Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Baát Keå Hoï Laø Ai , Keå Caû Daân Ngheøo ?!

Thöïc traïng giaùo duïc loái soáng "caám suy nghó " cuûa coäng saûn ñaõ haèn saâu nhöõng veát thöông cöïc kyø khoù chöõa cho neàn giaùo duïc Vieät Nam keå töø sau 1975. 

Ñeán nhöõng naêm 90 , khi coäng saûn Vieät Nam luùng tuùng trong côn baõo coâng ngheä thoâng tin cuûa theá giôùi töï do traøn vaøo vaø söï ra ñi cuûa lyù thuyeát coäng saûn soâ vanh . Thì neàn giaùo duïc Vieät Nam laïi caøng luùn saâu khoâng theå thaùo gôõ noåi trong môù nheàn nheän hoå loán "chuû nghóa xaõ hoäi loaïi ñònh höôùng treân giaáy , thò tröôøng töï do thaû cöûa ngoaøi ñôøi" . 

Khi cô quan vaên hoaù tö töôûng Ñaûng toå chöùc cho ngaøy sinh laàn thöù 71 naêm laøm tai sai cuûa maët traän thoáng nhaát , moät tuoàng cheøo do ñaûng caàm cöông . OÂng toång bí thö  "lay hoay" ( ngöôøi daân Haø Noäi ñang ñaët bieät danh cho oâng Maïnh , con cuï Hoà nhö theá) , nhaïi ñi nhaïi laïi ñieäp khuùc :"tham nhuõng haû , seõ xöû lyù nghieâm minh , baát keå hoï laø ai !!" . 

Gheâ nhæ , ngöôøi daân noùi . Nhöng chuùng toâi khoâng caàn caùc oâng höùa , caùi chuùng toâi caàn laø lôïi ích cuûa chuùng toâi ai baûo veä ? . Ví nhö thöïc traïng giaùo duïc "phi nhaân" maø caùc oâng ñang "xaõ hoäi hoùa" leân ñaàu leân coå ngöôøi daân , nhaát laø ngöôøi daân ngheøo ñang kieám soáng löông thieän , thì quyeàn lôïi côm aùo , quyeàn lôïi hoïc haønh cuûa con em hoï ai giaûi quyeát vaø giuùp ñôõ hoï ?. 

Chæ noùi rieâng veà maûng caùc tröôøng maãu gíao , loaïi tröôøng trong heä giaùo duïc baét buoäc (bao goàm tieåu hoïc vaø maãu giaùo) , ngay caû ôû nhöõng nöôùc tö baûn tieân tieán , caùc khoaûn phí toån cho heä naøy gaàn nhö ñöôïc chính quyeàn ñaûm nhaän , noù ñöôïc trích töø phuùc lôïi xaõ hoäi roõ raøng , chính ñaùng maø ngöôøi daân ñaõ ñoùng caùc khoaûn thueá cho caùc cô quan nhaø nöôùc taïi ñoù . Theá nhöng taïi Vieät Nam hieän nay , noùi coù saùch , maùch coù chöùng , caùc oâng ñaûng vieân coäng saûn luoân moàm leûo löï "vì daân , thöông daân , yeâu daân" , nhöng muoán con vaøo hoïc tröôøng maãu giaùo , xin giôùi thieäu sô sô vôùi quyù baïn caùc khoaûn ñoùng sau :

Lôùp maãu giaùo : tieàn cô sôû vaät chaát ??  200.000 , tieàn trang bò ñaàu naêm 200.000,
tieàn hoïc phaåm ?? 90.000 , tieàn quyõ baûo trôï hoïc ñöôøng ?? 90.000 , tieàn baûo hieåm y teá 20.000 , tieàn baùn truù 120.000 , tieàn aên saùng 44.000, tieàn aên tröa 115.000 , tieàn phí veä sinh ?? 10.000 , toång coäng laø 804.000.

Ñoù laø khoaûn ñoùng ñaàu naêm cuûa tröôøng maãu giaùo Sôn Ca quaän Taân Bình Sai Gon maø chuùng toâi trích daãn treân , so vôùi  möùc löông trung bình cuûa coâng nhaân vieân chöùc bình thöôøng khoaûn 1 trieäu 200 nghìn , thì vieäc ñoùng haøng thaùng chæ sô tính ñaõ laø hôn phaân nöõa möùc thu nhaäp . Ñeán khi vaøo haún naêm hoïc , caùc khoaûn phí tieáp theo coøn "kyû luïc" hôn , xin xem tieáp döôùi ñaây, cuõng laø tröôøng Sôn Ca treân :

hoäi phí phuï huynh 
tieàn trung taâm chaát löôïng cao ?????
tieàn ngoaïi khoaù ????
tieàn baøi kieåm tra 
tieàn taäp haùt nhaïc 
tieàn mua baùo 
tieàn tieâm chuûng
tieàn khuyeán hoïc 
tieàn saùch giaùo khoa , aùo quaàn , buùt möïc , giaøy vôù ????

Quyù vò coù hieåu noåi "tieàn hoïc phaåm" so vôùi tieàn buùt möïc , saùch giaùo khoa maø phuï huynh ñaõ ñoùng cho con chaùu hoï noù thaäm voâ lyù ñeán thaønh troø cöôøi ?!! . Tieàn khuyeán hoïc laø tieàn gì ?!!, ñoùng tieàn baûo hieåm y teá roài , theá maø coøn coù caû tieàn tieâm chuûng laø quaùi gì ??. 

ÔÛ caáp hai laïi caøng teä hôn môøi quyù vò tham khaûo giaù caû "nhaäp hoïc" cuûa tröôøng tieåu hoïc (caáp hai) Phan Chu Trinh - huyeän Bình Chaùnh - Sai goøn :

Tieàn cô sôû vaät chaát 300.000 , cô sôû vaät chaát baùn truù 200.000 , tieàn nha hoïc ñöôøng 10.000 , tieàn hoaït ñoäng ?? 125.000 , tieàn trang thieát bò 10.000 , tieàn baûo hieåm tai naïn ?? 15.000, tieàn baûo hieåm y teá  20.000 , tieàn kieåm tra ñònh kyø 8.000 , tieàn hoïc phí vaø phuïc vuï baùn truù 60.000, tieàn aên saùng 33.000 , tieàn aên tröa 99.000 , tieàn veä sinh phí 30.000 , toång coäng 900.000 .

Ngoaøi ra , caùc vò ban giaùm hieäu tröôøng naøy con cheá taïo ra caùc khoaûn thu haøng thaùng sau :

tieàn taêng tieát ??? 
hoäi phí phuï huynh 
tieàn trung taâm chaát löôïng cao ?????
tieàn ngoaïi khoaù ????
tieàn nöôùc uoáng tinh khieát ???
tieàn hoaït ñoäng chuyeân moân ???  
tieàn baøn gheá ??

Theá naøo laø tieàn taêng tieát ?? , tieàn cô sôû vaät chaát laø gì ? tieàn baøn gheá laø sao ? . OÂi trôøi ôi, quyù vò "Vieät kieàu uoáng nöôùc" naøo chuaån bò veà Vieät Nam xin haõy giöõ hoàn cho . Seõ coù nhöõng Bill baét caùc vò phaûi thanh toaùn maø caùc vò coù thaéc maéc xin tìm oâng Hoà maø hoûi chöù chaúng ai phuïc vuï quyù vò ñaâu , ngoaïi tröø oâng toång bí thö  "lay hoay" ñang pheùc laùt "seõ xöû lyù taát , ñoùng tieàn taát , baát keå laø ai , keå caû thaèng daân ñen". 

Thaø maát hoïc coøn hôn maát tieàn , coù phaûi khoâng oâng Hoaøng Tuøng , oâng Phaïm theá Duyeät, oâng Nguyeãn Ñöùc Bình ñang lom lom ngoù ñöùa con rôi cuûa Baùc vaø voå tay hoan hoâ nhö khæ "hoan hoâ , chuû nghóa xaõ hoäi nhaát ñònh thaéng lôïi , ÑOÂ LA  nhaát ñònh thaéng ,  ÑÒCH ?? nhaát ñònh thua ?!!!!!!" .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông