Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Nghe OÂng Taùm Noùi Veà Caùi Tö Duy


Maàn sao maø maáy hoåm raøy möa quaù laø möa . Xoùm Baø taùm traàu oâi thoâi nöôùc laïi ngaäp ñeán nöõa chaân . Laøm cho baø con loái xoùm choã Ngöôøi ñöông thôøi troï hoïc keâu than quùa ñoãi . 

Nghe noùi ñaâu con muoãi Anophen ñang chích baø con mình ôû Haø thaønh soát xuaát huyeát döõ nha . Do vaäy maø ngoaøi quaùn oâng Taùm ñen ñang baøn taùn ing oûi ñeå lo chuyeän lieäu khoâng bieát nöôùc daâng nhö vaày thì con Anophen coù buoâng tha saép nhoû trong xoùm hay khoâng . 

Soá laø saùt ñaàu con heûm Kinh caàu Saïn coù quaùn coùc do oâng Taùm trí chuyeân baùn caùc ly xaây chöøng neân baø con goïi luoân laø Taùm ñen. OÂng Taùm ta cuõng raát ö laø cöùng cöïa nhö Baø Taùm traàu. Saün saùng hoâm nay nghæ hoïc , Ngöôøi ñöông thôøi la caø qua quaùn oâng Taùm chôi . 

Buoân baùn ñöôïc hoâng oâng Taùm ôi . 

Baây coi , nöôùc ngaäp vaày maø buoân baùn gì . Maáy cha xe oâm maáy hoâm raøy toaøn ghi soå tao thoâi , chòu heát xieát . 

Ui , oâng Taùm phaûi ñoåi môùi tö duy leân , ñaâu phaûi ghi soå laø oâng Taùm chòu loã ñaâu . 

Thoâi maày ôi , tao thaáy maáy cha noäi kia neân ñoåi môùi tö duy ñi , chöù daân ngheøo nhö tao bò o eùp vaày , nöôùc noâi daâng uùng vaày maø ñoåi gì . Neø , maøy xem nha , maáy hoâm nay maáy cha quoác hoäi quoác nghò toaøn ba hoa pheùt laùt khoâng , baøn nhöõng chuyeän khoâng tôùi ñaâu maø baøn chi cho daân toán tieàn ñoùng thueá . Maày coi ñaûng coù bao giôø nghe daân ñaâu , toaøn moät luõ ngu , tham bò tieàn bòt maét . Tao thaáy maáy möôi ñôøi daân ôû vuøng Caø mau soáng vuøng nöôùc lôï , dó nhieân nuoâi toâm hay troàng caây quaûng canh theo vuøng laø lôïi hôn caây luùa . Nhöng maáy tay ngu tham ôû uyû ban tænh cöù veõ böøa , pheùc laùt baäy baï laø phaûi chuyeân canh caây luùa ñeå xuaát khaåu . Ñeán khi daân öùc leân phaù ñaäp , chuùng môùi xanh maùu maët leân ñoøi "ñoåi môùi tö duy" . Toå cha chuùng, cöù ban ngaønh ñaûng ñoaøn chuùng hoäi hoïp vôùi nhau, chöù coù hoûi ñeán daân , laéng nghe daân nhö chuùng noù tuyeân truyeàn ñaâu . Bôûi vaäy maø heát thaát baïi naøy ñeán thaát baïi ñoù maø chuùng cuõng ñaâu coù chöøa. 

Sao hoâm nay oâng Taùm noùi chuyeän chính trò zaäy ? . 

Tao khoâng coù noùi chuyeän chính trò , tao noùi chuyeän ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân . Maày coù ñeå yù ñeán tö duy töø hoài coøn Mao ít , Leâninít vaø Hoà ít toàn taïi ñeán baây giôø khoâng. Ñoà coå chuùng cöù khoâng phaân bieät ñaâu laø ñoà rieâng söu taäp caù nhaân , ñaâu laø gia baûo quoác gia , ñaâu laø di saûn vaên hoaù . Chuùng cöù theo luaän ñieäu Hoà ít gom taát taàn taät thaønh moät :"Cuûa Nhaø Nöôùc" gioáng y hoài "ñaùnh tö saûn" vaäy maäy . Baây giôø chuùng môùi saùng maét ra ñoøi baøn veà quyeàn sang nhöôïng , mua baùn , cho thueâ caù nhaân veà di saûn coå . Bôûi vaäy maø caùi pheùp baét "giao noäp . xin pheùp" thaät ra ñaâu coù taùc duïng gì vôùi daân . Tao hoûi maøy neø . Thaèng cha noâng daân ngu nhaát thieân haï laø thaèng cha Leâ khaû Phieâu kyù giaáy nhöôïng quyeàn ñaát ñai toå tieân mình cho boïn Taøu . Sao chuùng khoâng ñoåi môùi tö duy maø choân soáng teân ñoù . Cöù ñeå noù soáng sôø sôø tröôùc maët daân chuùng , tao thaáy xoán con maét quaù trôøi. 

Tö duy cuûa boïn chuùng ñaõ laøm khoå daân khoå nöôùc mình bao nhieâu naêm roài . tao sôï quaù maày ôi . Moãi laàn chuùng ñoåi môùi tö duy laø daân mình laïi them moät laàn ñem thaân ra laøm vaät thí nghieäm cho boïn chuùng . Rieát chaéc daân mình phaûi xaùch choåi chaø maø röôït chuùng ña . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông