Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi: 
Naïn Beø Phaùi Xaõ Hoäi Ñöông Thôøi Taïo Ra Caùi Gì ? 

Ngöôøi ñöông thôøi xin keå cho quyù baïn nghe veà caâu chuyeän taïi trung taâm thöông maïi mieàn ñoâng , trung taâm naøy thaønh laäp treân moät maët baèng khaù roäng voán laø cuûa quaân ñoäi coäng saûn quaûn lyù . Noù ñöôïc ñieàu haønh bôûi ban kinh taøi quaân khu 7 , quaân khu coù traùch nhieäm naëng neà laø baûo veä thaønh phoá mang teân Baùc khi ngöôøi daân coù möu toan dieät ñaùm con chaùu coäng saûn ñoäc aùc cuûa Baùc . Bôûi leõ theá maø ban kinh taøi naøy ñaõ tuyeån nhaân vieân coâng ty töø ñaùm coâng an vieân coù lyù lòch raát ö laø anh chò . 

Toái ngaøy 12 thaùng 5 naøy, taïi baõi giöõ xe cuûa Sieâu thò CORA mieàn ñoâng soá 138 bis Toâ hieán Thaønh quaän 10 , coù hai anh sinh vieân ñaïi hoïc Baùch Khoa gôûi hai chieác gaén maùy , khoâng bieát lôøi qua tieáng laïi sao maø ñaùm coâng an quaân ñoäi maëc aùo daân phoøng maøu xanh bu laïi "hoäi ñoàng" hai anh ñeán chaán thöông soï naõo. Ngay ngaøy hoâm sau , daân chuùng toaøn thaønh phoá bieát tin raát phaãn noä vì loái thích laáy thòt ñeø ngöôøi cuûa ñaùm coâng an daân phoøng cuûa quaân khu . 

Ngaøy 15 thaùng 5, ñuùng 7 giôø , hôn 300 sinh vieân Baùch Khoa aøo vaøo baõi giöõ xe , duøng gaïch , ñaù , gaäy ñaäp naùt baõi xe, ñaäp beå caùc tuû kieáng vaø laøm cho sieâu thò "AÊN CAÉP" teân cuûa ngöôøi khaùc phaûi ñoùng cöûa . Ñöôïc bieát , trung taâm thöông maïi cuûa quaân khu 7 ñaõ "choâm" teân cuûa heä thoáng sieâu thò CORA cuûa taäp ñoaøn kinh doanh Bourbon - Phaùp ñeå laáy tieáng , cho neân ngay saùng 16 thaùng 5 khi coøn chöa keát hoaøn hoàn bôûi traän traû ñuõa cuûa sinh vieân Baùch Khoa thì ban quaûn lyù kinh taøi quaân khu 7 ñaõ phaûi laät ñaät lo xin loãi roái rít beân taäp ñoaøn sieâu thò Cora thöù thieät maø mình ñaõ maïo danh . 

Ngöôøi ñöông thôøi laáy laøm quaù thích thuù vôùi caâu chuyeän "beø" cuûa coäng saûn bò "beø"ø thöù thieät cuûa daân ñaùnh cho nhöø töû . Ngöôøi ñöông thôøi nhôù coù laàn , ngöôøi ñöông thôøi cuøng caùc baïn sinh vieân gom quaàn aùo , chaên meàn cuõ ñeán toaø baùo coâng an coäng saûn vaø baùo an ninh theá giôùi ñeå uûng hoä daân ngheøo xem coi noù ra sao . Môùi chaân öôùt chaân raùo böôùc vaøo cöûa , ñaõ bò chaän laïi baèng caùi haát haøm : "EÂ, ñi ñaâu ? Laøm gì ?" , nhìn kyõ  chæ laø moät teân teùp nhaõi coâng an baûo veä , nhìn töøng goùi ñoà ghi roõ :"uûng hoä ñoàng baøo bò thieân tai" , khoâng bieát noù bò muø hay sao maø coi boä raát laø ngheânh ngang , seùm chuùt nöõa , ñaùm baïn Ngöôøi ñöông thôøi ñaõ cho chuùng vaøi caùi baït tay . YÙ laø ñi coâng vieäc thieän , chuùng coøn haïch hoûi theá , khoâng bieát coù vieäc rieâng , chuùng "haïch" ñeán  caáp naøo ? . 

Daïo naøy, Ngöôøi ñöông thôøi thaáy raát roõ nhöõng taám göông xaáu veà naïn "beø phaùi nhö theá ñang lan roäng trong xaõ hoäi nhö moät naïn dòch. OÂi chaø , coù laàn , giöõa voøng xoay ngaõ naêm chuoàng choù , coù hai chieác Sôø Pa Xì , moãi chieác giaù khoaûng 8000 ñoâ , noù ñuïng caùi aàm . Sau ñoù , moät teân kheänh caïng böôùc xuoáng : "Thaèng kia, bieát tao laø coâng an khoâng haû, ñuïng xe tao hö, ñeàn maøy?!". Beân kia, teân kia cuõng chaúng vöøa: "EÂ, maøy "KHEØ" tao ñaáy haû ? Alo, alo , anh hai , anh ba , cho ngöôøi xuoáng ngay mau, tuïi noù aên hieáp em ." . Thaèng beân laäp töùc moùc ñieän thoaïi Star beù xíu nhö caùi moùng tay :"Tuïi baây ñoù haû, xuoáng ngay phöôøng coù thaèng noù ñoøi ñaùnh tao." . Baø con xung quanh vaø Ngöôøi ñöông thôøi ñöôïc phen xem kòch noùi , hoà quaûng pha laãn maøu saéc phim HongKong xaõ hoäi ñen ?!!. 

Thuù thaät laø bieáng töôùng cuûa naïn "beø" trong caùc lôùp coâng chöùc nhaø nöôùc noù lan quaù saâu vaøo daân roài , baây giôø , ñeán daân cuõng quen caùi baøi "beø" naøy thì xaõ hoäi naøy hö hoûng ñi maát . Con ngöôøi ta ngaøy nay khoâng chòu töï mình phaán ñaáu baèng söùc löïc cuûa mình, maø baèng "oâ" baèng "duø" baèng "phe" thì laøm sao hoï töï chuû ñöôïc . Cöù môû caùi mieäng  ra laø ñaûng coäng saûn la to laém : ñoäc laäp , töï do , haïnh phuùc . Roài ñoäc laäp töï cöôøng , töï chuû . Nhöng ñaûng chaúng bieát töï cöôøng , ñaûng chæ chöùng minh cho daân thaáy laø ñaûng thích "bôï" , ñuû thöù , mieãn sao ñaûng coù quyeàn lôïi , giöõ ñöôïc quyeàn löïc laø ñaûng saún loøng . 

Rieát roài ñeán theá heä sau naøy , khi coù ai ñoù lôõ tay ñuïng chaïm ñeán moät thaèng beù choaét con naøo ñoù ôû Haø noäi , khoâng bieát toaøn theá giôùi seõ nhìn nöôùc ta ra sao khi haén heùt leân :"EÂ , Maày khoâng bieát Boá tao laø ai haû ?" !!!   
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông