Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vì Ngöôøi Ngheøo Hay Lôïi Duïng Ngöôøi Ngheøo ?

Giöõa baàu khoâng khí naéng ñoå löûa cuûa thaùng heø oi aû, nhöõng  ngöôøi daân  ngheøo phaûi chòu caûnh ñoùi no khoâng bieát ngaøy mai .  Tieàn xaêng daàu taêng , ñieän taêng , nöôùc taêng töø maáy thaùng tröôùc. Nay laïi theâm  luït loäi . Luõ ôû ñoàng ñaõ döõ doäi , luõ ôû nhöõng khu xoùm ngheøo sau nhöõng côn möa xoái saû nhö caùm caûnh hôn vôùi phaän ngheøo cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngheøo cuøng cöïc . 

Môùi ñaây , chuû tòch thaønh phoá Haø noäi , Sai goøn vaø saép ñeán laø ñaïi traø ôû taát caû caùc thaønh thò taïi Vieät Nam ñaõ baét daân ngheøo chòu theâm moät khoûan tieàn xaâu thueá cöïc kyø voâ lyù : tieàn thoaùt nöôùc thu cuûa daân ñoùng haøng thaùng laø 295 ñoàng moät meùt khoái . Xin hoûi : Cheá ñoä maø oâng Höõu Thoï ñaõ coù laàn trích daãn lôøi hoâ haøo cuûa oâng Hoà : "Khoâng coù cheá ñoä naøo toân troïng con ngöôøi , chuù yù xem xeùt nhöõng lôïi ích caù nhaân ñuùng ñaén vaø ñaûm baûo cho noù ñöôïc thoûa maõn baèng cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa vaø coäng saûn chuû nghóa" . Noù coù ñuùng laø lôïi ích cuûa ngöôøi ngheøo laø luoân ñöôïc nhaø nöôùc coäng saûn taïi Vieät Nam ñaûm baûo coù cuoäc soáng aên no , maëc aám vaø coù ñaày ñuû moät moâi tröôøng soáng cô baûn nhaát treân cô sôû coâng baèng giöõa ngöôøi coù thu nhaäp cao vaø thaáp hay khoâng ? . Thöïc teá thì ngöôïc laïi , moïi khoaûn tieàn thu theâm töø trung öông ñeàu ngang nhau vôùi taát caû moïi boä phaän trong xaõ hoäi. 

Neáu noùi laø xoùa ñoùi giaûm ngheøo thì tröôùc tieân , chính saùch phaûi bieát roõ taïi sao caùi ñoùi phaùt sinh . Gaàn nhö  90 phaàn traêm laø phaùt xuaát töø chính saùch taän thu khoâng phaân  bieät caùc taàng lôùp thu nhaäp trong xaõ hoäi . Thoùat nöôùc caùc coâng trình coâng coäng laø coâng vieäc, traùch nhieäm cuûa cô quan  nhaø nöôùc . Neáu muoán duy tu tu boå phuïc vuï xaõ hoäi thì phaûi caên cöù vaøo chi tieát thu nhaäp cuûa taàng lôùp giaøu coù thì thu nhö  theá naøo ? ngöôøi coù hoaøn caûnh ngheøo thì thu ra sao ? . Taïi sao  nhöõng caùn boä coâng chöùc taïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc giaøu coù laïi ñoùng ngang  haøng vôùi nhöõng ngöôøi daân ngheøo ? . Haøng chuïc nghìn tyû ñoàng thu töø tieàn cuûa daân ñöôïc söû duïng ai seõ kieåm tra ? . Lôïi ích caù nhaân ñöôïc xem xeùt ñuùng ñaén maø oâng Hoà tuyeân baùo chæ laø  caùi baùnh veõ döôùi maét nhöõng ngöôøi treû tuoåi thôøi nay . Hoï ñaõ baèng thöïc teá trong xaõ hoäi xung quanh hoï töï chöùng minh ñöôïc raèng : Söï vieäc maØ coäng saûn noùi vaø noùi raát nhieàu . Khoâng thaáy coäng saûn laøm . Nhöng nhöõng söï vieäc maø coäng saûn ñaõ laøm vaø laøm sai . Coäng saûn khoâng bao giôø nhaän . Tröø khi cho ñeán luùc bò dö luaän vaïch traàn ra aùnh ñeøn coâng luaän .  

Haõy laéng nghe vaøi doøng töï thuaät töø taám loøng cuûa  vò toång thoáng ñaàu tieân cuûa Hoa kyø A.Lincol : Haõy daønh thôøi gian cho ñoàng baøo cuûa ta , duø nhoû beù nhöng ñoù laø nhöõng vieäc maø ta khoâng ñöôïc traû coâng maø ñöôïc ñaëc aân ñeå laøm chuyeän aáy. Thanh nieân chuùng ta thôøi nay xin haõy laøm nhieàu cho ñoàng baøo ngheøo khoå cuûa chuùng ta . Xin ñöøng noùi nhieàu , noùi baäy vaø laøm nhöõng thuû ñoïan dô baàn nhö coäng saûn .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông