Make your own free website on Tripod.comBÌNH LUẬN - THỜI SỰ
Ngày 08/04/2009
 KÊU GỌI HẢI NGOẠI
ĐƯA TAY BẢO VỆ VẬT CHỨNG THIÊNG
CỦA VUA MINH MẠNG
 
Từ các bạn trẻ , chúng tôi kêu gọi Hải Ngoại , các bạn sinh viên yêu nước Việt hãy lên tiếng mạnh mẽ , tố cáo hành vi thủ tiêu nhân chứng, vật chứng là văn bản chứng nhận vùng Trường Sa là của nước ta từ Vua Minh Mạng . 

Như tin đã đưa , Vua Minh Mạng đã để lại di chiếu ra lịnh bảo vệ vùng Trường Sa của nước ta từ thế kỷ 18-19 , khi đó Trung Hoa không hề xác định vùng này vì từ thời Nguyên xa xưa đến đời nhà Thanh , vùng biển này luôn được Trung Hoa xem là vùng biển thuộc Việt Chiêm . 

Nay văn bản này tìm lại được thì sáng hôm qua, Trung cộng đã cử người mạo danh người của bảo tàng Hà Nội âm mưu lấy lại tờ di chiếu và âm mưu ám sát gia đình người ngư dân vùng đảo Lý Sơn đang giữ báu vật nhưng bất thành . 

Chúng tôi kêu gọi anh em, đây là tình trạng nguy hiểm , bởi người của chính đảng CSVN cũng là người của Trung cộng sẽ tìm cách hủy hoại báu vật này. 

Chúng ta từng nghe cán bộ CSVN nói “trên đã trực tiếp hướng dẫn thì tôi nghĩ không bao giờ sai“ . Sự kiện cán bộ trung thành mù quáng , một lần nữa đưa nước ta vào thế gông cùm cho Trung cộng sẽ diễn ra nhanh chóng nếu chúng ta không kịp thời tố cáo trước dư luận - nhất là tại Hoa Kỳ . 

Chúng tôi từ trong nước – xin kêu gọi .


KE^U GO.I HA?I NGOA.I
DDU+A TAY BA?O VE^. VA^.T CHU+'NG
THIE^NG CU?A VUA MINH MA.NG

Tu+` ca'c ba.n tre? , chu'ng to^i ke^u go.i Ha?i Ngoa.i , ca'c ba.n sinh vie^n ye^u nu+o+'c Vie^.t ha~y le^n tie^'ng ma.nh me~ , to^' ca'o ha`nh vi thu? tie^u nha^n chu+'ng, va^.t chu+'ng la` va(n ba?n chu+'ng nha^.n vu`ng Tru+o+`ng Sa la` cu?a nu+o+'c ta tu+` Vua Minh Ma.ng . 

Nhu+ tin dda~ ddu+a , Vua Minh Ma.ng dda~ dde^? la.i di chie^'u ra li.nh ba?o ve^. vu`ng Tru+o+`ng Sa cu?a nu+o+'c ta tu+` the^' ky? 18-19 , khi ddo' Trung Hoa kho^ng he^` xa'c ddi.nh vu`ng na`y vi` tu+` tho+`i Nguye^n xa xu+a dde^'n ddo+`i nha` Thanh , vu`ng bie^?n na`y luo^n ddu+o+.c Trung Hoa xem la` vu`ng bie^?n thuo^.c Vie^.t Chie^m . 

Nay va(n ba?n na`y ti`m la.i ddu+o+.c thi` sa'ng ho^m qua, Trung co^.ng dda~ cu+? ngu+o+`i ma.o danh ngu+o+`i cu?a ba?o ta`ng Ha` No^.i a^m mu+u la^'y la.i to+` di chie^'u va` a^m mu+u a'm sa't gia ddi`nh ngu+o+`i ngu+ da^n vu`ng dda?o Ly' So+n ddang giu+~ ba'u va^.t nhu+ng ba^'t tha`nh . 

Chu'ng to^i ke^u go.i anh em, dda^y la` ti`nh tra.ng nguy hie^?m , bo+?i ngu+o+`i cu?a chi'nh dda?ng CSVN cu~ng la` ngu+o+`i cu?a Trung co^.ng se~ ti`m ca'ch hu?y hoa.i ba'u va^.t na`y. 

Chu'ng ta tu+`ng nghe ca'n bo^. CSVN no'i “tre^n dda~ tru+.c tie^'p hu+o+'ng da^~n thi` to^i nghi~ kho^ng bao gio+` sai“ . Su+. kie^.n ca'n bo^. trung tha`nh mu` qua'ng , mo^.t la^`n nu+~a ddu+a nu+o+'c ta va`o the^' go^ng cu`m cho Trung co^.ng se~ die^~n ra nhanh cho'ng ne^'u chu'ng ta kho^ng ki.p tho+`i to^' ca'o tru+o+'c du+ lua^.n - nha^'t la` ta.i Hoa Ky` . 

Chu'ng to^i tu+` trong nu+o+'c – xin ke^u go.i .

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Nguyệt San Việt Nam.
Trang Bìa