Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vì Sao Tö Töôûng Vaên Hoaù Coäng Saûn "Tung Chöôûng" Veà Caùi Goïi Laø Phaân Tích Maët Traùi Cuûa Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn.

Phaàn 3 :  Heä Thoáng Coâng An Bò Ñaûng Löøa Doái Roõ Neùt Qua Vuï Töï Do Toân Giaùo.

Toái ngaøy 12 thaùng 7 naêm 2001 , caùc chöông trình phaùt soùng nhaèm muïc tieâu  ñaùnh phaù phong traøo ñoøi daân sinh daân chuû cuûa nhaân daân trong nöôùc ñaõ ñöôïc khôûiñoäng. 

Treân heä thoáng truyeàn hình VTV3 phaùt  ñi phaùt laïi chöông trình an ninh "nhaân daân" lieân tuïc nhaéc nhôû heä thoáng coâng an , caûnh saùt coäng saûn raèng : Coøn ñaûng , caùc anh coøn . Maát ñaûng , caùc anh maát taát caû. Caûnh quay coøn cho thaáy  Boä tröôûng coäng saûn Leâ M Höông ñang xem xeùt caån thaän heä thoáng nghe leùn doø taàn soá vaø phaù soùng do Ñaïi Haøn cung caáp trò giaù gaàn traêm trieäu Myõ Kim hieän ñang ñöôïc phaùt huy taùc duïng taïi ba mieàn . 

Thöïc chaát , ngay chính baûn thaân nhöõng ngöôøi laøm trong heä thoáng coâng an caûnh saùt coäng saûn ñang raát lo laéng cho töông lai cuûa mình . Hoï bieát ñaûng bieát hoï nghó gì trong nhöõng naêm cuoái cuøng cuûa söï toàn vong heä thoáng ñaàu tö baûn , ñuoâi coäng saûn kyø quaùi ngöï trò treân queâ höông hoï . Ñaûng duø coù leân daây coùt tinh thaàn vaø caû vaät chaát cuõng khoù bòt maét ñöôïc hoï. Hoï tieáp xuùc haøng ngaøy vaø thaáy roõ nhaân daân quay löng vôùi hoï thaúng thöøng. Hoï hieåu raèng hoï "coøn" hay khoâng laø do "nhaân" cuûa hoï ñang töï gieo cho hoï hieän nay chöù khoâng heà do "ñaûng" tí naøo caû.

Roõ raøng , nhöõng vuï tranh ñaáu choáng baát coâng cuûa heä thoáng coäng saûn cuûa daân
Vieät  ñang ñöôïc lòch söû ghi nhaän chính laø Cuoäc Toång Dieãn Taäp Hoaø Bình ñaàu tieân thoâng qua vieäc ñoøi Ñeàn Buø giaûi toaû, tieáp theo , seõ laø nhöõng cuoäc toång dieãn taäp maïnh meõ cuûa toaøn daân veà naïn tham nhuõng, quan quyeàn cô sôû , laïm duïng quyeàn löïc ôû ñòa phöông sau ñoù seõ lan roäng thaâu toùm veà ñænh ñeå phaù huyû trung taâm , nguyeân nhaân cuûa söï baêng hoaïi  - ñoù chính laø trung öông chæ huy ñaàu naõo , nôi coù boä chính trò ban chaáp haønh ñaûng coäng saûn Vieät Nam ngöï trò . 

Lieân tuïc nhieàu naêm , chính gioïng ñieäu cuûa Chung Ngoïc treân kyø cuoái baùo An Ninh ñaõ ñöôïc ñaûng nhoài soï raát nhieàu vaøo ñaàu taàng lôùp caûnh saùt  coâng an : "Boïn Myõ lôïi duïng toân giaùo ñeå thoaù maï toân giaùo khaùc , taïo neân nhöõng ngöôøi baûn xöù noâ leä cho ngoaïi bang, gaây xaùo troän xaõ hoäi" . Nhöng , thöïc teá thì ngöôïc laïi : ôû Vieät Nam toàn taïi nhieàu  toân giaùo vaø trong lòch söû Vieät Nam ñaõ chöùng minh raèng  khoâng coù toân giaùo naøo coù theå toàn taïi laâu trong loøng ngöôøi daân neáu toân giaùo ñoù coù aâm möu thoân tín toân giaùo khaùc vaø laøm giaøu baát chính . Nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cho ñaûng ñaáu tranh vôùi "boïn phaûn ñoäng" chæ thaáy nhöõng  oâng thaày tu , nhöõng ngöôøi coù löông tri trong nöôùc hoûi chính quyeàn nhöõng caâu hoûi quaù xaùc ñaùng : Neáu cho raèng coâng an coù quyeàn baét bôù linh muïc , tu só do hoï noùi traùi yù chính quyeàn thì tö do tín ngöôûng laø ôû ñaâu ? . Toân giaùo maø boå nhieäm chöùc saéc phaûi thoâng qua thuû töôùng , toång bí thö thì ñoù laø toân giaùo hay ñaûng giaùo ? . Nhöõng vieäc laøm töø thieän do giaùo daân caùc toân giaùo laøm taïi sao phaûi thoâng qua chính quyeàn ? . Vaø coøn raát nhieàu nhöõng caâu hoûi maø chính baûn thaân ngöôøi coâng an coäng saûn cuõng khoâng theå giaûi thích noåi . 

Gaàn ñaây , khi moät trí thöùc Haø Noäi hoûi moät anh coâng an raèng : Leâ khaû Phieâu taïi sao laïi kyù hieäp ñònh ranh giôùi laõnh haûi maø phaàn thieät thuoäc veà Vieät Nam thì anh coâng an traû lôøi cho qua laø : ta ôû theá yeáu neân phaûi chòu .  Vaäy thì nhaân daân coù löông tri ôû queâ nhaø xin hoûi taùc giaû Chung Ngoïc : Taùc giaû cho raèng nhöõng ngöôøi ñaáu tranh ñoøi töï do daân chuû thöôøng keùm coõi trong khaû naêng töï löïc, döïa hôi ngoaïi bang !!!  . Tröôøng hôïp maø chính anh coâng an traû lôøi nhö treân thì Ñaûng coäng saûn Vieät Nam phaûi chaêng khoâng heà "döïa hôi ngoaïi bang??" . Ñaûng coäng saûn döïa hôi ngoaïi bang hay baùn ñöùng ñaát ñai toå tieân cho keû thuø ngoaïi bang ?? .  

Daân vaên ngheä Haø noäi môùi ñaây vaøo Nam chôi coù gheù nhaø baïn höõu nhaâm ly cheø ñaëc maø khaùo nhau raèng : Coù moät oâng phoù tröôûng ban vaên hoïc ngheä thuaät Ñaøi tieáng  tieáng noùi Vieät Nam , Ngheä só  "nhaân daân" öu tuù haún hoi , khi baét ñaàu cuoäc hoïp goïi laø "ñoùng goùp yù kieán cho ñaïi hoäi Ñaûng" coù ghi maûnh giaáy trònh troïng ñöa cho oâng baïn ngoài keá tính "phaùt bieåu haêng" raèng : "Caùi gì Nhòn ñöôïc thì Nhòn . Khoâng nhòn ñöôïc thì coá maø nhòn" laïi coøn queùt theâm chöõ gaïch doøng: "Bao Thanh Thieân" nöõa cô !!! . 

Quûa thaät laø phaûn aùnh ñuùng nhöõng laøn soùng ngaám ngaàm  töùc  toái beân trong cuûa ñoàng baøo trong  nöôùc, ngay caû trong nhöõng ngöôøi coäng saûn coù löông tri . Laøn soùng ngaàm ñoù ñang tích tuï , doàn neùn hình thaønh neân côn baõo . Côn baõo cuûa löông taâm , cuûa phaåm giaù con ngöôøi . Khoâng bieát nhöõng ngöôøi coâng an coäng saûn ñang töï bòt maét mình duø soáng ôû queâ höông coù bieát ñieàu naøy khoâng ? . 

Caû oâng Chung Ngoïc nöõa ? .  Hay laø  ñoàng tieàn ñoâ töø queâ höông göûi ra cho oâng ñang laøm oâng toái maét cuøng vôùi ñoáng ngoân töø laïc loõng cuûa mình ? . HEÁT.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông