Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Neàn Baùo Chí "Me - Zine"  Ñaùnh Ñoå CS Ñoäc Taøi

Baùo theå hieän treân caùc trang web ñöôïc coäng saûn Haø noäi chính thöùc thöøa nhaän vaø goïi laø : baùo tröïc tuyeán . Coù ñieàu chuùng chöa theå hình dung ra ñöôïc thaûm hoaï maø baùo tröïc tuyeán seõ gaây ra cho chuùng trong töông lai . 

Ñoù laø neàn baùo chí theå hieän treân caùc website ñang phaùt trieån vuõ baõo taïi Aâu Myõ seõ laø ñoøn caân naõo , gaäy oâng ñaäp löng oâng naëng neà ñoái vôùi coäng saûn saép tôùi , neàn baùo chí  naøy ñöôïc goïi laø baùo chí "me zine" . Me töùc laø toâi vaø zine laø vieát taét töø töø magazine . Theo tôø Newsweek taïi California , caùc phoùng vieân baùo chí nhö nhaø baùo Mickey Kaus , ngoaøi vieäc thöôøng truù vaø cung caáp tin töùc haøng ngaøy cho Chuû baùo . Hoï coøn ngoài taïi caùc quaày dòch vuï coâng coäng , taïi nhaø rieâng , xe hôi , maùy bay , taøu hoaû . Hoï bình luaän , vieát caùc baøi ñeà caäp ñeán moïi maët phaûn aûnh töø xaõ hoäi treân trang Website cuûa hoï roài sau ñoù Post leân caùc web cuûa hoï . Thu nhaäp cuûa hoï töø caùc trang web naøy chuû yeáu laø nhôø vaøo quaûng caùo keøm theo treân maët baùo ñieän töû cuûa rieâng hoï . Nhö nhaø baùo Kaus thì coù rieâng web : www.kausfile.com , caùc baïn beø anh cuõng khoâng ít . California hieän nay chaïy tin thu huùt ñoäc giaû nhaát laø caùc tôø tin : j-marshall.com/talk , roài adrewsullivan.com , roài drudgereport . com giaønh rieâng cho kieàu daân Ñöùc . 

Ñoái vôùi ngöôøi Vieät quoác gia , nhaát laø thanh nieân Vieät taïi haûi ngoaïi ñaõ cho ra ñôøi ít nhaát laø treân 10000 web caù nhaân töø naêm 1995 ñeán nay . Chuùng noái keát vôùi nhau khaù maïnh meõ . Caùc trang naøy phaûn aùnh ñuû thöù . Töø löu buùt , kyû yeáu tröôøng lôùp , hình aûnh gia ñình, ngöôøi yeâu ñeán caû toû tình vôùi nhau . Trong nöôùc , caùc baïn thanh nieân chuû yeáu "taäp laøm quen" vôùi caùch thieát keá caùc trang web naøy chöù chöa maïnh daïn keát noái nhö caùc baïn ngoaøi nöôùc . Vaû laïi , lyù do chính cuõng laø vaán ñeà an ninh , chi phí , thôøi gian quaù toán keùm . 

Tuy nhieân , caùi theá maïnh trong vieäc hình thaønh neàn baùo chí  "me zine Viet Nam" ñoù laø söï aøo aït ra ñôøi voâ vaøn caùc trang web cuûa rieâng mình , trong ñoù nhaø nöôùc coäng saûn voâ phöông cöùu chöõa khi muoán ngaên chaën luoàng töï do tö töôûng töø beân ngoaøi theá giôùi ñoå vaøo beân trong caùc web ñoù . Söï keát noái caùc web cuõng ñi cuøng vôùi söï trao ñoåi thoâng tin maïnh meõ . Khoâng moät laäp trình fire wall naøo coù theå kieåm soaùt noåi vieäc naøy . 

Thanh nieân Vieät Nam chuùng ta caàn bieát raèng : neáu chuùng ta hoaït ñoäng treân lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin khoâng nhaèm muïc ñích vuï lôïi . Baùc boû caùc yeâu saùch ñaàu cô thuû ñoaïn chính trò . Chuùng ta laøm vì neàn töï do daân chuû cuûa nhaân daân ta , buoäc chính theå coäng saûn ñoäc taøi taïi queâ höông phaûi thi haønh chính saùch toân troïng töï do daân chuû cho daân , caùc baïn seõ ñöôïc nhaân daân heát loøng uûng hoä . Duø ngöôøi daân khoâng daùm noùi thaúng ra , nhöng nhöõng söï uûng hoä ngaám ngaàm cuûa daân chuùng seõ laø maùu , laø söùc maïnh cung caáp cho neàn baùo chí ñieän töû "me zine Vieät Nam" keát noái , taêng leân nhöõng söùc maïnh khoång loà . Goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo söï nghieäp ñaäp tan neàn thoáng trò cuûa coäng saûn phaùt xít . Ñöa nöôùc ta trôû thaønh moät nöôùc hoaø bình , töï do , daân chuû thaät söï treân neàn taûng daân chuû ñaïi nghò trong töông lai . 

Chuùng ta haõy töï tin vaøo söùc maïnh cuûa chuùng ta . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông