Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Ngöôøi Ñöông Thôøi Bò Daïy Ñôøi !!!


Tuaàn naøy , Ngöôøi ñöông thôøi coù heïn chôi Bi da loã vôùi caùc anh em sinh vieân nhoùm khoái noâng laâm ,  chôi khoâng coù aên tieàn ñaâu , chæ maàn aên chaàu caø pheâ thuoác laù . Höø , taát nhieân laø tay Bi cuûa Ngöôøi ñöông thôøi khaù cöùng . Ngöôøi ñöông thôøi xin baùo coâng  laø ñaõ töøng ñoaït chöùc quaùn quaân Bi da taïi quaùn Caây Baøng noåi tieáng roài ñoù a .

AÁy maø Ngöôøi ñöông thôøi laïi phaûi vôø ñaùnh thua ñeå môøi anh em ta thaûo luaän cho vui , saún dòp gaëp maët thöôøng nieân maø . Ngöôøi ñöông thôøi maïo caâu ñaàu : anh em nghó sao khi ñaûng coäng saûn vaø ban vaên hoaù tö töôûng cuûa hoï ñang tung hoaû muø veà moät luaän cöù , ñaáy laø ñaûng khoâng sôï  daân chuùng giaøu leân , ñaûng khoâng sôï nhöõng doanh nhaân giaøu coù hôïp laïi thaønh giai caáp tö saûn vaø seõ "ñoái laäp" choáng ñaûng ? . 

Caû goùc quaùn töùc thôøi vang leân haøng daøi tieáng "Höù" . Ha , toâi noùi cho oâng Ñöông thôøi bieát nheù , khoâng löûa sao coù khoùi , khoâng leõ ñaûng khoâng toàn taïi vaø chöùng minh söï maát uy tín cuûa mình baèng chính quaù khöù taøn aùc cuûa mình hay sao ? . Hoài beân Trung Hoa baét ñaàu nghieâng theo con meøo traéng meøo ñen cuûa Tieåu Bình  , thì ôû Vieät Nam mình vaãn laø chính saùch kieân trì theo Lieân Xoâ , ñaõ dieät saïch ñeán gieõ raùch cuõng khoâng coøn caùi goïi laø : giai caáp tö saûn maïi baûn , boïn gian thöông vaø ñeo cho nhöõng ngöôøi daân bieát laøm aên caùi baûng teân : Coù lieân heä vôùi CIA ñeå nhaèm cho boïn coäng saûn caùn boä chieám ñaát , laáy nhaø daân. Baây giôø Lieân Xoâ xoâ suïp bieán maát . Laïi ñeo cho daân Vieät naøy caùi baûng teân "Laøm giaøu laø vinh quang, roài daân giaøu , nöôùc maïnh".  Nhöõng ngöøôøi daân Vieät Nam laøm aên löông thieän coù chuùt cuûa ñeå daønh ai tin noåi "oâng trôøi con leûo löï daõ man" kia ? . Deïp ñi oâng ôi . Nhöng maø , nhöng maø chaúng leõ cöù naèm chôø hoaøi sao ? . OÂng thaät laø Daân hoï raát khoân , ñaûng noùi laø vieäc tuyeân truyeàn cuûa ñaûng , coøn daân LAØM laø vieäc cuûa daân. Nhöng Daân LAØM THÌ ÑAÛNG CHEÁT , ñoù laø ñieàu chaéc chaén . Daân ta khoâng ai muoán laøm giaøu ñeå roài bò ñeo caùi maùc "Tö Baûn" , caùi maùc ñoù laø do ñaûng gaùn cho daân . Vì theá , daân ta laøm ra cuûa caûi laø ñeå cho gia ñình , xaõ hoäi coù söùc maïnh , coù kim ngaân maø lôùp treû sau naøy döïa vaøo ñoù coù ñieàu kieän hoïc hoûi, tieán boä hôn , baèng neàn taûng ñoù , chuùng noù seõ ñi ñuùng theo con ñöôøng cuûa taïo hoaù : ñoù laø nhaân daân luoân luoân coù quyeàn toái thöôïng  quyeát ñònh saùch löôïc töông lai cuûa daân toäc chöù khoâng phaûi laø "con ñöôøng xaõ hoäi chuû nghóa" khoâng coù luaän chöùng thöïc tieãn baûo veä , laïi bò taåy chay bôûi chính quaù khöù dô baån coøn löu söû saùch cuûa ñaûng . Daân khoâng choáng taïo hoaù , keû choáng taïo hoaù , phuû ñònh taïo hoaù , doái traù vôùi löông tri chính laø ñaûng coäng saûn Vieät Nam . Keû ñoù nhaát ñònh khoâng theå toàn taïi . Nhöõng keû ñoù bieát ñaáy , cho neân chuùng coù sôï hay khoâng thì töï trong ñaùy loøng chuùng bieát , caàn gì daân phaûi bieát , phaûi khoâng? .  

Ngöôøi ñöông thôøi nghe dö luaän quaùn coùc maø phaùt hoaûng , loøng daân oaùn haän ñeán theá vaäy hay sao ?!!, neø , taïm thôøi chöõa chaùy vaäy , ôi , coâ chuû quaùn oâi , cho nöûa goùi Ba Soá nöõa nghe .  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông