø coù tôø baùo tin töùc ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2001 ñaêng tin chính phuû Myõ chuyeån teân  chieán dòch “coâng lyù khoâng bieân giôùi“ sang “töï do beàn vöõng“ . Gìa cöù suy nghó maõi . Phaûi chaêng moät chính phuû daân chuû toân troïng daân chuùng ñang luùng tuùng khi ñoái ñaàu vôùi boïn khuûng boá . Giaø laïi caàm moät tôø baùo coù ñaêng baøi cuûa “baùc só  Ngoâ vaên Quyõ“ leân aùn chính phuû Myõ ñang “traû thuø“. Gìa nöïc cöôøi , cöôøi cho nhöõng thaèng “quyû“ maø giaø khoâng queân ñöôïc töø  nhöõng naêm con trai giaø caàm suùng theá maïng cho con cuûa boïn caùn boä coäng saûn . Giaø nhôù nhö in nhöõng naêm aùc lieät bom ñaïn tôi bôøi ôû Laïng Sôn. Ñaõ coù moät thaèng “quyû “ , nhö laø cuõng laø Ngoâ vaên Quyõ , teân baùc só  naøy vieát heùt hoø treân baùo Nhaân daân: ”naøy , boïn baønh tröôùng Trung Hoa , cuùt ra khoûi Vieät Nam ngay“ . Theá maø sau khi Lieân Xoâ suïp ñoå thì  giaø nghe ôû Haø Noäi daân chuùng chöûi xeùo thaèng toång bí thö Phieâu kyù giaáy  xin nhöôøng ñaát cho boïn baønh tröôùng xöa . Aûi Nam quan , ñaûo Hoaøng sa ñaõ thuoäc veà chuùng . Theá maø giaø ngong ngoùng maõi khoâng heà thaáy laáy moät thaèng “quyû moïi“ naøo la heùt phaûn ñoái boïn heøn coäng saûn daâng ñaát cuûa toå tieân cho Trung Hoa caû .  Giaø thaáy chuùng Nhuïc quaù caùc chaùu aï .  

Giaø nghó laïi nhöõng naêm thaùng ñaát nöôùc mình phaûi aên ñoän , phaùt khaåu phaàn roài nghó ñeán chieán dòch “töï do beàn vöõng“ maø neùt chính cuûa noù laø sieát chaët buïng cuûa boïn khuûng boá Hoài giaùo . Gìa thaám vaø hieåu hôn cho chính saùch cuûa hoï . Giaø nhôù chöù , nhôù laém nhöõng ngaøy ñaïn phaùo treân mieàn Baéc . Nhöõng teân moïi nhö Quûy ôû ñaâu nhæ . ÔÛ ñaâu ñeå thaáy chuùng ñaët nhöõng khaåu phoøng khoâng treân saân thöôïng beänh vieän Baïch mai ? . Nhöõng nôi ngöôøi beänh caàn xa laùnh , baûo veä ñeå traùnh cheát choùc chieán tranh , thì boïn coäng saûn laïi duøng nhöõng nôi ñaáy maø laøm traän ñòa phaùo . Neáu teân baùc só Quyõ bieát vieát “khoâng ñeå maùu chaûy theâm , khoâng ñeå maùu chaûy treân xaùc nhöõng ngöôøi daân voâ toäi“ thì haén troán trong xoù naøo maø khoâng vaùc maët ra baûo veä con giaø cheát oan öùc vì chieán tranh bieân giôùi ngu xuaån cuûa phe xeùt laïi , khoâng xeùt laïi . Haén ôû ñaâu ñeå ngaên khoâng cho boïn coäng saûn khaùt maùu ñaët suùng phoøng khoâng ngay treân ñaàu bònh nhaân ? Haén ôû ñaâu ? . 

Vaâng , daãu ngöôøi Myõ ñang caêm thuø , nhöng giaø ñaõ hieåu , chính phuû daân chuû naøy coù söï bình tónh tuyeät ñoái vaø höôùng ñi ñuùng . Hoï khoâng laùi chính trò heøn haï töø coäng saûn sang tö baûn ñeán traân traùo . Hoï ñaõ laøm cho daân chuùng phæ nhoå vaøo Baûn chaát “phaûn ñoäng“ cuûa chính hoï . Caùc chaùu , ñöøng ñeå cho nhöõng teân “phaûn daân toäc , boâi baùc toå tieân“ nhö teân Quyû vaø ñaûng coäng saûn duï ngon ngoït tö töôûng caùc chaùu. Boïn chuùng ñöôïc bao nhieâu cho moät baøi vieát nhí nhoá .. 1 trieäu , chuïc trieäu hay moät chuyeán ñi nöôùc ngoaøi ? .  Chuùng vieát raèng “ñaïo lyù cuûa daân toäc toâi laø oaùn thuø chæ neân côûi chöù khoâng neân thaét“ haén bieát theá sao khoâng hoûi laïi lòch söû cuûa ñaûng coäng saûn . Ai thuø ? Ai thaét ? Ai côûi ? . Hoà chí  Minh xôi taùi chuïc vaïn noâng daân coù taøi saûn quy thaønh phaàn ñòa chuû naêm 1957. Ai thuø ? Ai thaét ? . Nhoát vaø gieát bí maät haøng nghìn quaân nhaân chính phuû mieàn Nam . Ai thuø ? Ai côûi ? . Quy taäp lyù lòch , khoâng cho vaøo hoïc ñaïi hoïc khi gia ñình khoâng theo coäng saûn . Ai thuø ? Ai thaét? . Tòch thu gia saûn laøm cho haøng trieäu gia ñình ly taùn , töï töû nhöõng naêm 1978 , Ai thuø ? Ai côûi ? . Ñaày nhöõng thanh nieân vaøo con ñöôøng cheát ôû bieân giôùi roài nay quyø laïy keû thuø ? Ai thuø? Ai côûi ? . 

Giaø khoâng tin chính phuû Myû “thuø“ . Giaø tin tuyeät ñaïi ña soá dö luaän Myõ ñaõ uûng hoä cho moät saùch löôïc ñaõ thaønh coâng taïi Vieät Nam . Ñaáy laø duøng ñoäc trò ñoäc . Tìm vaø dieät nhöõng boä maët khuûng boá xaáu xa ñeâ heøn ñang aån  trong daân chuùng  maø tieâu dieät nhanh choùng . Duøng saùch löôïc coâ laäp boïn hung döõ  ñeå bao vaây . Taän duïng söùc maïnh cuûa nhaân daân ñeå caùch ly chuùng . Boïn  coäng saûn  lyø lôïm nhö Quyû maø coøn phaûi “ñoåi maøu“ . Thì boïn cuoàng tín hoài giaùo gieát ngöôøi kia thì sôùm muoän gì cuõng phaûi ñeàn toäi maø thoâi caùc chaùu . 

Chuùc caùc chaùu maïnh khoûe . Gìa cuõng phaûi khoûe nöõa chöù phaûi khoâng caùc chaùu . Giaø coøn ñöùa con trai baát haïnh . Gìa khoâng theå cheát . Söùc taøn giaø phaûi giaønh heát cho con vaø cho caùc chaùu. Rieâng caây ñoøn gaùnh naøy thì giaø ñang cho noù tìm “oâng Quyû“ maø xôi taùi haén ñaây . Gìa döøng buùt nheù . 

MOÄT NGÖÔØI MEÏ VIEÄT .    
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông