Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI
Giôùi Thieäu Veà Ngöôøi Ñöông Thôøi

Kính thöa Quyù vò , trong thôøi gian saép ñeán , trong muïc bình luaän thôøi söï treân trang nhaø naøy , chuùng toâi  seõ ra maét quyù vò loaït baøi NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI do moät nhoùm taùc giaû treû trong nöôùc ñaõ aâm thaàm keát noái , coäng taùc tích cöïc nhaèm ra maét moät theå loaïi bình dieãn thöïc traïng cuûa xaõ hoäi Vieät Nam trong giai ñoaïn tranh toái tranh saùng hieän nay . Chuû ñeà luoân luoân baét ñaàu baèng NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI, taùc giaû laø NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI vaø vôùi caùch vieát chaâm bieám , gaõy goïn , mang ñaäm daáu aán cuûa nhöõng Kinh Nghieäm do OÂng Cha ta truyeàn laïi :"Duøng gaäy OÂng ñaäp löng OÂng". 

NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI ÑANG CHÔØ ÑOÙN CAÙC BAÏN , NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI MANG NHIEÀU SUY TÖ THUÙ VÒ ÑEÁN VÔÙI CAÙC BAÏN VAØ NGÖÔØI ÑÖÔNG THÔØI LUOÂN LAØ ÑOØN ÑAÙNH CHÍ TÖÛ VAØO BUOÀNG TIM CUÛA MOÄT TRONG NHÖÕNG CHEÁ ÑOÄ ÑOÄC TAØI STALINÍT CUOÁI CUØNG COØN TOÀN TAÏI TREÂN HAØNH TINH NAØY : CHEÁ ÑOÄ COÄNG SAÛN VIEÄT NAM .Baøi môùi ngaøy 17/08/2001

Tieáp Caâu Chuyeän Cuûa "Trí Nguû" Döông Thieän Toáng.
OÂm Daân Ñeå Soáng.
Haõy Yeân Loøng "Cuï" Traàn Baïch Ñaèng Ôi.
Caâu Chuyeän Ñau Loøng Cuûa OÂng Chín Tia.
Ngöôøi Ñöông Thôøi Nghe OÂng Taùm Noùi Veà Caùi Tö Duy.
Chuyeän Tình 281 Cuûa Baø Taùm Traàu.
Ngöôøi Ñöông Thôøi Bò Daïy Ñôøi !!!
Naïn Beø Phaùi Xaõ Hoäi Ñöông Thôøi Taïo Ra Caùi Gì ? 
Caâu Chuyeän Ngöôøi Ñöông Thôøi: Quan Lieâu Vaø Daân Chuû.
Ngöôøi Ñöông Thôøi Noùi Veà Ñöông Thôøi.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông