Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñaùnh Tö Saûn Laàn Thöù Hai, Coù Theå Xaûy Ra Khoâng ?

Ñieàu tra cuûa X30

Hoâm nay , 28 thaùng 6 baùo chí ñaûng ca ngôïi lieân tuïc veà moät oâng chuû tòch quoác hoäi buø nhìn môùi ñöôïc khai tröông taïi Ba ñình . Ngaøi Nguyeãn  vaên An , tay truøm moâi giôùi chöùc töôùc , gheá goïng trong noäi boä ñaûng ñöôïc leân chöùc chuû tòch quoác hoäi . 

Ngaøi An khaù khoân ngoan khi chòu loä dieän maët maøy ra aùnh saùng maáy naêm gaàn 
ñaây . Chæ sau khi caùc anh em cuûa ngaøi ñöôïc yeân vò khaép caùc hang cuøng ngoõ heûm trong ñaûng , chính quyeàn xong thì ngaøi môùi an taâm maø "laøm vieäc" . 

Ngöôøi ta laéng nghe ngaøi phaùt bieåu veà "coâng vieäc" cuûa ngaøi hieän nay . Quùa roõ , Ngaøi noùi: "Loøng daân vaø yù ñaûng laø moät !, cho neân ñaûng phaûi caân nhaéc kyõ , quyeát ñònh chaët cheõ, löôøng tröôùc moïi haäu quaû cuûa moïi coâng vieäc maø ñaûng quyeát ñònh?!".  

Ngaøi laïi phaùn tieáp : "Noùi chung laø nguyeân taéc laõnh ñaïo cuûa ñaûng vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa quoác hoäi laø khoâng ñoåi , khoâng maâu thuaãn , laø moät , taát caû ñieàu döïa treân tính thuyeát phuïc ???!" .  

Noùi nhö ngaøi thì töø truøm toå chöùc caùn boä cô caáu trung öông böôùc sang nghò tröôøng "ñaûng chuû" chöù khoâng "daân chuû" thì quaû laø raát caàn ñeán tính "thuyeát phuïc" . Thöôïng ñeá ôi , tính thuyeát  phuïc cuûa ñaûng laø caùc nghò ñònh "quaûn cheá khoâng caàn baûn aùn" ñoái caùc nhaø hoaït ñoäng chính trò ñoái laäp hay sao ? .  Tính thuyeát phuïc laø caùc quyeát ñònh cuûa ñaûng ñöôïc ñaûng coi nhö laø daân ñaõ thoâng qua , duø khoâng ai ñöa ra ñöôïc baát cöù luaän chöùng minh baïch naøo veà caùc cuoäc tröng caàu yù daân cho caùc vaán ñeà naøy hay sao ? . 

Gaàn ñaây , trong caùc cuoäc nghò baøn bí maät trong noäi boä ñaûng coäng saûn . Tö töôûng ñi theo ñöôøng loái ñaùnh tö saûn , ñaøo goác daân giaøu , troác taän reã trí thöùc hay taàng lôùp giaøu coù cuûa Trung Hoa laïi ñöôïc aâm thaàm chuyeån vaøo ban tö töôûng coäng saûn Vieät Nam . Ngöôøi ta hoûi caùc chính saùch gaàn ñaây cuûa boä saäu Noâng Ñöùc Maïnh coù noùi ngaáp ngheù ñeán chöõ :"Phaân phoái thu nhaäp" noù nguï yù gì ? . Tin töùc töø noäi boä phe Mai chí Thoï trong Nam ñöa ra coù nhöõng luaän ñieåm heát söùc thuyeát phuïc nhö sau :

- Daân , hay doanh nghieäp tö nhaân caøng giaøu , caøng coù nguy cô maát cheá ñoä ñoäc ñaûng trò taïi Vieät Nam , lyù do ? . Loøng daân thaät söï hieän nay raát gheùt ñaûng coäng saûn , neáu hoï coù löïc , coù ñuû vaät chaát , hoï seõ uûng hoä mau choùng caùc toå chöùc chính trò ñoái laäp vôùi ñaûng coäng saûn vì hoï ñuû ñieàu kieän cho vieäc uûng hoä naøy .

- Boùp cheát maàm moáng tö höõu quaù maïnh trong daân baèng caùch naøo ? , Ñaûng coäng saûn phaûi theo saùt chính saùch Trung Hoa , duøng phöông keá "san baèng thu nhaäp" qua caùc hình thöùc baét daân keâ khai , kieåm keâ , quaûn lyù taøi saûn chaët cheû . Saép ñeán , trong voøng 10 naêm seõ tieán haønh vieäc naøy . 

Ñaûng hieän ñang roát raùo chuaån bò caùc böôùc baét ñaûng vieân phaûi keâ khai taøi saûn maø thöïc chaát laø caùc "ma ñaàu" trong ñaûng seõ giöõ chaët caùc taøi saûn thuoäc caùc ñaøn em trung thaønh , taêng heát möùc voán tö höõu trong quyõ hoaït ñoäng trò giaù haøng tyû ñoâ la cuûa ñaûng . Caùc "lieàn anh , lieàn chò" naøo khoâng chòu nhaäp baêng cuøng hoäi , töùc thì seõ cho "phaân phoái thu nhaäp" cuøng caùc phoù thöôøng daân hoïc ñoøi tö höõu . Coâng cuoäc "ñaùnh guïc tö saûn , töùc ngöôøi giaøu coù trong daân , cuõng laø nguy cô cuûa boïn tình baùo CIA ñang huø doaï ñaûng khaép nôi" seõ dieãn tieán raát gaàn ñeán vôùi daân Vieät trong nhöõng naêm saép ñeán . 

Neáu baïn khoâng tin söï thaät naøy . Khoâng sao caû , môøi baïn veà laøm giaøu taïi queâ höông , sau ñoù baïn cöù giaøu leân ôû Vieät Nam , giaøu ñeán côõ Minh Phuïng laø baïn seõ thaáy ngay , khoâng caàn khaùch saùo , baïn nheù .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông