Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Chuyeän Tình 281 Cuûa Baø Taùm Traàu 

Nhaø Ñöông thôøi voán ôû queâ ra . Ngaøy leân môùi Saøi Thaønh laàn ñaàu tieân , Ngöôøi ñöông thôøi bò boïn xaáu moùc heát ñoà ñaïc ngay giöõa beán xe ngay ñeâm 30 Teát . Nhaø ngheøo laém , Cha Meï Ngöôøi ñöông thôøi  chæ ñöa cho vaøi traêm baïc , daën raùn hoïc khi hay tin con mình thi ñaäu . Cha daën moãi moät caâu : hoïc ñeå laøm ngöôøi chôù phaûi laøm quan . Vì vaäy maø Ngöôøi ñöông thôøi cuõng chaúng daùm traùch moùc ai khi tuùi ñoà , tieàn baïc maát saïch . May maø gaëp baø Taùm Traàu . Baø coù ñöùa chaùu ngoaïi laø daân anh chò ôû khu Kinh Caàu Saïn noåi tieáng. Khoâng hieåu sao maø Baø toát quaù toát . Giuùp cho tìm ñöôïc tieàn , ñoà , laïi kieám nhaø ôû möôùn reû trong khu Caàu saïn naøy . 

Ñaõ hai naêm roài , Ngöôøi ñöông thôøi ngaøy naøo cuõng thaáy Baø Taùm Traàu ngoài suoát ngaøy doïc ñöôøng raøy xe löaû baùn ít xoâi nuoâi thaân , nuoâi chaùu . Saùng nay , Ngöôøi ñöông thôøi  ñöôïc nghæ buoåi hoïc , neân daëm daïn ngoài xuoáng beân Baø Taùm hoûi chuyeän ñôøi . 

- Noäi ôi, noäi keå chuyeän tình cuûa noäi cho con nghe ñi noäi. 

- Moà cha baây , chuyeän tình cuûa tao baây cuõng khoâng chöøa öø ? . 

- Hö , hoâm nay con nghæ hoïc , con phuï noäi baùn xoâi nghe . Nhöng noäi keå ñi con môùi chòu . 

- Höm höm , chuyeän cuûa tao nghe coøn laâm ly bi ñaùt hôn chuyeän tình 281 maø thaèng Vieät Anh noù ñoùng hoâm böõa ñoù ôû saân khaáu gì ñoù nghe baây . Soá laø hoài tao 16 tuoåi , luùc ñoù Quoác Gia vôùi Vieät Coäng ñaùnh nhau chí töû . Gia ñình tao ñaâu giaøu coù gì , theá maø maáy teân du kích xaõ ñeâm ñeâm moø vaøo , baét nhaø tao ñoùng thueá . Thueá gì , Cha tao ñaâu chòu . Theá laø chuùng ñeå thuø trong loøng . Böõa kia , coù thaèng noù caàm löïu ñaïn gaëp tao naêm ñoù ñoøi tao öng , noù noùi neáu khoâng öng , noù choïi löïu ñaïn voâ nhaø , laø cheát caû ñaùm . Cha meï tao quyø laïy van xin noù , maø khoâng chòu . Cuoái cuøng , tao veà vôùi noù . Soáng chöa coù maët con , noù ñaùnh tao chí töû vì tao ngaàm choáng noù , khoâng heà yeâu thöông gì noù . Sau ñoù thì  

- Thì sao haû noäi ? 

- Thì tao troán ñi bieät tích , tao ñi laøm möôùn ñeán taän naêm 1978 môùi veà nhaø . Luùc naøy nhaø cöûa bò chuùng quy cho laø ñòa chuû , cöôùp vaø chia saïch cho con chaùu chuùng . Cha meï tao vì thieáu thoán , uaát öùc neân qua ñôøi . Noù baây giôø chính laø thaèng Laâm vaên Beù , chuû tòch kieâm bí thö huyeän uyû huyeän Moäc Hoaù ñaõ  bò boïn treân caùch chöùc do daân bieåu tình , ñeán nay , nghe noùi noù vaãn ngheânh ngang ñi laïi trong vuøng , chuû trì caùc cuoäc hoïp ñaûng uyû , hoäi ñoàng nhaân daân xaõ oai phong , hoáng haùch laém . 

- Noäi aø , sao boïn chuùng laïi taøn baïo vaäy noäi ? . 

- Vì thaát hoïc laïi bò boïn laõnh ñaïo thaát ñöùc daãn daét , duï doã, cai trò con ôi . Neø baây ngoù nha , tôø baùo nhaân daân tao ñeå daønh goùi xoâi neø : ô , ñaát nöôùc ta , nhaân daân ta phaûi ñöôïc ñaûng vaø nhaø nöôùc laõnh ñaïo baèng con ñöôøng taêng cöôøng giaùo duïc nhaân daân , ñi ñoâi vôùi tröøng phaït nghieâm khaéc qua vieäc keát hôïp phaùp trò vaø ñöùc trò ?!!!. tao nghe maø tim ñau nhoùi baây aø , cuoäc ñôøi tao chæ thaáy phaùp trò cuûa chuùng laø luaät röøng , coøn ñöùc trò cuûa chuùng laø traùi löïu ñaïn aø . 

- Suît , Noäi , noùi kheõ thoâi . 

- Baây treû ngöôøi non daï , noùi kheõ, coøn tao , sôï chi chuùng haû baây ...!!!!.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông