Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Caâu Chuyeän Ñau Loøng Cuûa OÂng Chín Tia

Mieät Kieân Giang daïo naøy laém söï kyø . Soá laø coù coâ Tö Chín chuyeân ngheà baùn gaïo ôû xoùm Kinh Caàu naøy hoâm qua gheù quaùn oâng Taùm ñen . Tö Chín keå caâu chuyeän gì maø caû quaùn oàn inh leân . Tao maø coù noù ôû ñaây , tao cheû ñaàu noù lieàn töùc thì baây . Gì döõ quaù vaäy baùc Naêm . Thaèng Ñöông thôøi khoâng nghe chuyeän con Chín keå haû . Coù thaät hai traêm phaàn traêm .

ÔØ , tui keå chuyeän naøy coù thaät maø . Soá laø ôû aáp Baõi Baác , xaõ Laïi Sôn , Huyeän Kieân Haûi , tænh Kieân Giang . Coù cha Bí thö kieâm chuû tòch xaõ naøy neø . Chaû teân laø Buøi Ñöùc Thaéng . Chaû laáy baø Nguyeãn thò Ngoïc Haø , laø con gaùi ruoät cuûa oâng baø Chín Tia . AÊn ôû coù ba boán maët con , vaäy maø naêm ngoaùi . Ngaøy 12 thaùng 4 naêm 1999 , Baø Chín Tia cheát . OÂng Chín ñaõ 75 tuoåi . Khoâng laøm ra tieàn . Thaèng reå Phoù chuû tòch huøa vôùi con vôï sau ñaùm tang cuûa Meï ruoät , laøm ñôn kieän Cha ruoät mình khoâng boài thöông soá tieàn laø 2 trieäu 400 ngaøn ñoàng maø Baø ta buoäc oâng Chín phaûi coù nghóa vuï traû laïi vôï choàng baø do trong ñaùm tang , bôûi leõ vôï choàng Baø ñaõ cho oâng möôïn 6 taám vaùn ñeå ñoùng hoøm cho Meï ????!!!!. 

Ui trôøi ñaát ôi , vaäy maø ngaøy 17 thaùng 2 naêm nay , uyû ban nhaân daân xaõ Laïi Sôn coøn ñoøi oâng Chín leân haàu ñeå traû nôï chöù . Baø con bieát sao hoâng . OÅng buoàn raàu rao baùn caên nhaø doät naùt ñöôïc 20 trieäu , tìm lieàn 6 taám vaùn moäc danh nha, vieát theâm caùi baûng chöõ to nhö sau . Môùi maáy hoâm nay ne , oâng ñeå tröôùc coång uûy ban:

Caûm taï. 

Toâi , Nguyeãn vaên Tía , 75 tuoåi , xin chaân thaønh caûm taï oâng Thaéng vaø Baø Haø ñaõ coù coâng lao ñoùng goùp vaøo ñaùm tang vôï toâi , töùc meï ruoät baø Haø boä vaùn haøng . Vì khoâng bieát söï ñoùng goùp ñoù laø cuûa oâng baø neân toâi coù phaàn chaäm treã trong vieäc hoaøn traû khieán oâng baø phaûi maát thôøi gian quyù baùu phaùt ñôn khieáu toá toâi . Toâi thaät khoâng phaûi ñaïo laøm ngöôøi laøm phieàn loøng toát cuûa oâng baø . Nay nhôø söï saùng suoát cuûa caùc caáp chính quyeàn cho pheùp toâi sang baùn caên nhaø sôû höõu cuûa toâi , toâi xin hoaøn traû boä vaùn cho oâng baø. Xin thaønh thaät nhaän loãi vaø bieát ôn oâng baø . 

Ngöôøi caùo loãi
Chín Tia.

Ha hahahahahha. Uûa , sao Taùm cöôøi anh Taùm . Tui cöôøi laø vì cha Chín Tia chöûi kheùo hay quaù ñi . Maáy baø con bieát khoâng . Thöù ñoà con baát nhaân kia thì dó nhieân laø trôøi ñaùnh tru di ngay ñaàu roài . Coøn boïn caùn boä döôùi quyeàn cha chuû tòch xaõ , môùi phaûi bò daân noù ñaùnh cho cheát ñi . Bôûi söï kieän raønh raønh ra laø ñoà con baát hieáu baát nghóa vaäy maø coøn phaân xöû ñeàn buø gì . OÂi , Taùm ôi , tuïi moïi rôï ñoù baét chöôùc thôøi tröôùc treo baûng chình ình : "Tieân Hoïc Leã , Haäu hoïc Vaên" laø ñeå cho mình daïy con daïy chaùu mình thoâi . Coøn chuùng noù . Coù maét , coù tim , coù ngöôøi maø cuõng nhö boïn muø trôi trôøi tru ñaát dieät maø . Neø neø , roài chuyeän naøy haäu tôùi ñaâu haù Tö Chín  baây ? . Thì nghe ñaâu baø con xung quanh chaéc cuõng kieám hai vôï choàng "caùn boä" ñoù ñeå ñaùnh hoäi ñoàng cho chuùng bieát tay . 

Chaéc kyø naøy hai vôï choàng naøy coù teân treân Ghiness cuûa Usnesco chung vôùi cha Minh raâu neø , coäng theâm con gì gì maø khaâu mieäng con choàng laïi ñoù. Cha , danh nhaân thôøi ñaïi khoâng ñoù baây . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông