Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nguyeãn Nhö Phong Saém Vai "Haøng Hieäu"

Daân gian thöôøng hay ví von nhöõng keû saém nhöõng vai khoâng phaûi cuûa mình , nhöng cöù thích khoaùc laùc khoe khoang ra veû quan troïng laø "töûng". 

Phaûi coâng nhaän laø oâng phoùng vieân baùo An Ninh theá giôùi - cô quan ngoân luaän cuûa Boä coâng an coäng saûn Vieät nam "töûng" thieät . Nhöng caùi laï hôn laø coù caû moät cô quan caáp quoác gia cuøng "töûng" vôùi teân "töûng" naøy. Ñaáy laø anh chaøng Nguyeãn Nhö Phong , chaøng boài buùt vieát thueâ nhöõng doøng boâi baùc vaø la heùt moät chieàu trong vuï "Tieán Só Haø só Phu" maø baïn ñoïc ñaõ coù laàn bieát ñeán. Chaøng ta töï xöng laø phaùi vieân cuûa baùo An ninh , moät tôø baùo chuyeân vieát boâi nhoï nhöõng ngöôøi Vieät Nam trong nöôùc tranh ñaáu baát baïo ñoäng baèng tinh thaàn "Gandhi" , haáp daãn khaùch baèng nhöõng loaït baøi ñaâm thueâ cheùm möôùn ñuû loaïi. 

AÁy theá maø moät Ñaøi truyeàn hình quoác gia nhö VTV laïi heát ngaøy naøy sang ngaøy khaùc , giôùi thieäu vôùi baïn xem ñaøi VTV nhöõng "vaàng traêng coå nhaïc goïi ôi ôùi veà Vieät Nam baèng ñieän thoaïi laø": Nhö Phong - phoùng vieân baùo An Ninh töôøng thuaät töø Islamabad . Chao oâi , cöù nhö laø Amar Pour , phoùng vieân CNN, goïi töø Iraq vaäy . Moät ñaøi truyeàn hình maø phaûi giôùi thieäu moät phoùng vieân cuûa cô quan coâng an nhö laø phoùng vieân cuûa ñaøi . Theá ñaøi laø cuûa boä thoâng tin , hay cuûa boä coâng an ? . chaéc laø caû hai ? . Ñuû ñeå thaáy Ñaûng ta quaûn lyù theo kieåu "thaäp caåm troän xì daàu , aên ñöôïc thì cöù aên , la ñöôïc Baùc hoà muoân naêm thì cöù la" ñaõ laøm cho daân gian ngaùn ngaåm ñeán taän coå . 

Chaéc laø laøm thueâ cho VTV chöa ñuû , laïi moät mình nôi xöù Hoài giaùo raäm raâu caûm thaáy maát an ninh , neân chaøng boài naøy coá loâi theo moät chaøng "töûng" thöù hai , teân gì nhæ ? döôøng nhö laø baèng Kieàu hay Kieàu kieàu gì thì phaûi ? , Hai chaøng , moät maäp uø uø , moät xöa nguyeân laø boác xeáp lao ñoäng traû nôï cho baùc tai coäng haøo daân chuû Ñöùc í a í ôùi veà nhöõng loaït bieåu tình xuoáng ñöôøng choáng chieán tranh . Cuøng vôùi hai chaøng boài naøy , laø caû moät heä thoáng tuyeàn thanh truyeàn hình coäng saûn phaùt ñi phaùt laïi nhöõng lôøi tuyeân truyeàn choáng Myõ raát ö laø thieân leäch chuû nghóa , laøm nhö toaøn theá giôùi ñang choáng Myõ vaø ñoàng minh dieät Taliban khoâng baèng. Coøn nhöõng caûnh theá giôùi leân tieáng tuyeân chieán vôùi boïn khuûng boá gieát ngöôøi voâ toäi thì chaúng thaáy ñaâu? . Bôûi theá môùi noùi thoâng tin ñi qua caùi mieäng cuûa coäng saûn maø caùc baïn nghe laïi thì phaûi coi chöøng caån thaän ñoù nghe . Khoâng thì baïn bò hoï duï doã ñeán taän phoøng nguû , hoái haän thì khoâng kòp ñoù . Chaéc baïn neám quaù ñuû caùi muøi "khoâng ñoåi tieàn hoài naêm 1985" cuûa cuï Ñoã möôøi , baïn coøn nhôù khoâng ? . 

Quay laïi tình hình chieán söï trong hai ngaøy qua , chuùng ta thaáy moät ñieàu maø hai chaøng boài khoâng thaáy noåi . Ñoù laø quaân ñoàng minh ñaõ ñem vaøo caên cöù quaân söï taïi Tatgikixtan caùc loaïi bom haït nhaân chieán thuaät khoanh vuøng . Ñoù laø loaïi bom B61C - 11 , B61 - 11 caùc loaïi bom naøy coù taùc duïng phaù huyû moät muïc tieâu roäng lôùn aét chöøng 2 kiloâmeùt vuoâng nhöng saâu vaøo loøng ñaát töø 200 m ñeán 350 m . Sau khi phaù huyû muïc tieâu , loaïi bom naøy seõ khoâng laøm oâ nhieãm phoùng xaï treân maët ñaát bôûi chuùng ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå noå ngaàm saâu vaø töï choân vuøi döôùi loøng ñaát . Neáu Myõ vaø ñoàng minh ñaùnh , aét chöøng seõ coù 400 choå bò ñaùnh bom ôû vuøng Trung Nam ñoài nuùi Apghannistan , nôi ñaët baûn doanh vaø löïc löôïng döï bò cuûa Bin laden. Khoâng theå soáng soùt noåi neáu naèm trong ñöôøng kính kích noå . 

Thöù hai , khi haøng hieäu treân coù theå khoâng söû duïng thì quaân ñoàng minh coù theå ñaùnh caän chieán . Lyù do laø caùc saân bay quaân söï hieän nay ôû phaàn ñaát do Taliban kieåm soaùt ñaõ khoâng theå söû duïng do bò phaù huyû hoaøn toaøn . Tuy nhieân , coøn moät saân bay maø quaân ñoàng minh khoâng ñaùnh moät caùch coá yù . Baïn nhìn vaøo baûn ñoà Apghannistan seõ thaáy saân bay Bagram saùt Pakistan seõ ñöôïc quaân lieân minh phöông Baéc chieám trong nay mai vaãn nguyeân veïn. Noù seõ laø caên cöù haäu caàn quan troïng ñeå giuùp quaân ñoàng minh tieâu dieät vaø caét döùt ñöôøng lieân laïc Nam Baéc giöõa Ka bul vaø Kandahar . Duøng haøng hieäu keát hôïp vôùi duøng chieán thuaät ñaùnh môùi . Quaân Myõ vaø ñoàng minh seõ laøm chuû tình theá deã daøng trong thôøi gian sôùm nhaát . 

ÔØ , coøn haøng hieäu cuûa chaøng boài Nhö Phong vaø Kieàu kieàu thì sao nhæ ? , thoâi chaéc laø hö roài , ñeå baùn ñoàng naùt thoâi . Höøm , ñaây , phoùng vieân nhaân daân töôøng thuaät chieán söï töø Haø Noäi . Ñang coá baét chöôùc Nhö Phong "töûng" ñaáy . Nhöng maø khoâng ñöôïc . Töùc nhæ ? 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông