Make your own free website on Tripod.com


BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 30/06/2007
 DÂN TIỀN GIANG BIỂU TÌNH
TRÒ CHUYỆN VỚI “VONG“ CỦA HỒ CHÍ MINH
QUA 1 NHÀ NGOẠI CẢM BỘ MÔN CẬN TÂM LÝ

Tuần này sau khi Bộ công an ra sức bắt giữ các đầu mối phát sinh ở ngay tỉnh Nghệ An , quê Bác khi họ phát hiện các lớp tập huấn về dân chủ nhân dân đã được các nhà dân chủ trong nước can đảm tổ chức tại đây . 

Điều hết sức buồn cười là trong lúc dân ta vì quyền dân sinh dân chủ tranh đấu quyết liệt với chính quyền cộng sản thì các báo chí trong nước đua nhau tâng bốc các nhà ngọai cảm – một thứ mà cộng sản ghét cay ghét đắng , từng được Trường Chinh chỉ trích thậm tệ : đó là cái mà họ gọi là mê tín dị đoan , một thuốc độc dược làm ành hưởng để thế chế chính trị cộng sản cùng với độc dược tôn giáo mà không hề bị ban tuyên huấn TW nhắc nhở . 

Sẵn lợi dụng dịp này  bà con ta triệu ông ngọai cảm Dương quốc Hùng , 1 trong 10 nhà ngọai cảm từ Hà Nội vào Sài Gòn , mang nghĩa là tìm mộ liệt sĩ , nhưng sau khi thuyết phục , có người đã nhờ ông ngọai cảm từng vẽ hình Vua Quang Trung qua “vong hồn“ xin được trò chuyện với “vong“ của Bác . 

Kết quả là ông Hùng ta qua làn khói thuốc đã gặp được “vong“ Hồ và “vong“ chỉ để lại lời giải thích rất xấu hổ cho việc làm của bản thân , tiên đóan về hậu vận của quốc gia như sau : 

Hỏi : “vong“ Bác có thể cho biết chế độ mà vong dựng lên sẽ tồn tại hay không ? 

Trả lời : Sẽ không thể tồn tại , vị hiện nay sự hiểu biết mà tôi đã lợi dụng kiến thức hiểu biết kém cỏi của nông dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống ngọai xâm vẫn còn , quá khứ và tri thức của một bộ phận con cháu của những người từng tôn thờ tôi, sự ngộ nhận về hình ảnh lãnh tụ cần có trong cuộc chiến tranh vẫn còn , vì vậy mà chế độ còn sống những năm tháng cuối cùng là như thế . Thế hệ kế tiếp sẽ không cho phép. 

Hỏi : Ai buộc “Vong“ nằm trong lăng kính dù không muốn , ai đã giết “vong” ? 

Trả Lời : Lê Duẩn , hắn ta đã tước tất cả quyền lực của tôi từ rất lâu , tôi biết nằm trong lăng kính,gây tốn kém cho quốc gia không biết bao nhiêu mà kể là điều xẩu hổ, sau này tôi sẽ về lại với mảnh đất đã sinh ra tôi . 

Hỏi : Vong giúp gì cho những người nông dân khốn khổ này được không ? 

Trả Lời : Hãy tranh đấu như Nguyễn An Ninh , Phan Chu trinh từng làm , họ sẽ thành công . 

Hỏi : “vong” vẫn chưa đầu thai ? 

Trả Lời : Tội tôi nhiều dù công cũng lớn , quá nhiều người vì tôi mà bị bức hại , tôi phải lãnh hậu quả này và con cháu của tôi nữa … 

Nói đến đây , nhà ngọai cảm bổng thấy hình ảnh của Vong Hồ mờ dần do có quá nhiều vong linh khác kêu gào thảm thiết … 

Trụyện thật , đã xảy ra ở quận Phú Nhuận , sát bên tòa nhà Văn Phòng quốc hội phía Nam . Bạn có tin hay không ? 


DA^N TIE^`N GIANG BIE^?U TI`NH
TRO` CHUYE^.N VO+'I “VONG“ CU?A HO^` CHI' MINH
QUA 1 NHA` NGO.AI CA?M BO^. MO^N CA^.N TA^M LY'

Tua^`n na`y sau khi Bo^. co^ng an ra su+'c ba('t giu+~ ca'c dda^`u mo^'i pha't sinh o+? ngay ti?nh Nghe^. An , que^ Ba'c khi ho. pha't hie^.n ca'c lo+'p ta^.p hua^'n ve^` da^n chu? nha^n da^n dda~ ddu+o+.c ca'c nha` da^n chu? trong nu+o+'c can dda?m to^? chu+'c ta.i dda^y . 

DDie^`u he^'t su+'c buo^`n cu+o+`i la` trong lu'c da^n ta vi` quye^`n da^n sinh da^n chu? tranh dda^'u quye^'t lie^.t vo+'i chi'nh quye^`n co^.ng sa?n thi` ca'c ba'o chi' trong nu+o+'c ddua nhau ta^ng bo^'c ca'c nha` ngo.ai ca?m – mo^.t thu+' ma` co^.ng sa?n ghe't cay ghe't dda('ng , tu+`ng ddu+o+.c Tru+o+`ng Chinh chi? tri'ch tha^.m te^. : ddo' la` ca'i ma` ho. go.i la` me^ ti'n di. ddoan , mo^.t thuo^'c ddo^.c du+o+.c la`m a`nh hu+o+?ng dde^? the^' che^' chi'nh tri. co^.ng sa?n cu`ng vo+'i ddo^.c du+o+.c to^n gia'o ma` kho^ng he^` bi. ban tuye^n hua^'n TW nha('c nho+? . 

Sa(~n lo+.i du.ng di.p na`y  ba` con ta trie^.u o^ng ngo.ai ca?m Du+o+ng quo^'c Hu`ng , 1 trong 10 nha` ngo.ai ca?m tu+` Ha` No^.i va`o Sa`i Go`n , mang nghi~a la` ti`m mo^. lie^.t 
si~ , nhu+ng sau khi thuye^'t phu.c , co' ngu+o+`i dda~ nho+` o^ng ngo.ai ca?m tu+`ng ve~ hi`nh Vua Quang Trung qua “vong ho^`n“ xin ddu+o+.c tro` chuye^.n vo+'i “vong“ cu?a Ba'c . 

Ke^'t qua? la` o^ng Hu`ng ta qua la`n kho'i thuo^'c dda~ ga(.p ddu+o+.c “vong“ Ho^` va` “vong“ chi? dde^? la.i lo+`i gia?i thi'ch ra^'t xa^'u ho^? cho vie^.c la`m cu?a ba?n tha^n , tie^n ddo'an ve^` ha^.u va^.n cu?a quo^'c gia nhu+ sau : 

Ho?i : “vong“ Ba'c co' the^? cho bie^'t che^' ddo^. ma` vong du+.ng le^n se~ to^`n ta.i hay kho^ng ? 

Tra? lo+`i : Se~ kho^ng the^? to^`n ta.i , vi. hie^.n nay su+. hie^?u bie^'t ma` to^i dda~ lo+.i du.ng kie^'n thu+'c hie^?u bie^'t ke'm co?i cu?a no^ng da^n Vie^.t Nam trong cuo^.c dda^'u tranh cho^'ng ngo.ai xa^m va^~n co`n , qua' khu+' va` tri thu+'c cu?a mo^.t bo^. pha^.n con cha'u cu?a nhu+~ng ngu+o+`i tu+`ng to^n tho+` to^i, su+. ngo^. nha^.n ve^` hi`nh a?nh la~nh tu. ca^`n co' trong cuo^.c chie^'n tranh va^~n co`n , vi` va^.y ma` che^' ddo^. co`n so^'ng nhu+~ng na(m tha'ng cuo^'i cu`ng la` nhu+ the^' . The^' he^. ke^' tie^'p se~ kho^ng cho phe'p. 

Ho?i : Ai buo^.c “Vong“ na(`m trong la(ng ki'nh du` kho^ng muo^'n , ai dda~ gie^'t “vong” ? 

Tra? Lo+`i : Le^ Dua^?n , ha('n ta dda~ tu+o+'c ta^'t ca? quye^`n lu+.c cu?a to^i tu+` ra^'t la^u , to^i bie^'t na(`m trong la(ng ki'nh,ga^y to^'n ke'm cho quo^'c gia kho^ng bie^'t bao nhie^u ma` ke^? la` ddie^`u xa^?u ho^? ,sau na`y to^i se~ ve^` la.i vo+'i ma?nh dda^'t dda~ sinh ra to^i . 

Ho?i : Vong giu'p gi` cho nhu+~ng ngu+o+`i no^ng da^n kho^'n kho^? na`y ddu+o+.c 
kho^ng ? 

Tra? Lo+`i : Ha~y tranh dda^'u nhu+ Nguye^~n An Ninh , Phan Chu trinh tu+`ng la`m , ho. se~ tha`nh co^ng . 

Ho?i : “vong” va^~n chu+a dda^`u thai ? 

Tra? Lo+`i : To^.i to^i nhie^`u du` co^ng cu~ng lo+'n , qua' nhie^`u ngu+o+`i vi` to^i ma` bi. bu+'c ha.i , to^i pha?i la~nh ha^.u qua? na`y va` con cha'u cu?a to^i nu+~a … 

No'i dde^'n dda^y , nha` ngo.ai ca?m bo^?ng tha^'y hi`nh a?nh cu?a Vong Ho^` mo+` da^`n do co' qua' nhie^`u vong linh kha'c ke^u ga`o tha?m thie^'t … 

Tru.ye^.n tha^.t , dda~ xa?y ra o+? qua^.n Phu' Nhua^.n , sa't be^n to`a nha` Va(n Pho`ng quo^'c ho^.i phi'a Nam . Ba.n co' tin hay kho^ng ?

  Trang Bìa