Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
Haõy Yeân Loøng "Cuï" Traàn Baïch Ñaèng Ôi

Ngöôøi ñöông thôøi saùng saùng hay thaáy ôû caùc coâng vieân  caùc cuï oâng cuï baø taäp döôõng sinh ñeå soáng laâu soáng khoeû thieät laø möøng .  Möøng nhöng lo . Lo vì queâ höông ta ngaøy caøng caàn nhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu töø caùc cuï cao nieân , muïc ñích laø höôùng daãn  con chaùu hoïc haønh , laøm vieäc sao cho ñöùng döôùi aùnh naéng maët trôøi cuûa queâ nhaø maø khoâng hoå theïn vôùi löông taâm . 

Nhöng laïi coù nhöõng cuï cao nieân khaùc , soá nhoû thoâi . Theo thieån yù cuûa ngöôøi ñöông thôøi thì nhaân daân ta ñang ruûa cho caùc cuï aáy cheát phöùc ñi cho roài . Traêm ngaøn xin loãi caùc baïn chöù Kính laõo thì ñaéc thoï maø . Phaøm laø theá ñoái vôùi laõo quyù thoâi caùc baïn aï . Chöù maø caùc laõo thôøi coøn treû ñaõ aên haïi daân haïi nöôùc ,, nay veà giaø " haï caùnh an toaøn , phaùt bieåu ngu ngô , huø doaï vaø leân maët daïy ñaïo ñöùc leã nghóa " vôùi thieân haï thì giaø treû ai ai cuõng gheùt kinh laém . Ñaáy laø noùi veà caùc cuï coù 
"cuûa aên cuûa ñeå" cuûa taàng lôùp ñaûng vieân ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñang veà höu ñaáy maø . Maáy ngaøy raøy , caùc cuï laõo Quyù töùc caùc cuï löông daân yeâu nöôùc thöông noøi hay thì thaàm nhau : nghe boïn treû noùi , ñaâu daïo naøy caùc oâng bieät phaùi cuûa toång cuïc 2 tình baùo xaùch va li ñi nöôùc ngoaøi nhö côm böõa . Naøy , caùi vuï dieãn ñaøn gì ñoù laø maøn daøn döïng cuûa caùc oång ñaáy . Thì kích ñoäng , boâi baùc , noùi xaáu , ñoäc taøi , aên caép laø ngheà chuyeân cuûa caùc cuï "aáy" maø lò . Aäy, nhö oâng coù thaáy thaèng cha huô huô caây gaäy taäp döôõng sinh kia khoâng ? , töôùng beùo nhö ma beùo , tröôùc noù laøm ñaûng ñoaøn giaùm ñoác mex co co roài haï caùnh eâm ru . Giôø thì cöù maø voã beùo baèng tieàn daân tieàn nöôùc .

Cha , daïo naøy khoâng thaáy thaèng Baïch Ñaèng nhæ , noù thænh thoaûng vaãn daïo chôi ngoaøi naøy . OÂng ñuùng laø laïc haäu , noù nheù , baùn caên nhaø maët tieàn ñöôøng Phan keá Bính , giaù ñöôïc nhaün 2700 caây . Hai ngaøn baûy traêm caây öù öø ? , Coøn reû chaùn , hoaù giaù nhaø cuï coù 400 caây , baùn ñöôïc 2700 caây , coù voán 2300 caây khoeû saác . Aøi chaøo , söï nghieäp caùch maïng cuûa cuï Ñaèng ñaùng giaù nhæ . Nghe noùi , cuï coù 2300 caây , mua lieàn hai bieät thöï , moät ôû ñöôøng Lyù Chính Thaéng , moät ôû khu bieät thö An Phuù . Giaøu quaù nhæ . Maø "cuï" sao roài ? . Ha , noù saép ñöùt hôi trong beänh vieän roài . Vaäy chaéc cuï xuoáng suoái vaøng , maø laø vaøng thaät nhaù caùc oâng caùc baø , nhöõng 2300 caây cô . Xuoáng suoái vaøng cuï seõ gaëp ai nhæ ? . Chaúng bieát , chæ thaáy coù theå seõ ñi chung cuï Phiden ñang trao vöông mieän hoaøng gia Cu ba coäng saûn cho em cuï , chaéc laø hai cuï naêm nay seõ ñi taøu suoát chung thoâi . Meï kieáp chuùng noù, theá thaønh laäp vöông trieàu coù hay hôn khoâng . Xaõ hoäi vôùi chuû nghóa . Khoán naïn thaät . Thì toâi ñaõ noùi vôùi oâng ñaáy . Daân mình ñang ruûa cho caùi luõ aáy cheát phöùc ñi caøng sôùm caøng toát oâng aï . OÂng seõ thaáy lôøi nguyeàn ruûa cuûa ngöôøi daân luoân öùng nghieäm nhaù . 

Buoåi saùng hoâm ñoù , nghe caùc cuï laõo quyù troø chuyeän , Ngöôøi ñöông thôøi cöù goïi laø möôùt moà hoâi .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông