Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñaûng Coù Tin Thöôïng Ñeá Khoâng ? 

Saùng 27 thaùng 9 , baøi traû lôøi phoûng vaán  daøi 12 phuùt cuûa  ñaøi VOA vôùi thuû lónh Taliban Omar ñöôïc loa coâng coäng  cuûa ñaûng ta xuaát xöôûng . Caùc cuoäc trao ñoåi , tranh luaän xoay quanh caâu  chuyeän naøy boång trôû neân roâm raû . Ngöôøi ta cho raèng ñöôøng nhö ñaûng ñang cho ñaêng baøi phoûng vaán teân giaëc cöôùp gieát ngöôøi khoâng run tay Phöôùc taùm ngoùn töï thöôû naøo , chöù khoâng phaûi ñaêng baøi vieát veà moät chính 
phuû , moät laõnh tuï chính theå . 

Chuùng ta haõy nghe Omar noùi . Omar laùo leáu daùm xöng hoâ raèng : "thöôïng ñeá ñang giuùp ñôõ tín ñoà Hoài giaùo , thöôïng ñeá seõ khoâng tha thöù cho nhöõng keû ngoaïi ñaïo , chuùng toâi chôø mong vaøo söï  nhaân töø cuûa thöôïng ñeá "??. Coù ai thöû hoûi xem thöôïng ñeá cuûa Omar hay cuûa nhaân loaïi? . Thöôïng ñeá laø ñoà duøng , laø cuûa  caûi cuûa Omar ? Coù oâng thöôïng ñeá naøo "nhaân töø " noåi khoâng  khi Omar ñoøi "dieät boïn ngoaïi ñaïo, haõy gieát boïn Myõ "??!!.  Neáu theá thì chaúng leõ Omar xeáp taát caû ngöôøi da traéng , da maøu , da ñen ñang sinh soáng treân ñaát Myõ thaønh moät roï , phoùng hoaû hay baén cheát hoï trong nhöõng caên nhaø cao taàng vaø noùi raèng : ñoù laø nhôø thöôïng ñeá nhaân töø phuø hoä cho hoï gieát boïn ngoaïi ñaïo ? . Döôøng nhö chuùng ta nghe ñaâu ñaây lôøi hoø heùt "choân soáng boïn tö saûn"  maáy chuïc naêm tröôùc ñaây. !!.  

Nghó cho kyõ veà chöõ "boïn ngoaïi ñaïo" maø Omar ñoøi thöôïng ñeá tieâu dieät , thì trong ban chaáp  haønh trung öông Ñaûng coäng saûn Vieät Nam vaø 2 trieäu ñaûng vieân  hieän nay , coù ai theo ñaïo Hoài?  giaû thöû laø coù 1000 ngöôøi ñi , theá thì theo Omar . 1 trieäu 990 nghìn vaø 75 trieäu con ñen ñoû doøng maùu Vieät coøn laø caùi gì trong maét cuûa Omar , cuûa thöôïng ñeá cuûa oâng ta ? . Phaûi chaêng neân gieát saïch phaàn coøn laïi vì ñaûng vieân vaø quaàn chuùng nhaân daân khoâng theo ñaïo Hoài doøng cuûa Omar ? . Khoâng hieåu sao maø nguoàn maùy tuyeân truyeàn ngu xuaån chuyeân lo hoùt ngaân nga gioïng ñieäu ñaùnh Myõ nhöng xôi ñoâ la Myõ laïi cho ñaêng baøi phoûng vaán naøy ?!! . Laøm nhöõng vieäc gieát ngöôøi  voâ toäi maø laïi tin laø thöôïng ñeá seõ luoân ôû beân mình ?!! . Nhöõng ngöôøi bieân taäp thoâng tin ôû Haø Noäi quaù raûnh rang khoâng coøn chuyeän gì laøm nöõa hay sao maø laïi kieám ñuû caùc côù ñeå haøm hoà ra  nhöõng cuù ñoøn ñaùnh Myõ ngu xuaån theo kieåu naøy sao ? . Gaàn chuïc vaïn ñoàng baøo ñang ñoùi raùch ôû vuøng luõ , sao khoâng boû thôøi gian vaø tieàn ngaân quyõ cuûa ñaûng ra ñeå cöùu daân maø laïi nhai ñi nhaïi laïi nhöõng luaän ñieäu cuõ rích trích daãn ngu ngô ? . 

ÔÛ maøn hình cuûa ñaøi truyeàn hình CNN toái 26 thaùng 9 coù  phaùt baøi vieát ñieàu tra cuûa moät phoùng vieân tôø Times göûi cho bieân taäp vieân CNN moâ taû nhöõng oâng quan Taliban ngoài ngaát ngöôûng ôû Kabul , thích kyù giaáy tôø nhöng nhieàu khi khoâng hieåu caùc oâng ñang kyù caùi gì , vaø cuõng chaúng caàn bieát ñang kyù caùi chi ? . Laõnh tuï Omar thì gom tieàn cuûa  caùc haõng haøng khoâng quoác teá ñoùng phí cho vieäc bay qua khoâng phaän cuûa Taliban , sau ñoù boû töøng boù trong nhöõng caùi thuøng.  Coù vieäc caàn , Omar laïi keâu caùc thuû lónh Taliban ñòa phöông laïi ban cho töøng xaáp . Quaû laø raát gioáng nhö anh chaøng hoàng veä binh Mao chuû tòch hay uyû ban quaân quaûn ôû caùc tænh lî mieàn Nam sau 1975, caùch haønh xöû khoâng khaùc chi. Moät beân laø oâng Max, moät beân laø thaùnh Allah toäi nghieäp . Caâu "ñinh" nhaát maø daân chuùng Vieät Nam ñang baøn taùn laø khi Omar noùi raèng : Lôøi höùa cuûa thöôïng ñeá kieåu Taliban cho laø ñaát ñai cuûa thöôïng ñeá laø bao la . Coøn lôøi höùa cuûa oâng Bush laø khoâng choå naøo treân traùi ñaát naøy maø caùc ngöôøi troán khoâng tìm ra . Omar thaùch thöùc xem lôøi höùa naøo thaønh hieän thöïc ?!!. 

Ngöôøi daân noùi ra raèng : Khoâng heà coù moät lôøi höùa naøo cuûa oâng Bush , chæ coù lôøi höùa cuûa nhaân daân Myõ vaø nhaân loaïi yeâu hoaø  bình , bình ñaúng treân toaøn theá giôùi laø : Keû gaây aùn gieát ngöôøi voâ toäi maïng phaûi ñeàn maïng.  Omar vaø thöôïng ñeá "quyû" cuûa oâng ta duø coù troán leân noùc thieân ñaøng hay chui xuoáng gaàm ñòa nguïc  thì  cuõng phaûi traû moùn nôï naøy . Ñaát ñai cuûa thöôïng ñeá bao la , nhöng ñoù laø ñaát ñai cuûa ngöôøi hieàn löông chaân thaät . Ñaát ñai naøo cho boïn quyû gieát ngöôøi ? . Nôi ñeán cuûa chuùng , boïn gieo söï AÙC khoâng phaûi laø ñaát, laø trôøi , laø khoâng gian cuûa Thöôïng ñeá toaøn naêng , nôi ñeán cuûa chuùng chính laø moät caùi hoøm ñang ñôïi chuùng . 

Thaät ra phaûi noùi raèng : haõy ñôïi xem khi naøo xaùc cuûa boïn gieát ngöôøi naøy ñöôïc boû vaøo hoøm thaønh hieän thöïc ? . Theá môùi ñuùng .  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông