Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

YÙ KIEÁN BOÁN PHÖÔNG
YÙ KIEÁN BOÁN PHÖÔNG THAÙNG 2/2001:

From: hoang ha <hoangha50@hotmail.com>

Cam on cac ban SV da lam cai trang nay nen chung toi o hai ngoai moi co du tin tuc that su tai VN ma bao chi trong nuoc cung nhu ngoai nuoc nhac den. Hay co len. Bai vo hoa tin tuc ben trong noi bo Dang CSVN la "hot nhut". 

Chuc cac ban thanh cong.

Dong thoi cac ban co the phong van , tim hieu va trinh bay ve tam tu nguyen vong "that su" cua gioi tre hien nay. Dieu do khong han la suy nghi ve dat nuoc, ma ve cuoc song "mieng com manh ao". Vi quoc gia nao cung vay cung co ke nay nguoi no, ma quan trong nhat la phai trai qua tung giai doan. Khong the doi hoi gioi tre chi nghi ve dat nuoc ma nguoi ta dang "chat vat"  de kiem viec lam, kiem mieng an. "Mon an tinh than" se den 1 cach tu nhien. VI DO LA NHU CAU!!!

Mot lan nua, chuc cac ban thanh cong!

Hoang-Ha
USA
-------------------
Tra loi thu ban HH:

Kinh ban

Cam on ve nhung su ung ho cua cac ban vua qua rat nhieu. Xua bon giao dieu cong san dien "kich" lay cu Nguyen dinh Chieu ra day do chung toi : 
Tha dui ma giu dao nha.
Nay chung toi phai vi to tien ma cho chung mot bai hoc.
Do la Dui la bat hop tac voi bon ac ba nhu thuc dan Phap . Nhu chinh bon cam quyen CS hien nay. Chu "dui" khong danh cho Dan. Chung toi se co het suc de cho Dan ta khong bi bon cs lam dui nua . Ma chinh chung se "dui".

Tien day , cung xin gui den cac ong cac ba dang truy tim chung toi, nhung nguoi hoc tro ngheo o trong nuoc.
Xin cu tim di , de mot ngay nao do DAN CHUNG  se choc cho cac ong cac ba 
"dui".
Chac chan se nhu vay.
Kinh bao va vo cung cam on cac ban.
CLBSVVN


YÙ KIEÁN BOÁN PHÖÔNG THAÙNG 12/2000: 

Chaøo caùc baïn
Mình raát vui khi ñöôïc bieát caùc baïn vaãn maïnh khoûe (caû nghóa ñen laãn nghóa boùng).  Caùm ôn Chuùa ñaõ giöõ gìn caùc baïn! 
Baây giôø hôn luùc naøo heát, caùc baïn caàn phaûi khai thaùc trieät ñeå ñeà taì cuûa linh muïc Nguyeãn vaên Lyù.  Vaø neân ñaët laïi vaán ñeà veà nguyeân nhaân caùi cheát cuûa nhaø soaïn kòch khaû kính cuaû nöôùc ta: Löu Quang Vuõ.
Ñaây laø baøi thô môùi nhaát cuûa mình.
Taëng caùc baïn vôùi caû taám loøng öu aùi nhaát 
Thaân meán 
Nguyen Dung
-----------------
CAM ON BAN RAT NHIEU
chung toi van ton tai trong long dan toc nhan dan che cho cho chung toi
ban cu yen tam hen gap lai ban nhe
than ai
clbsvvn


YÙ KIEÁN BOÁN PHÖÔNG THAÙNG 11/2000:

From:  Nguyen Huu Nghia  langvan@home.com

Göûi caùc baïn sinh vieân trong nöôùc,

Laàn ñaàu tieân toâi vaøo xem vi-baùo (website) cuûa caùc baïn. Hay laém. Toâi xin pheùp chung ñeå ñöôïc phoå bieán laïi nhöõng baøi caùc baïn cuûa leân vi-baùo. Mong khoâng coù gì trôû ngaïi.
Ngoaøi ra, neáu caùc baïn ñoàng yù, toâi xin ghi ñòa chæ vi-thö cuûa caùc baïn vaøo danh saùch thoâng tin cuûa Laøng Vaên ñeå trao ñoåi tin töùc.
Nhaân tieän, xin göûi caùc baïn baûn Anh vaên truyeàn ñôn Lyù Toáng ñeå tuyø nghi söû duïng.

Chaøo quyeát thaéng CS.

nhn


From: Dung Nguyen nhatnguyendung@juno.com 

Chaøo caùc baïn
Mình raát ngöôõng moä tinh thaàn cuûa caùc baïn.  Mình laø moät ngöôøi khuyeát taät ngoài treân xe laên.  Soáng ôû Vieät Nam quaù khoå , ñöôïc chính phuû Myõ ñöa caû gia ñình sang ñònh cö  taïi beân naày.  Giaù nhö coøn V.N. giôø naày chaéc mình ñang soáng leâ leát ôû ñaâu ñoù vaø thaét thoûm vôùi nhöûng côn ñoùi haøng giôø chöù chaúng phaûi chôi.  Taï ôn Chuùa mình ñaõ ñöôïc "Free".  (Chöõ "Free" ñuùng nghóa)
Thaân meán taëng caùc baïn baøi thô Noãi Nieàm, nhö laø moät lôøi boäc baïch cuûa mình nheù!
Chaøo thaân aùi 


Tra loi thu cua cac ban :

Xin loi neu chung toi goi la "ban" duoc biet mot trong hai ban gui thu tren day co mot nguoi da co tuoi , tung nem trai kinh nghiem khi song chung voi cs . Chung toi rat cam on thien y cua hai ban , chuc hai ban co nhieu nghi luc de tranh dau cho doi song cua chinh cac ban duoc bo ich va cho dan toc thuong dau cua chung ta . 
Do hoan canh hoat dong bi mat , mot so thu chung toi gui truc tiep , nhung hau het deu qua trang web nho be nay. Mong cac ban thong cam va xin moi cac ban cu tu nhien khi dung cac bai viet don so , moc mac nhung tham nong tinh yeu thuong dat nuoc dang bi tu day cua chung ta tu nhung con nguoi tre tuoi o que huong .

Kinh chuc cac ban khoe.
CLBSVVN

To: Hphunhuan@aol.com
Chung toi da nhan cac bai viet cua ban, xin cam on.

Goi cac sinh vien Vn 
From: tonyhuynh77@hotmail.com 

Chao cac ban! 

Toi rat cam kham phuc su can ñam cua cac ban sinh vien Viet nam, cac ban  ña chung minh cho bon CSVN rang gioi tre Vn khong bao gio chap nhan 1 che  ño toc tai, phi nhan, phan dan toc. Hy vong cac ban se viet nhieu bai ve  phan ung cua bon CSVN va dan chung Saigon sau cuoc rai truyen ñon cua anh  hung Ly Tong. 
Chuc cac ban doi dao suc va mot ngay nao ño chung ta se cung nhau hit hoi tho tu do tren manh ñat Vn than yeu.
Chao cac ban!! 
TH  TU DO DAN CHU CHO VN! 
 From: h_khoi@hotmail.com 

Tham Cac Ban TNSV VN! 
Toi la 1 doc gia thuong xuyen cua Cac Ban, toi rat cam phuc su tranh dau cua cac ban chong Bao Quyen Cong San ngay trong nuoc  Chuc cac ban som thanh cong xoa chuû nghia Doc Tai Dang Tri tren que huong VN yeu quyù cua chung ta! TD 

覧覧覧覧覧覧覧
 Fw: TU DO DAN CHU! 
 From: h_khoi@hotmail.com 

Kinh chuyen cac ban TNSN VietNam! bai doan van toi da goi cho Tap Chi Xay Dung Dang MaFia CSVN! 
Kinh Chao Quyù Ban! TUDUY 

 覧- Original Message 覧- 
 From: khoi hai 
 To: nhco@hn.vnn.vn; toasoan@nhandan.org.vn 
 Sent: Monday, November 20, 2000 8:57 AM 
 Subject: TU DO DAN CHU! 
 Kinh Goi Quy Bao! 

Trong bai Dien Van cua TT BILL CLINTON,HOA KY, coù doan vieát:TU DO TOÂN GIAÙO va TU DO DOI LAP CHÍNH TRÒ nhö sau: -Baoû daûm caùc quyen TU DO TOÂN GIAÙO vaø DOÁI LAÂP CHÍNH TRÒ khoâng ñe doaïtôí söï oån ñinh cuaû XAÛ HOÂI,maø thay vaøo doù laø taoï ra nieàm tin trong QUAÀN CHUÙNG veà tính coâng baèng cuûa caùc DINH. CHEÁ! 

Veà TÖÏDO BAOÙ CHÍ,TT CLINTON viet nhö sau: -Kinh teá tieân' toát hôn khi BAOÙ CHÍ duôc TUÏDO vach. traàn tham nhuûng vaø caùc TOAØ AÙN DOC LAÂP.coù theå baoû dam? moò KHEÁ ÖÔC' döôc. TOÂN TRONG.,söï CAÏNH TRANH maïnh meûvaø COÂNG
BAÊNAØG,vaø nhaân vieân CHINH QUYEÂN toân troïng neân cai tri baêng LUAT PHAÙP. 

Veà TU DO TÖ TÖÔÛNG,TT CLINTON viet nhö sau: -Söï KHOÂNG NGAÊN CAÛN TÖ DO TÖ TÖÔNG? laøm gia taêng söï truø phuù vaø taoï theâ COÂNG AÊN VIEÄC LAØM! 
 Qua 3 van deà treân ve TU DO maø Tong Thong HOA KY daû deâ cap toi ôû treân xin Quyù Vi DINH CAO TRÍ TUEÂ cua DANNG CONG SAÛN VIET NAM neân phaân
tic'h hoc.hoæ vaø AÙP DUNG. deå dua neân KINH TEÁ nuoc nhaø mau choùng trôû neân THINH VÖÔÏNG!coøn coù lôò ich' hôn laø nghieân cöuù CHUÛ THUYEÂT MAC-LENIN daû Loâæ thôì,daû voâ duïng coøn dem laïi söï DOÄC TAÒØ beá taêc'! vi CHUÛ NGHIAÛ CONG SAN laø keât' hôp. cuaû CHUÛ NGHIAÛ DOC TAI va PHONG KIEÙN' nhö nhaøvaên Duong Thu HUÔNG daû vieât' trong baì baoù moi day! 
 Kinh chao Quyù Baùo! 
 Moät coâng daân doùng goùp yù kieân!! 
 Kinh goi: 
 Baùo Xaây Dung Dang CSVN 
 Baoù Nhaân Daân! 
 Caùc vi TBT LE KHAÛ PHIEU va cac Vi Uy Vien TWDang
 CSVN!va BOCHINHTRI CSVN! 
 Cau LBTNSV VietNam kinh tuong!From:  ahoang_29@hotmail.com 

Laàn daàu tieân em vaøo trang web cuûa caùc anh chò sinh vieân trong nöôùc. Caùc anh chò vieát baøi hay quaù! em raát thích doïc caùc baøi vieát cuûa caùc anh chò vaø raát möøng vì ít ra trong nöôùc cuõng coù nguoi nhìn thaáy roõ chính quyeàn coäng saûn VN nhö theá naøo... 
Khoâng coù gì che laáp duoc chính nghóa heát phaûi khoâng caùc anh chò???

Ah, em coù doïc moät soá baøi vieát gôûi vaøo trang web cuûa caùc anh chò... Coù nguoi cho raèng caùc anh chò khoâng phaûi sinh vieân trong nöôùc... (em doïc thö traû lôøi cuûa caùc anh chò vui quaù...) Doái vôùi em thì khoâng bieát coù phaûi sinh vieân trong nöôùc thaät hay laø khoâng, em chæ caàn bieát moät dieàu raèng daát nöôùc VN vaãn  coøn coù theá heä sau noái tieáp truyeàn thoáng Hoäi Nghò Dieân Hoàng naêm xöaï.... Coäng Saûn döøng bao giôø nghó raèng daõ taåy saïch duoc nhöõng truyeàn thoàng doù... Khoâng caàn bieát sinh vieân 
trong nuoc hay haûi ngoaïi, neáu laø nguoi VN thì ôû nôi naøo chuùng ta cuõng vaãn coù theå ..... laøm coäng saûn nhöùc daàu.... phaûi khoâng caùc anh chò???? :))

hum... Em khoâng coù gioûi tieáng VN laém, neân caùc anh chò döøng cheâ:))). Em xin chuùc caùc anh chò luoân vui veû vaø vaø thaønh coâng trong caùc vieäc mình laøm..... Best wishes to all of you.

 Meán,

 AH
 CanadaFrom: cobe_buon@yahoo.com

Cac ban tre trong nuoc hay dung len bieu tinh yeu cau tu do dan chu va nhan quyen cho dan toc Viet Nam vi dan toc cua chung ta da chiu qua nhieu kho cuc va lac hau nhat the gioi duoi su lanh dao cua che do Cong San Viet Nam. Dong bao o hai ngoai luc nao cung huong ve dong bao quoc noi va luon ho tro cho su dau tranh cua dong bao trong nuoc.
Xin yeu cau cac ban goi qua cho chung toi cai website cua cac ban tre dang dung.
Thanks.
DA DAO CONG SAN VIET NAM


 Xin traû lôøi thö caùc baïn:

Caùc baïn thaân meán, thö cuûa caùc baïn coù nhöõng thö chuùng toâi ñaõ traû lôøi tröïc tieáp. Nhöng coù nhöõng thö vì lyù do an ninh, chuùng toâi phaûi haïn heïp trong vaán ñeà traû lôøi tröïc tieáp. Xin caùc baïn thöù loãi.

Caùc baïn thaân,

Hieän nay thanh nieân ôû queâ höông ñang caàn gì? Caàn töï do, caàn naâng cao ñôøi soáng, caàn töï do laäp hoäi, caàn töï do hoäi hoïp, töï do hoïp ñoaøn, caàn noùi ñuùng caùc chính kieán cuûa mình.

Nhöng chính quyeàn CS ñaõ: Ngaên soâng caám chôï, ngaên thoâng tin töï do, ngaên môû roäng tö töôûng, ngaên noùi ñuùng chính kieán.

Chuùng cho raèng: Thôøi gian seõ giuùp chuùng toàn taïi. Thôøi gian seõ laøm thanh nieân Vieät Nam bò ru nguû, queân laõng, sai laàm. Thanh nieân VN coù moät soá ít queân laõng, sai laàm, sa ñoïa. Nhöng tuyeät ñaïi ña soá bieát chính theå CS naøy ñang laøm gì, löøa gaït caùi gì vaø laøm giaøu treân xöông maùu ngöôøi daân ngheøo nhö theá naøo?

Ñaõ ñeán luùc: Caùc baïn haõy hoïp laïi cuøng chuùng toâi. Haõy cuøng nhau tham gia vôùi chuùng toâi ñem thoâng tin töï do veà caøng ngaøy caøng nhieàu cho xöù sôû. Choáng coäng ngaøy nay laø traùch nhieäm, laø nghóa vuï cuûa chuùng ta.

Thaân aùi,
Caâu laïc boä sinh vieân Vieät Nam

YÙ Kieán töø thaùng 8/2000 veà tröôùc:

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông