Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
OÂm  Daân  Ñeå  Soáng

Maáy hoâm raøy Ngöôøi ñöông thôøi ñi laøm thôï hoà ôû mieät Bình Thaïnh ñeå kieám ít tieàn ñoùng hoïc phí . Nghæ heø maø khoâng tranh thuû thì uoång a . Baïn cuûa ngöôøi ñöông thôøi ñöùa xin giöõ xe, ñöùa daïy hoïc theâm , ñöùa cuõng ñi laøm möôùn nhö Ngöôøi ñöông thôøi. 

Ngöôøi ñöông thôøi phuï hoà meät ñöùt hôi nhöng nghe maáy cha thôï hoà noùi chuyeän thieät laø ñaõ loã tai ñeán queân caû meät . Heát chuyeän seõ ñoùng phí daøi daøi treân caùc ñöôøng quoác loä , roài ñeán vuï vôï anh Minh Phuïng ñang "nguyeän laøm taám thaân non ñeàn ñaùp taám loøng chaøng giaùm thò" ôû traïi "taøn ñôøi" . Daøi daøi nhöng ñeán chuyeän chaøng oâm naøng ôû aáp Taàm Vu , huyeän Phuïng Hieäp , xaõ Thaïnh Hoaø , tænh Caàn Thô thì caû khu cöôøi aàm ñeán chaûy nöôùc maét . Vì thaèng Tí coøm phuï hoà laøm chung keå chuyeän coù duyeân quaù .  

Nguyeân haén queâ cuøng mieät Phuïng Hieäp maø . Haén keå laø coù anh Nguyeãn Hoàng Phuùc , 18 tuoåi , yeâu coâ Thuyù An cuøng xoùm haén . Nhaø coâ ta baùn caø pheâ nhö oâng Taùm ñen ñaàu xoùm . Chaøng Phuùc ngaøy naøo cuõng troâng ñöùng troâng ngoài coâ naøng . Chaøng ñoøi cha meï mình sang hoûi coâ laøm vôï . Thuyù An khoâng chòu . Theá laø naêm roài khoaûng thaùng naêm . Moät toái , Phuùc uoáng röôïu , xong chui voâ muøng coâ An naèm chôø. An doïn deïp quaùn xong, ñònh ñi nguû thì thaáy Phuùc naèm treân giöôøng, coâ la quaù xaù . Cha meï coâ An ñi môøi oâng baø thaân sinh chaøng Phuùc ñeán . Oâng baø ta phaûi xin loãi gia ñình coâ An vaø höùa giaùo duïc chaøng ñeán nôi ñeán choán . 

Hai thaùng sau , Phuùc nghe noùi coù chaøng trai khaùc ñeán xin hoûi cöôùi Phuùc . Phuùc quyeát "phaûi laøm caùi gì ñoù ñeå An khoâng laáy ñöôïc choàng" . Lôïi duïng gia ñình oâng Hai A haøng xoùm môøi aên ñaùm cöôùi cuøng coâ An . Ñeâm chuaån bò nghæ  ôû nhaø oâng Hai A ñeå saùng hoâm sau röôùc daâu, Phuùc tìm ñeán choã An nguû , toác muøng chui vaøo roài duøng hai tay vaø hai chaân khoaù tay chaân An , oâm chaët chò duø ñeøn trong nhaø saùng tröng!!. Coâ An khaùng cöï la muoán beå nhaø . Ngöôøi ta xuùm laïi ngaøy caøng ñoâng , loâi Phuùc ra nhöng Phuùc khoâng chòu vaãn oâm chaët coâ An , mieäng la baøi haõi : "Maøy la laø tao gieát maøy" . Maõi ñeán gaàn möôøi phuùt sau khi cha meï Phuùc ñeán nôi thì moïi vieäc môùi keát thuùc . Coâng an xaõ hoûi Phuùc sao laøm vaäy . Chaøng traû lôøi tænh bô : Ñeø coâ ta ñeå ñöôïc cöôùi !!. 

Thieät ôû xöù mình coù nhieàu chuyeän kyø cuïc thieät . Nhö chuyeän ñaûng ta oâm daân ñeå sinh toàn thì ñaõ noùi quaù daøi khoâng bieát bao nhieâu laø taäp . Ñaûng ta ngaøy nay xem daân nhö cuûa rieâng cha meï ñeå laïi. Duø bò theá giôùi leân aùn laø ñaûng trò ñoäc taøi , nhöng vaãn khaêng khaêng la ñieác tai : laø ñaày tôù cuûa nhaân daân . Heã nhaân daân phaûn ñoái thì ñaûng haêm he chaúng khaùc chi chaøng trai teân Phuùc : "Maøy la laø tao gieát maøy". Nhôù hoài coâng an xaõ An truyeàn ñe daân löông giaùo uûng hoä Linh muïc Lyù raèng : Ngaøy chuùng tao bò laät ñoå thì chuùng maøy cuõng cheát theo ñoù .  

Qua caâu chuyeän naøy Ngöôøi ñöông thôøi  muoán nhaén ñeán nhöõng ngöôøi ñoàng baøo ñang ngaøy ñeâm thao thöùc cho ñeâm toái cuûa daân toäc Vieät raêng : phaûi bieát duøng söùc maïnh cuûa dö luaän , duøng luaät cuûa thôøi theá thì môùi mong maø loâi boïn aên baùm coäng saûn ra khoûi daân ñöôïc . Vì chuùng ta thaáy roài : ñeøn duø coù saùng nhöng boïn chuùng vaãn oâm daân ñeå soáng maø.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông