Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi 
 Tieáp Caâu Chuyeän Cuûa 
"Trí Nguû" Döông Thieän Toáng


                 Saùng hoâm nay , nhaø thaèng Tuøng keá nhaø baø Hai chaùo loøng coù 
                 khaùch . Nhaø haén ai cuõng ñi laøm ngheà goõ ñaàu treû . Töø oâng Ba 
                 vanh vaùch laø cha cuûa Tuøng ñeán chò hai , chò ba , anh tö caû con 
                 uùt cöng cuûa nhaø haén ñeàu laøm ngheà giaùo . Bôûi vaäy maø khi 
                 ngöôøi ñöông thôøi gheù thaêm nhaø haén thì ñöôïc döï moät buoåi baøn ra 
                 baøn voâ veà caùi baøi thuyeát giaûng cuûa oâng Thieän Toáng naøo ñoù.

                 Nghe döôøng nhö oång sinh ra töø ñôøi Vua Leâ maït hay sao maø teân 
                 nghe cuõng quen laém  . Teù ra chò hai Tuøng noùi khoâng phaûi , ñaáy 
                 laø caùi oâng naøy ñang tham gia ngheà laøm " coá vaán giaùo duïc 
                 taïi gia " cho caùc nhaø sö phaïm caùch maïng ñoù . Nhaø trí  " nguû " 
                 Toáng naøy coù leân tieáng giuùp cho hoïc sinh sinh vieân treân baùo 
                 tuoåi treû " ñi hoïc khoå quaù " öø nghe cuõng coù hoàn laém , chò hai 
                 beânh vöïc . OÂng ba vanh vaùch eâ heøm lieàn : tao nghe con hai noùi 
                 khoâng ñuùng . Noùi ñeå chæ noùi caùi beà noåi , coøn phaàn nguyeân 
                 nhaân gaây haïi beân trong loøng thì khoâng noùi . Theá noùi cuõng voâ 
                 ích . 

                 OÂng ba voán coù taøi nhôù dai kinh laém , neân caû nhaø vaø baø              
                 con haøng xoùm goïi laø oâng Ba vanh vaùch . OÂng ba noùi tieáp 
                 "tuïi baây binh thaèng  chaû ôû choå naøo" . Baây giôø toân chæ cuûa 
                 nhaø nöôùc naøy laø chuû tröông söï coâng baèng xaõ hoäi , xoùa boùc 
                 loät , choáng phaân bieät giai caáp . Nhöng tao ra ñöôøng laø thaáy 
                 caùc baø töø BEÁN TRE keùo leân ñoøi "chia ñaát taäp ñoaøn , choáng 
                 baát coâng" laø sao ? . Töø thôøi " ngöôøi caøy coù ruoäng " xa laéc 
                 xa lô cho ñeán giôø , tao thaáy noù voâ ích vaø gaây haïi quaù lôùn , 
                 ñoù laø giai caáp boùc loät thaät söï hieän nay laø toaøn caùn boä 
                 coäng saûn vaø tö saûn caùn boä haï caùnh an toaøn . Tao coù thaáy daân 
                 chuùng boùc loät gì ñaâu . Thaèng chaû vieát raèng neàn giaùo duïc 
                 hieän naøy laø neàn giaùo duïc daønh cho taàng lôùp öu tuù , öu ñaõi  
                 (eùlite , privieleged ) nhöng khoâng noùi ai ñöùng nhieàu nhaát trong 
                 taàng lôùp ñoù thì thaät noùi ñeå "xì hôi dö luaän" thoâi maày ôi . 

                 Ba aø , ba cho coäng saûn ai cuõng ngu ö ? . 

                 Tao khoâng noùi coäng saûn ngu , maø tao noùi coäng saûn heøn . 
                 Heøn vì cuõng  tham saân si , 
                 nhieàu khi coøn hôn ngöôøi ta nhöng cöù ñaïo ñöùc giaû . Tao noùi 
                 thaúng laø do thaèng baøy ñaàu cuõng heøn neân ñaùm thöøa keá naøy 
                 khoâng ngoùc ñaàu leân noåi . Caùi maø thaèng chaû vieát laø "öm böùc 
                 tranh giaùo duïc voâ cuøng phöùc taïp" laø do nguyeân nhaân chính cuûa 
                 boïn cai trò coäng saûn laõnh ñaïo khoâng coù ñöôøng loái chính nghóa, 
                 aáp uùng , ñoåi traéng thay ñen neân khoâng nhöõng phöùc taïp maø 
                 seõ khoâng toàn taïi noåi ñoù baây . Toäi laø maáy caùi thaèng cöû 
                 nhaân , kyû sö nhö tuïi baây do lo hoïc tuû oâng Maùc , oâng Mao maø cöû 
                 nhaân vaäy lyù thì khoâng bieát ño ñieän trôû , ñieän dung . Kyõ sö 
                 ñieän khoâng bieát rô le laø caùi gì ?!!.  Tieán só khoâng bieát haøn 
                 daây ñieän . Tuïi baây , caû thaèng Ñöông thôøi . Coi chöøng ñoù aø 
                 nghen . Ñöøng coù theo boïn hoïc tuû , hoïc veït nhö boïn "oâng , cha" 
                 ngoaøi kia roài haïi caû ñôøi . 

Ngöôøi ñöông thôøi nghe ñeán ñaây maéc côõ quaù ,  laät ñaät chaøo caû   nhaø  noùi vôùi thaèng Tuøng . 
                    - EÂ , Veà nghe maäy !! .    
 
Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông