Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi: 
Quan Lieâu Vaø Daân Chuû


Daân chuû toäi nghieäp cuûa Baùc só Zivago . Hoài naêm 1966 , caùc taøi lieäu löu laïi taïi hai mieàn Nam Baéc cho ñeán ngaøy nay coøn raát roõ : vuï leân aùn taùc phaåm Doctor Zhiovago taïi mieàn Baéc , nhaát laø treân dieãn ñaøn baùo chí do BAÙC laõnh ñaïo ñaõ pheâ phaùn, ñaáu toá , chöûi ruõa, maï lî  "luõ nhaø vaên phaûn ñoäng" choáng laïi Lieân Xoâ, choáng laïi Leâ nin , ñoøi ñem nhaø vaên Nga vieát neân taùc phaåm naøy : Boâ ris Pasternak  ra xöû baén . 

Hoäi nhaø vaên mieàn Baéc Vieät Nam ngaøy ñoù chaéc coøn nhôù quaù roõ vuï naøy. Nay, naêm 2001 , taùc phaåm kinh ñieån kia sau bao lôùp buïi thôøi gian vaãn coøn ñöôïc nhaân daân trong nöôùc saên luøng ñeå ñoïc . Ñieån hình laø ñóa phim VCD "Doctor Zhivago " do FaFiml taïi Haø noäi phaùt haønh vaøo thaùng 5 naêm nay ñaõ khoâng theå kieám noåi treân thò tröôøng hieän nay . Baùo chí trong nöôùc döôøng nhö queân baún "oâng hoäi nhaø vaên ngôù ngaån , nhuïc nhaõ theo ñuoâi Lieân xoâ" naêm xöa , laïi coøn quaûng caùo nhö sau chöù : Baùc só Zivago - moät con ngöôøi cao thöôïng vaø lyù töôûng. Theá môùi bieát caùi söï ñôøi!!!.

Noùi theá cho neân , noùi veà daân chuû vaø duøng daân chuû ñeå choáng quan lieâu trong ñaûng coäng saûn Vieät Nam hieän nay , quaû thöïc , gioáng nhö laø baûo naêm 1965 , Baùc ñaõ oâm hoân thaém thieát nhaø vaên Boris Pasternak !!. Maáy hoåm raøy , Ngöôøi ñöông thôøi nghe ñöôïc caùc oâng vaên hoaù tö töôûng coäng saûn ñem moùn "noäm" môùi ra maàn : moùn duøng daân chuû choáng quan lieâu .  Baïn treû trong nöôùc cöù mua ñóa VCD kia veà xem , sau ñoù kieám maáy cuoán baùo cuûa hoäi nhaø vaên naêm 1966, seõ thaáy ngay "quan lieâu" xuaát phaùt töø ñaâu , coøn daân chuû luùc ñoù gioáng nhö "goùi mì chính , caân thòt lôïn vöôït tieâu chuaån bao caáp " , coù nghóa laø : ñöøng coù maø mô ñeán daân chuû - ngay töø luùc Baùc coøn soáng . Theá thì , ngaøy nay , neáu caùc nhaø tö töôûng muoán noùi veà "phöông phaùp luaän" maø ñaûng hieän nay ñang gaùn cho Baùc : ñaáy laø baét Baùc noùi: muoán choáng quan lieâu daân chuû : phaûi thaät saâu saéc , thaät chính xaùc !!.  Hieän thöïc laïi chöùng minh ngöôïc laïi : chính Baùc vaø boä saäu laõnh ñaïo ñaûng ñaõ ñeû ra cô cheá quan lieâu , nuoâi döôõng noù, phaùt trieån noù . Vaäy thì saâu saéc vaø chính xaùc laø ôû choå naøo ? . 

Moät ví duï raát ñieån hình: oâng Voõ vieát Thanh , khi töø chöùc chuû tòch thaønh phoá mang teân Baùc ñaõ than thôû : söï phaân quyeàn chia haønh chính quaù nhieàu caáp nhö UBND, HDND töø tænh ñeán xaõ , phöôøng laøm cho ai cuõng coù quyeàn nhöng khoâng ai coù toaøn quyeàn vaø khoâng ai chòu traùch nhieäm.  Laïi nghe caùc nhaø ñaïo dieãn "tö töôûng Hoà chí minh" trích daãn quaû laø quaù xaáu hoå  : Hoà chuû tòch ñaõ noùi : "ñòa vò cuûa daân laø cao nhaát, vì nöôùc ta laø nöôùc daân chuû!!". Theá thì roõ raøng laø Baùc , chính Baùc chöù khoâng ai khaùc "vöøa ñaù boùng , laïi vöøa thoåi coøi.!!" , Baùc quy ñònh töø xöa ra caùc caáp haønh chính nhieàu taàng , nhieàu naác , ñan cheùo nhau ñeå deã kieåm tra, ñaøn aùp daân chuùng . Baùc khoâng cho baát cöù yù kieán naøo phaûn laïi yù Baùc töø nhaân daân . Roài Baùc laïi vieát laø heä thoáng raèn ròt , gaây thaûm hoaï cho daân ñeán maõi taän ngaøy nay laø voâ cuøng daân chuû , daân laø soá moät !!.  Theá cho neân con chaùu cuûa Baùc trong ñaûng noù bieát ñieàu naøy, noù cöù loâi Baùc ra maø muùa  moãi khi loøng daân oaùn haän , noù laïi höùa , laïi heïn . Cô cheá cuûa ngöôøi xaây döïng neân neàn moùng cheá ñoä ñoäc ñaûng gia ñình trò ñaõ aên quaù saâu vaøo maùu huyeát, ruoät gan boïn haäu sinh coäng saûn, thaäm chí  nhöõng ngöôøi ñöùùng  trong cô cheá naøy ñaõ phaûi töï choïc muø maét mình , töï löøa doái mình nhö caùc nhaø vaên
mieàn Baéc naêm xöa . 

Baùc töï löøa mình , boïn haäu sinh tham quyeàn , tham lôïi töï löøa mình , nhöng nhaân daân thì ghi nhaän vaø saùng suoát ñoái maët vôùi luõ bòp naøy . Do vaäy maø maëc keä boïn ruoài muoãi haäu sinh cuûa Baùc vo ve tö taùn thöôûng , Baùc só Zivago vaãn soáng maõi , ñuùng khoâng caùc baïn ? .

Khoâng bieát nhöõng "theùp ñaõ toâi" theo kieåu Leâ nin coù bieát ñöôïc ñieàu naøy ?
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông