Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Tieàn Baån Hay Giaûi Thöôûng Baån ?

Vuï ngaøi “laõo thaønh kaùch meänh“  Traàn vaên Giaøu xoâm tuï daâng 1000 löôïng vaøng ñeå thaønh laäp giaûi thöôûng mang danh Traàn vaên Giaøu ñang laø ñeà taøi ñaøm tieáu trong caùc giôùi trí thöùc ba mieàn . 

Theo quyeát ñònh 20/2000/qd-ttg coù töø naêm 2000 cuûa thuû töôùng coäng saûn thì chöông trình hoå trôï nhaø cho caùc “caùn boä laõo thaønh“ maø nhaø nöôùc coäng saûn Vieät Nam ñaõ chi ra laø 5,8 tyû töùc khoaûng gaàn 1 trieäu ñoâ  cho vieäc cung caáp caùc nhaø ôû coù chaát löôïng cao cho caùn boä laõo thaønh . Thaät söï , ñaây laø  chöông trình “öu ñaõi caùc cöïu thaàn“ coù coâng lao nhieàu vôùi nhaø nöôùc coäng saûn . Chöông trình naøy neáu noùi laø chæ giaønh cho “laõo thaønh caùch maïng” thì chöa ñuùng . Phaûi roõ raøng hôn . Ñaáy laø chöông trình naøy chæ öu ñaõi moät soá caùc “laõo thaønh“ coù coâng lôùn nhöng phaûi  bieát  im hôi laêng tieáng , nhaém maét tröôùc söï baêng hoaïi cuûa xaõ hoäi Vieät Nam döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng . Heå maø daùm hoaïch hoïe , kieåu nhö oâng laõo thaønh Traàn Ñoä thì chæ coù maø mô . 

Nghe ñaâu caên bieät thöï cuûa oâng Giaøu cuõng moät chín moät möôøi vôùi caên vi la to ñuøng cuûa ngaøi Traàn Baïch Ñaèng . Cuøng laø hoï Traàn , theá nhöng laõo thaønh Giaøu coi boä khoân hôn laõn thaønh Ñaèng ôû choå : oâng ta bieát lôïi duïng ñoàng tieàn maø nhaø nöôùc coäng saûn thöôûng cho oâng ta ñeå mua danh , trong khi oâng Ñaèng baùn caên bieät thöï cuûa mình ôû quaän 1 giaù ñeán treân 3000 löôïng vaøng thì  laïi ñeå boïn con chaùu trong nhaø moi quaù ñeå khieán oâng “maát danh“  thì oâng Giaøu khoân hôn , oâng khoâng noùi caên bieät thöï maët tieàn ôû quaän 3 cuûa oâng giaù bao nhieâu , oâng chæ noùi “ñeå giaønh 1000 löôïng“ ñeå laøm giaûi thöôûng coù teân oâng?!! . 

Nghó ñi nghó laïi thaät nöïc cöôøi phaûi khoâng quyù baïn ? . Nhaø cuûa daân chuùng , coäng saûn duøng thuû ñoaïn “quoác höõu hoùa“ ñeå aên cöôùp traéng trôïn , giôø oâng Ñaèng , oâng Giaøu duøng taøi saûn bò cöôùp cuûa ngöôøi daân ñeå mua danh vaø  chu caáp cho ñaøn con chaùu , aáy theá maø oâng Giaøu coøn daùm maïnh mieäng phaùt bieåu : toâi xin laáy tieàn baùn ñöôïc nhaø cuûa nhaø nöôùc cho toâi ñeå laäp giaûi thöôûng naøy . Hai nhaø “laõo kaùch meänh” naøy coù bieát hoï ñang “tieâu thuï ñoà gian“ khoâng nhæ ? .  Tính thích “danh haùm tieàn cuûa“ cuûa hai oâng giaø hoï Traàn naøy … thieät  duø giaø nhöng hai oâng vaãn khoâng boû ñöôïc phaûi khoâng caùc baïn ? . Thieät ñuùng nhö oâng baø noùi “caø cuoáng cheát ñít vaãn coøn cay“ maø .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông