Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Ngöôøi Ñöông Thôøi Noùi Veà Ñöông Thôøi

Thuoác Phaûi Ñaéng Taät Môùi Daõ, Kim Chaâm Maïnh Huyeät Khai Thoâng.

Chuyeän ñöông thôøi naøy baét nguoàn töø caâu chuyeän veà löông y chuyeân veà chaâm cöùu Nguyeãn taøi Thu , oâng laø vò chaån maïch chaâm truyeàn coù bí quyeát môû huyeät ñeå chöõa bònh treân cô theå con ngöôøi , laïi coù theå duøng thuaät chaâm huyeät ñeå gaây traïng thaùi maát caûm giaùc treân moät boä phaän cô theå con ngöôøi . 

Duø laø löông y ,laïi laø ñaûng vieân coäng saûn chính thoáng , theá nhöng , ngöôøi ñôøi nhìn oâng khoâng qua laêng kính coäng hay khoâng coäng , maø laø nhöõng gì oâng giuùp ñöôïc cho xaõ hoäi , cho ngöôøi . Ngöôøi ñöông thôøi cho raèng , bieát bao con em nhaân daân mieàn Baéc , do bò tö töôûng cuûa ñaûng vaø Baùc loâi keùo theo yù töôûng : choáng Myõ töùc laø yeâu nöôùc ,nhöng laïi queân söï tai haïi cuûa nhöõng con ngöôøi laõnh ñaïo ñaûng coäng saûn ñang laïm duïng söï hy sinh cuûa hoï vaøo muïc tieâu chính trò ngu xuaån , khoâng aên nhaäp gì ñeán loøng yeâu nöôùc . Theá laø haøng vaïn caùi cheát voâ ích cuûa lôùp thanh nieân mieàn Baéc ñoù ñaõ ñi qua söï chöùng kieán cuûa oâng Thu vaø cuõng haøng vaïn ngöôøi ñaõ  döïa vaøo ñoâi  baøn   tay chaâm huyeät cuûa löông y Thu , ngoõ haàu ñöôïc keùo veà cuoäc soáng . Vaäy thì , cöùu ñöôïc ngöôøi töùc laø coù taâm toát roài , do vaäy , oâng Thu luoân laø vò löông y ñöôïc kính troïng caû hai beân chieán tuyeán . 

Ngöôøi ñöông thôøi vieát veà löông y Thu ñeå maïo ñaàu moät neùt nhìn trong caâu chuyeän thôøi söï raát ñöông thôøi : chuyeän linh muïc NGUYEÃN VAÊN LYÙ vöøa bò coøng tay giaûi ñi treân ñaát An truyeàn . Söï kieän naøy gioáng nhö côn baïo beänh , ñau ñôùn , aâm æ haøng theá kyû cuûa daân toäc Vieät Nam ñaõû ñeán luùc ñi vaøo giai ñoaïn cuoái . Côn beänh  nan y cuûa ñaát nöôùc ñöôïc gaây ra qua moät taàng lôùp giai caáp goïi laø "caùch maïng" lôïi duïng söï hy sinh xöông maùu cuûa ngöôøi khaùc ñeå möu ñoà thaønh laäp theå cheá ñoäc taøi ñaûng trò , laïi xaây döïng caùc phe phaùi trò , caùc gia ñình trò trong moïi ngoõ ngaùch cuûa cheá ñoä , gaây bieát bao thaûm hoaï , baát coâng cho daân . 

Ñeán giôø ñaây , Ngöôøi ñöông thôøi cho raèng vuï baét cha Lyù nhö moät maàu nhieäm maø Thöôïng ñeá ban cho ñaát Vieät , noù thuùc vaø saûn sinh ra voâ soá , haøng haø nhöõng söï kieän raát CAÙCH MAÏNG seõ dieãn ra trong nay mai . Chính nhaân daân trong nöôùc Vieät seõ laøm ñieàu naøy .  Neáu cheá ñoä thoái naùt coäng saûn Vieät Nam ñöôïc laõnh ñaïo bôûi nhöõng caùi ñaàu laïnh , traùi tim noùng nhö baùo chí coäng saûn ca ngôïi . Thì seõ khoâng theå coù vuï huøa nhau toá linh muïc Lyù , laïi khoâng theå coù vieäc baét moät con ngöôøi khoâng coù yù nghó , haønh ñoäng naøo laøm phöông haïi ñaát nöôùc , ngoaïi tröø nhöõng lôøi noùi thaät . Baét vaø boùp cheït huyeät ñaïo quan troïng naøy , cuõng töùc laø chöùng toû ñöôøng loái laõnh ñaïo , chieán löôïc , tö töôûng cuûa ñaûng coäng saûn veà vieäc "laáy loøng daân" ñaõ beá taéc hoaøn toaøn thaät roài . Ngöôøi ñöông thôøi caûm nhaän ñöôïc  :  Thôøi khaéc maø nhaân daân Vieät Nam buoäc duøng  kim cöùu ñeå töï cöùu vaø tieâu dieät caùc vi truøng ung thoái , huû laäu ñaõ ñeán . Cô hoäi cuûa nhöõng cô hoäi ngaøn vaøng maø nhaân daân Vieät Nam haèng mong chôø ñaõ ñeán . Coäng saûn Vieät Nam ñang töï baét  nhaân daân buoäc mình phaûi uoáng thuoác . Thuoác seõ raát ñaéng, seõ phaù huyû luïc phuû nguõ taïng cuûa cheá ñoä ngu xuaån naøy . NHÖNG THUOÁC ÑAÉNG , THUOÁC MAÏNH 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông