Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Toaï Ñaøm Hay Ñoäc Dieãn ? 

Saùng hoâm nay ngaøy 7 thaùng 11 , caùi goïi laø thaønh hoäi Phaät giaùo taïi Sai Goøn do chính quyeàn coäng saûn naém moïi quyeàn hoaït ñoäng trong ñoù ñang toå chöùc moät buoåi mítting ñoäc dieãn , cuoäc mít tinh naøy hoï goïi laø "toaï ñaøm" nhaân kyû nieäm ngaøy thaønh laäp giaùo hoäi Phaät giaùo "giöït daây" cuûa hoï. 

Neáu coù ít suy luaän , baïn coù theå töï hoûi : theá naøo laø toaï ñaøm ? baïn ñaõ töøng tham gia toaï ñaøm bao giôø chöa ? moät cuoäc toaï ñaøm nhö baïn nghó phaûi coù nhöõng muïc tieâu naøo môùi goïi laø toaï ñaøm ? . 

Thaät söï toaï ñaøm chæ laø noùi dieãn theo nghóa Haùn-Vieät , noùi roõ chính laø noùi chuyeän giöõa caùc beân muoán ñoái thoaïi thì laø ñuùng nhaát . Do ñoù maø trong caùc buoåi toïa ñeå ñaøm thì caùc beân ñoái thoaïi khoâng phaûi khaåu chieán maø laø cuøng töï moå xeû , töï phaân giaûi nhöõng ñieàu phaûi vaø khoâng phaûi, nhöõng maët maïnh , yeáu cuûa nhau ñeå coù nhöõng tieán boä , cuøng chia seõ kinh nghieäm tieán boä cho nhau duø hoï laø nhöõng beân ñoái thoaïi ñoái khaùng. 

Nhöng hieän nay thì nhöõng gì maø coäng saûn cho raèng "ñoái khaùng" vôùi suy nghó cuûa hoï , hoï ñieàu tìm moïi caùch ñeå phaù hoaïi traéng trôïn . Vì vaäy maø duø cuoäc "ñaøm" naøy chöa chaám döùt nhöng ngöôøi daân baøng quang cho raèng : noù khoâng hôn khoâng keùm moät buoåi kòch ñoäc dieãn ôû saân khaáu 5B ! . 

Toaï ñaøm maø thaønh phaàn ñöôïc tham gia chæ toaøn laø thuoäc haï trung thaønh cuûa chính quyeàn coäng saûn trong phaän giaùo thaønh hoäi , chæ ñöôïc noùi nhöõng gì coäng saûn cho pheùp noùi , theá thì toaï kòch , toaï dieãn chöù ñaøm laøm sao ra ?  

Thaønh thaät maø nhaän xeùt , chæ sau khi Lieân Xoâ bieán maát , trong töø ñieån cuûa coäng saûn môùi coù töø ñaøm chöù tröôùc ñoù thì khoâng heà . Vôùi söùc maïnh tranh ñaáu khoâng ngôi nghæ töø caùc taàng lôùp tri thöùc vaø ngöôøi Vieät yeâu nöôùc . Caùc cuoäc toaï ñaøm duø chæ treân danh nghóa haõo , khoâng ñuùng thöïc chaát cuûa ñoái thoaïi daân chuû cuõng ñaõ chöùng minh nhöõng thaønh quaû cuûa löïc löôïng daân chuû trong vaø ngoaøi nöôùc laø khaû quan . Trong töông lai , neân taän duïng caùc cuoäc mít ting kieåu ñoäc dieãn naøy cuûa coäng saûn ñeå vaïch maët hoï ra aùnh saùng dö luaän . 

Moät ví duï roõ neùt : Neáu coäng saûn tuyeân truyeàn trong caùc cuoäc mít ting moät chieàu cuûa hoï raèng : nhaø nöôùc coäng saûn toân troïng hoïat ñoäng cuûa toân giaùo , chuùng ta haõy toå chöùc phaùt taùn taän tay nhöõng nghò ñònh , quy cheá , ñieàu khoaûn khoáng cheá traéng trôïn hoaït ñoäng cuûa toân giaùo nhö caùc ñieàu khoaûn caám caûn veà hoaït ñoäng toân giaùo nhö sau vaãn coøn toàn taïi : Nghò Ñònh ngaøy 19/4/1999, do Thuû töôùng caùi goïi laø CHXHCNVN, Phan vaên Khaûi ñaõ coâng boá. 

Nghò ñònh 26/1999 coù ñieàu 20, 21, 22 nhö sau: 

Ñieàu 20: Vieäc phong giaùo phaåm Hoøa Thöôïng trong ñaïo Phaät, Hoàng Y, Giaùm Muïc, chöùc vuï giaùm quaûn trong ñaïo Thieân Chuùa Giaùo vaø caùc giaùo phaåm, chöùc vuï töông ñöông trong caùc toân giaùo khaùc phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa thuû töôùng chính phuû. ???????? 

Ñieàu 21: Vieäc boå nhieäm, thuyeân chuyeån nhöõng chöùc saéc, nhaø tu haønh vaø nhöõng ngöôøi chuyeân moân hoaït ñoäng toân giaùo, keå caû nhöõng ngöôøi chuyeân hoaït ñoäng cuï theå do tín ñoà baàu ra tuøy theo ñòa baøn hoaït ñoäng cuï theå phaûi ñöôïc chuû tòch UÛy Ban Nhaân Daân quaûn lyù haønh chaùnh caùc ñòa baøn ñoù chaáp thuaân. ???????? 

Ñieàu 22: Toå chöùc, caù nhaân toân giaùo baùo caùo vôùi Ban Toân Giaùo cuûa chính phuû veà nhöõng höôùng daãn cuûa toå chöùc, caù nhaân toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi vaø thöïc hieän nhöõng höôùng daãn ñoù theo söï chaáp thuaän cuûa ban toân giaùo chính phuû. Chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo ñöôïc toå chöùc caù nhaân toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi phong giaùo phaåm, phong chöùc, boå nhieäm phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa thuû töôùng chính phuû. ?????? 

Ñöøng tranh caõi vôùi coäng saûn . Voâ ích , haõy "nhìn kyõ" nhöõng gì coäng s aûn laøm vaø "baét quaû tang" chuùng cuøng tang chöùng roõ raøng , ñaày ñuû . Ñoù chính laø chieán löôïc tranh ñaáu cuûa maïnh daân chuû hieän nay. 

Moät laàn nöõa , löïc löôïng daân chuû trong vaø ngoaøi nöôùc Vieät yeâu daáu cuûa chuùng ta khaúng ñònh : chuùng ta khoâng kích ñoäng toân gíao ñeå gaây roái ñaát nöôùc . Chính coäng saûn ñaõ laøm ñieàu ñoù khi hoï söû duïng baïo löïc chính quyeàn ñeå thi haønh nhöõng chính saùch "ñoäc dieãn". Ñaõ ñeán luùc nhöõng troø "dieãn" treân caàn phaûi chaám döùt . Coäng saûn coù "Vì daân" hay "Vì Lôïi" chính laø ôû choå naøy . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông