Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Sao Laïi Ñoå Cho Thanh Nieân , Sao Laïi Khoâng Daùm Noùi Vai Troø Cuûa Ñaûng ? 


Tröôùc phieân hoïp öng thuaän "dieãn bieán hoaø bình hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ" , baø con ta ôû khaép nôi ñaõ toû veû khoâng ñoàng tình khi trong ngaøy hoïp quoác hoäi buø nhìn saùng hoâm nay 27 thaùng 11, ñaûng vieân coäng saûn , phoù chuû tòch uyû ban giaùo duïc quoác hoäi Löông Ngoïc Toaûn phaùt bieåu :" Giaøu coù maø taøn aùc ñieân loaïn thì khoâng phaûi con ñöôøng chuùng ta ñi theo . Neáu thanh nieân coi ñoàng tieàn ta nhö oâng maët trôøi thì hoûi ñaïo lyù coøn ñaâu , ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa coøn ñaâu ?" . 

Khaép caùc phoá xaù , hoïc ñöôøng , dö luaän töùc giaän cho caùch ñaët vaán ñeà phi nhaân vaø loá bòch cuûa vò chöùc saéc töï cho mình "caàm cöông" veà traùch nhieäm chaêm soùc thanh thieáu nieân trong nöôùc , laïi coù loái suy nghó bao che cho vai troø cuûa ñaûng maø ñoå heát cho traùch nhieäm cuûa thanh nieân . Töø bao naêm qua , loái tuyeân truyeàn cuûa cheá ñoä coäng saûn laø luoân luoân ôû cheá ñoä tö baûn , söï taøn aùc bao truøm , coøn cheá ñoä cuûa Baùc thì khoâng heà coù . Nhöng, söï thaät laïi ngöôïc laïi naøo laø nhöõng vuï baén thaúng vaøo ngöôøi naïn nhaân ôû khaép caùc quaän huyeän noäi thaønh ñeå cöôùp cuûa thì sao ? . 

Môùi ñaây , vuï teân Phan vaên Khoeû , chæ vì ghen maø ra tay chaët khuùc ngöôøi tình cuûa y , sau ñoù boû vaøo bòch ny long vöùt töù tung ôû quaän Goø Vaáp khieán ngay trong ngaøy 27 naøy , khi ngöôøi ta thaáy y dieãn laïi ñieäu boä chaët thaân theå naïn nhaân treân ñöôøng Phan Vaên Trò , thieân haï ñöôïc moät phen khieáp vía . Moâi tröôøng naøo ñaõ taïo cho con ngöøôi ta daõ man maát nhaân tính nhö vaäy ? . Coù phaûi cöù giaøu coù laø taøn aùc , coøn ngheøo khoå laø hieàn laønh ? coù phaûi thanh nieân ngaøy nay coi ñoàng tieàn to nhö oâng maët trôøi ? hay laø ñaûng coäng saûn ngaøy nay môùi theá ? . Baát chaáp dö luaän , cöù taän thu tieàn loä phí ôû khaép nôi khoâng caàn ñeám xæa ñeán cuoäc soáng nhaân daân , ai ñang töï baøy ra taám göông xaáu xa ñoù cho thanh nieân ? . Ngay caû ñaát ñai cuûa toå tieân ñeå laïi ôû vuøng Nam quan AÛi , töï tieän daâng cho Trung coäng thì ñeå laøm gì ? coù phaûi ñeå thuû lôïi ñoàng tieàn maët trôøi cuûa ñaûng ? coù phaûi ñeå duy trì quyeàn lôïi cuûa ñaûng laø treân heát ?  . 

Tröôùc maét , muoán giaùo duïc thanh nieân , ñaûng vieân coäng saûn phaûi töï giaùo duïc mình tröôùc ñi .  Giaùo duïc mình töùc laø töï mình phaûi ñi hoûi daân soáng xung quanh mình . Hoûi xem hoï caàn ñònh höôùng chuû nghóa xaõ hoäi hay hoï caàn Boä maùy cai trò nhaø nöôùc do ñaûng coäng saûn chòu traùch nhieäm tröïc tieáp veà söï baêng hoaïi trong cuoäc soáng hieän nay taïi Vieät Nam ? . 

Thanh nieân trong nöôùc chuùng toâi . Chuùng toâi khoâng caàn caùc quan coäng saûn heùt hô heùt haõi veà ñaïo lyù veà ñònh höôùng naøy noï . Caùi chuùng toâi muoán laø vaïch maët thaät cuûa caùc ngaøi , ñöa ra aùnh saùng coâng luaän phaùn xeùt  : chính söï ñoäc quyeàn cuûa caùc ngaøi laø nguyeân nhaân chính daãn ñeán söï tha hoaù trong xaõ hoäi Vieät Nam ngaøy nay ! Chính taám göông xaáu cuûa caùc ngaøi ñaõ taïo phaûn öùng baét chöôùc tha hoaù trong moät boä phaän thanh nieân . Laø nhöõng chuû nhaân töông lai cuûa ñaát nöôùc . Xin voâ cuøng caûm ôn caùc ngaøi ñoøi chuùng toâi saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu . 

Nhöng tröôùc maét , baèng moïi caùch coù theå coù , chuùng toâi xin laáy danh döï , traùch nhieäm cuûa coâng daân , tröôùc linh thieâng soâng nuùi Vieät nghìn naêm maø theà raèng : Seõ ñöa taát caû caùc quan coäng saûn ngaøy nay "saùnh vai ra vaønh moùng ngöïa nhö caùc vaønh moùng ngöïa khaùc ôû caùc cöôøng quoác naêm chaâu " trong moät töông lai raát gaàn , khoâng soùt moät quan naøo caû . Xin theà .           
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông