Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Sai Ñaâu Söûa Ñoù - Boû Caùi Cuõ hay Giöõ Quaùi Thai


Baïn daùm noùi laø chính saùch "söûa sai" cuûa Baùc ñaõ ñi vaøo quaù khöù khoâng ?! Khoâng . Baèng chöùng raønh raønh laø caùi vieäc ñoäi muõ baûo hieåm trong noäi thò roài laïi baõi boû khi daân leân tieáng laø sai trong naêm 2001 thoâi , ñaõ chöùng minh raát roõ di chöùng cuûa nhöõng laàn Sai thì Söûa cuûa Baùc Hoà . Noù vaãn lang thang ñeán taän baây giôø ñaáy thöa baïn . 

Naêm 1956 , Baùc cho teân Xuaân Khu Tröôøng Chinh gieát caû vaïn ngöôøi voâ toäi ôû mieàn Baéc vaø sau khi caùc"ñòa chuû" nguûm saïch , Baùc chaám chaám caùi khaên traéng "Xin loãi" , roài thoâi . Ngöôøi thì ñaõ cheát roài , Toäi thì khoâng ai nhaän . Ñoù chính laø toäi lôùn "sai ñaâu söûa ñoù" cuûa Baùc , coøn ai cheát maëc ai, maø cheát roài thì khoâng caàn söûa . Noùi theá khoâng phaûi ñeå moùc meùo nhöõng chuyeän xöa cuõ noùi daøi noùi dai noùi dôû , maø ñeå laøm saùng toû nhöõng luaän ñieåm traùi tai gai maét maø coäng saûn vaãn moàm meùp leûo löï vôùi nhaân daân . 

Neáu noùi raèng theo di chuùc cuûa Hoà vieát raèng ñaûng coäng saûn phaûi choáng laïi nhöõng gì cuõ kyõ hö hoûng ñeå taïo neân nhöõng söï toát töôi . Aáy thì nhöõng con ngöôøi töï xöng mình coù quyeàn leân lôùp veà tö töôûng cho nhaân daân trong hoäi nghò coâng taùc tö töôûng vaên hoaù vaøo ngaøy 15 - 5 - 2001 coù nhôù raèng : hieän nay sau hôn nöûa theá kyû "xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi" . Vieät Nam sau khi khoâng coøn Lieân Xoâ ñôõ ñaàu ñaõ soáng baèng chính ñoàng ñoâ la cuûa giôùi taøi phieät tö baûn cuûa theá giôùi maø coäng saûn luoân goïi laø "giai caáp tö baûn boùc loät" , Xin hoûi ñaûng laø "cuõ" naèm ñaâu , "môùi" naèm ñaâu ? . 

Phaûi chaêng keâu raèng boû nhöõng söï cuõ kyõ , hö hoûng theo lôøi daën cuûa Hoà giôø ñaây chæ laø söï ñoùng kòch khi "ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø chuaån höôùng tö baûn chuû nghóa song song" ? . Theå traïng cuûa quoác gia seõ ra sao , töông lai ñònh vò cuûa lôùp treû sau naøy seõ ñaùnh giaù OÂng cha töøng laøm coäng saûn cuûa chuùng ra sao khi chuùng thaáy boïn hoï treân thöïc teá thì theo tö baûn , nhöõng ngoaøi mieäng laïi ñoøi theo coäng saûn ? , Ñoù laø boû nhöõng cuõ kyõ hö hoûng hay vì quyeàn lôïi , möu caàu tham voïng laâu daøi maø baét daân toäc phaûi xöû duïng nhöõng yù ñoà cuûa boïn quaùi thai ? . 

Coù phaûi ñaûng töï cho raèng : chæ caàn böõa côm ngöôøi ngheøo no ñuû theo tieâu chuaån töï ñaûng ñaët ra thì moïi vieäc suoân seõ , ñaâu vaøo ñoù roài ? . Lieäu söï phaân chia giaøu ngheøo ôû chính trong noäi boä ñaûng thì ñaûng coù "söûa" vaø coù daùm "söûa" hay khoâng ? . Neáu theá thì heát maâu thuaãn noäi taïi naøy ñeán maâu thuaãn noäi taïi khaùc seõ keùo ñeán töï dieät ñaûng thoâi , bôûi leõ raèng , ñaûng cöù oâm khö khö quaùi thai cuûa mình ñeå roài sinh ung sinh nhoït , ai cöùu ñaûng ñaây ? . Trôøi cöùu ? , nhöng Nguyeãn vaên Linh cuõng ñaõ cheát töï raát laâu !!!. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông