Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Zabibah Wal Mailk Khoùc Traàn Daân Tieân

Daïo naøy ñaõ quaù thaùng naêm roài maø vaên hoaù tö töôûng cuûa caùc cuï vaãn ca baøi "ngôïi ca Baùc" , laï thieät . Coù oâng Traàn troïng Taân , laõnh moãi thaùng 2 trieäu tieàn höu non , neân ngöùa tay vieát baøi veà Vì sao Baùc khoùc khi ñoïc luaän cöông LeâNin ?!! . 

Ngöôøi daân trong nöôùc ñaâu caàn bieát vì sao Baùc khoùc , vieäc chính maø ngöôøi daân caàn bieát laø sau gaàn moät theá kyû Baùc khoùc cho ñeán baây giôø , luaän cöông Leânin maø Baùc töï vieát , töï nhaän , töï ñeà cao mình qua oâng Daân Tieân töùc Taát Thaønh cuõng chính laø Baùc , noù ñaõ ñem laïi caùi gì giaù trò nhaát cho daân toäc Vieät Nam naøy ? , chaúng coù gì heát ngoaøi moät xaõ hoäi hoån loaïn , moät luõ bòp ngoaïi lai Lieân Xoâ haáp haáp nhöng khoân coøn hôn maáy chuù choù Phuù Quoác  vaø moät ñoáng caùc nhaø tö baûn löôïn lôø aên chôi trong nöôùc ?!!. Vieät Nam vaãn coøn laø moät quoác gia gaàn ñoäi soå veà ngheøo treân quaû ñòa caàu , chæ hôn coù Baéc haøn , Cu ba !!. Theá môùi noùi , môùi ñuùng giaù trò thaät cuûa nhöõng gioït nöôùc maét cuûa oâng Daân Tieân ñang naèm trong Laêng ñaõ töøng boác pheùt ?!. 

Nay ôû xöù ngaøn leû moät ñeâm , coù oâng Saddam , cuõng moät loaïi laõnh tuï vó ñaïi xöû duïng con baøi choáng Myõ, ñem quaân traøn sang Coâ oeùt , sau ñoù bò theá giôùi neän cho tan xaùc . Giôø oâng Saddam ta laïi baét chöôùc oâng Daân Tieân , vieát quyeån truyeän Zabibah wal Mailk (Zabibah vaø ñöùc Vua??) ñeå töï ñeà cao mình. Trong quyeån naøy, Saddam moâ taû caûnh moät oâng choàng bò coâ gaùi xinh ñeïp teân laø Zabibah caém söøng, do coâ naøy coù quan heä vôùi Ñöùc Vua , Saddam töï cho mình laø Vua , coøn coâ gaùi laø nhaân daân Iraéc , trong khi ñoù ngöôøi choàng laø chính phuû Myõ ?!!.  Döôøng nhö ôû xöù maët trôøi noùng hôn 40 ñoä naøy ñaõ laøm cho Saddam maát trí nhôù , laïi theâm caûnh ngaøi toång thoáng soáng leùn leùn luùt luùt nhö bò ma aùm ñaõ khieán Saddam queân raèng: Saddam vaø chính theå ñoäc taøi kieåu coäng saûn cuûa oâng ta vöøa laø choàng , vöøa laø Vua cuûa coâ gaùi ñoù . Vieäc coâ ta coù cöông quyeát boû choàng hay khoâng , cho ñeán giôø vaãn laø quyeàn cuûa coâ ta . Theá giôùi , ñaëc bieät laø caùc chính phuû Myõ hay ñoàng minh thaân Myõ cuõng chöa bao giôø töï cho mình coù quyeàn can döï vaøo cuoäc soáng bò eùp buoäc giöõa coâ gaùi vaø oâng choàng , ñöùc Vua kieåu Taliban ñoù .  Vì nhöõng leõ treân , maø Saddam caûm thaáy raát khoù chòu , böùc boái do hoaøn caûnh laïnh nhaït , nghi ngôø luoân vaây laáy oâng ta . Trong töông lai , oâng ta seõ cheát vì chính traïng thaùi taâm lyù ñoù . 

Caùc baïn haún coøn nhôù caùi cheát coâ ñoäc cuûa Stalin do bò Beria boû maëc khoâng thuoác thang trong ñieän Caåm linh vaøo naêm 1953 ?!!. Caû oâng Traàn Daân Tieân cuõng theá , naøo coù hôn gì . Cho neân , daân Vieät Nam giôø trong caûnh soáng böùc boäi , ñang chuaån bò moät cuoäc caùch maïng aâm thaàm, quyeát lieät ñeå laät maët thaät cuûa oâng Daân Tieân , hoï ñaâu caàn bieát oâng Tieân khoùc cho ai ?, nhaân daân Vieät Nam khoâng caàn oâng khoùc cho hoï , hoï ñang khoùc cho oâng Tieân vì caêm gheùt oâng ñaõ löøa hoï suoát caû moät ñôøi ngöôøi . Cho ñeán giôø , quaû laø oâng vaãn  bò luõ chaùu con dò toäc noù boùp muõi keå caû khi oâng ñaõ taét thôû roài . 

Ngaïi moät noãi , ôû phöông trôøi xa, coù moät oâng Saddam ñoäc taøi cuõng khoùc cho oâng . OÂng ñaõ haøi loøng chöa , oâng Tieân ôi ? . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông