Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Coâng Khai Quyeàn Löïc Cuûa Ñaûng Qua Laù Thö Cuûa Traàn Khueâ 


Coù caâu chuyeän nghe nhö chuyeän cöôøi nhöng thaät moät traêm phaàn traêm . Ñaáy laø ôû nöôùc Vieät Nam ta coù oâng caùn boä giaø , khi toaø xöû oâng ta toäi cöôõng chieám nhaø cuûa ngöôøi daân , roài khoâng chòu traû , daân thöa kieän thì oâng trình vôùi toaø raèng : khoâng , maáy ngöôøi phaûi xeùt ñeán quaù trình tham gia cöùu nöôùc , khaùng chieán cuûa toâi . 

Thaåm phaùn toaø laø ngöôøi môùi , treû maêng , goû tay aàm aàm xuoáng maët baøn toaø roài xaéng xaúng : Toaø ñaâu coù baét oâng ñi khaùng chieán maø oâng khai coâng , nhaø nöôùc ñaâu coù eùp oâng ñi  giuùp nöôùc ñaâu maø oâng keå thaønh tích , ngoài xuoáng . 

YÙ vaäy ñeå ghi nhaän nhöõng nhaän thöùc cuûa nhöõng con ngöôøi treû trung trong nöôùc , duø hoï laø con chaùu hay khoâng vôùi lôùp coâng thaàn "caùch maïng" thì hoï . Phaàn lôùn neáu coù löông taâm coâng chöùc thì nhaän thöùc cuûa hoï cuõng ñaõ bieán ñoåi nhieàu vaø ít ai chòu noåi caùi gioïng ñoøi quyeàn öu tieân do "tui coù coâng hieán" nhö nhöõng ngaøy tröôùc nöõa . 

Dö luaän xaõ hoäi trong nöôùc gaàn ñaây baøn taùn nhieàu veà caùch ñaët vaán ñeà môùi cuûa oâng Traàn Khueâ vaø laù thö cuûa oâng veà "quyeàn löïc cuûa ñaûng hôn quyeàn löïc cuûa nhaân daân hay ngöôïc laïi ?". Caùch môû vaán ñeà môùi laï naøy laø moät trong nhöõng keát quaû ñaùng keå , khích leä cho ñoäi nguõ nhöõng lôùp ngöôøi ñang ñau loøng vôùi thaûm traïng quoác gia khi nhaân daân Viet Nam ñang bò boùp ngheït quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa hoï - ñoù quyeàn ñoøi möu caàu töï do cuûa nhaân daân . 

Chuùng ta ñang coù raát nhieàu lôïi ñieåm , lôïi trong moät xaõ hoäi coù söùc treû, coù söï phaûn khaùng cuûa giôùi treû ham hieåu bieát , tuyeân ngoân choáng laïi söï ích kyû suy ñoài cuûa nhöõng nhoùm ngöôøi möu toan giaønh ñaëc quyeàn ñaëc lôïi qua phe ñaûng . Chuùng ta laïi coù nhieàu ñieàu kieän truyeàn baù tö töôûng töï do töø ngoaøi vaøo , ñöa yù kieán phaûn hoài beân trong ra hôn nhöõng thaäp kyû tröôùc raát nhieàu . Vì vaäy maø ñoøi coâng khai quyeàn lôïi , quyeàn löïc cuûa ñaûng caàn quyeàn laø vieäc TRONG TAÀM TAY cuûa chuùng ta . Coâng khai hoaù vieäc laøm cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam , töï thaân toaøn theå ñoàng baøo seõ thaáy ñöôïc maët thaät cuûa nhoùm thaàn thaùnh ngoân töø laõnh tuï chöù baûn thaân hoï khoâng coù noåi baát cöù söùc huùt naêng löïc naøo trong vieäc leøo laùi con thuyeàn quoác gia tieán leân . Ñoàng baøo maø giôùi treû chieám gaàn 80 phaàn traêm khoâng theå chaáp nhaän hoï bò ñeø ñaàu cöôõi coâ bôûi nhöõng con ngöôøi thích noùi nhieàu hôn laø laøm , thích löôn leïo hôn laø nhaän loãi , thích tham quan , aên chaän hôn laø töï mình reøn luyeän , tieán thuû . 

Ngay trong ngaøy hoâm nay , khi uyû vieân boä chính trò Nguyeãn vaên An cho raèng : keâ 
khai taøi saûn cuûa ñaûng vieân ñeå maø noùi cho qua , nhöng vaãn phaûi laøm thì roõ raøng laø chính ngöôøi coäng saûn hieän nay hoï khoâng daùm vöôït qua chính böùc töôøng ñang giam giöõ hoï. Loøng tham coäng vôùi söï töï baøo chöõa, töï traán an vaø döïa daãm vaøo söùc maïnh cuûa ñoäi nguõ coâng an , quaân ñoäi "nhaân daân" ñaõ laøm cho hoï trôû thaønh nhöõng thaønh phaàn giai caáp tö saûn ngu muoäi nhaát trong lòch söû nöôùc nhaø .  Phaûi chaêng hoï bieát raèng hoï sai , nhöng hoï vaãn chôø . Hoï chôø thôøi cô cho moät coâng cuoäc ñoåi maøu vaø hôïp thöùc hoaù taøi saûn nheï nhaøng chaêng ?. 

Nhöng thöïc teá laïi khaùc haún : ñoù laø hình haøi cuûa Hoà chí Minh ñang ñoå suïm töøng ngaøy , cuõng nheï nhaøng nhöng cöïc kyø nhanh choùng lan ñi trong giôøi treû Vieät Nam , noãi böùc xuùc caàn thay da ñoåi thòt ñaát nöôùc , cuoäc soáng , con ngöôøi Vieät Nam ñang laø moät ñoøi hoûi caáp thieát. Nhöõng taùc ñoäng maïnh, döùt ñieåm vaø lan toaû nhanh choùng cöïc kyø trong coäng ñoàng xaõ hoäi taïi Vieät Nam ñang tö noù laøm moät cuoäc "coâng khai vaø khai töû" cheá ñoä ñoäc ñaûng maát neàn moùng tö duy chính trò maø ñaûng coäng saûn Vieät nam ñang töï cho mình coù quyeàn laõnh ñaïo . 

Thuoác ñaõ vaø ñang ngaám thaät mau vaøo noäi taïng.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông