Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chính quyeàn ñang hoaûng hoát

Voõ Vaên Ba 

Trong côn giaõy cheát cuûa traøo löu Coäng Saûn treân toaøn theá giôùi, chính quyeàn moät vaøi nöôùc XHCN coøn soùt laïi buoäc phaûi coù nhöõng suy tính khoân ngoan, hoøng vôùt vaùt cho mình moät chuùt quyeàn löïc cuoái cuøng. Moät neàn kinh teá thò tröôøng laø moät taát yeáu cuûa lòch söû. Nhöng taïi nhöõng nôi ñoù, noù ñöôïc boùp meùo ñi, vôùi caùi teân goïi myõ mieàu ñònh höôõng xaõ hoäi chuû nghóa hoøng löøa mî nhaân daân, ñeå vô veùt chuùt boång loäc cuoái cuøng tröôùc khi ngaõ ngöïa. 

Bôûi vaäy hoï ñaõ söû duïng moïi bieän phaùp, tích cöïc coù, tieâu cöïc coù, ñeå duy trì quyeàn löïc cuûa mình tröôùc moät söï suïp ñoå taát yeáu. Maët tích cöïc laø caûi caùch vaø môû cöûa neàn kinh teá, môøi tö baûn nöôùc ngoaøi vaøo coäng taùc laøm aên, keát baïn chöù khoâng coøn coi hoï laø keû thuø yù thöùc heä nhö tröôùc ñaâî Nhöng maët traùi cuûa noù ñaõ xuaát hieän. Kinh teá thò tröôøng coäng vôùi söï ñoäc quyeàn trong laõnh ñaïo cuûa ñaûng, ñaõ thaønh maûnh ñaát maøu môõ cho nhöõng keû maùnh mung, tham oâ, tham nhuõng laøm giaøu moät caùch baát hôïp phaùp. Hoï trôû thaønh nhöõng teân tö baûn ñoû, laïi tieáp tuïc haø hieáp nhaân daân. Maët tieâu cöïc thì ñaày raãy. Moät maët chính quyeàn tung hoâ tính saùng taïo trong caùch vaän duïng quy luaät cuûa chuû nghóa Maùc-Leâ, moät maët ra söùc ñaøn aùp caùc phong traøo daân chuû trong nöôùc, vaø goïi nhöõng ngöôøi yeâu töï do daân chuû baèng moät caùi teân ñeïp ñeõ "boïn dieãn bieán hoaø bình... muoán ñi theo con ñöôøng tö baûn"... 

Moät maët hoï keát giao thaân thieän vôùi chính quyeàn Coäng Saûn Trung Quoác (CSTQ), boïn maø môùi vaøi naêm tröôùc ñaây boïn hoï coi laø keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung, keû ñi theo Ñeá quoác Myõ, phaûn boäi Chuû nghóa XH... Vaø ñeå mong söï uûng hoä cuûa CSTQ, hoï saün saøng baùn caû toå quoác. Ngöôøi daân thì baøng quan tröôùc thôøi cuoäc. Thoâi thì... ñoùi quaù roài phaûi lo mieáng aên tröôùc ñaõ.... chính trò, chính em maø laøm gì cho meät, caûi caùch kinh teá tröôùc, caûi caùch chính trò sau... Nhieàu göông maët laõnh ñaïo ñaát nöôùc ñaõ qua ñi, nhöng söï daân chuû hoùa ñaát nöôùc thì vaãn naèm trong ñöôøng haàm ñen toái. Thôøi cöïu Toång bí thö Nguyeãn Vaên Linh, vaên ngheä só coøn ñöôïc côûi troùi chuùt ít. Luùc ñoù xuaát hieän nhöõng ngöôøi nhö: Döông Thu Höông, Baûo Ninh, Löu Quang Vuõ.... daùm toá caùo nhöõng thoùi hö taät xaáu vaø nhöõng khieám khuyeát trong xaõ hoäi. Nhöng ñeán thôøi caùc oâng Ñoã Möôøi, Leâ Khaû Phieâu, thì thoâi roài... hoï laïi bò bòt mieäng heát. Moät baàu trôøi ñoäc taøi bao truøm leân xaõ hoäi coâng daân. 

Ñaïi hoäi IX dieãn ra vaøo thaùng 4 naêm 2001, ngöôøi daân mong ngoùng moät söï caûi caùch, moät söï ñoåi môùi, moät xaõ hoäi coâng daân... Moät cuoäc ñaáu ñaù tôi bôøi dieãn ra tröôùc Ñaïi hoäi. Nhöng roài Ñaïi hoäi cuõng dieãn ra eâm thaám. OÂng Noâng Ñöùc Maïnh, moät ngöôøi thuoäc saéc toäc thieåu soá ñöôïc baàu laøm Toång bí thö cuûa ñaûng sau moät cuoäc ñaáu ñaù baát phaân thaéng baïi giöõa caùc phe phaùi. Ngöôøi daân mong chôø moät söï ñoåi môùi maø noäi dung cuûa Ñaïi hoäi ñaõ ghi roõ: Ñoaøn Keát, Daân Chuû, Ñoåi môùi, Phaùt Trieån. Veà phaàn oâng Maïnh. Lyù lòch cuûa oâng coù nhieàu ñieàu uaån khuùc, khieán nhieàu ngöôøi khoâng khoûi baên khoaên? Taïi sao moät ngöôøi saéc toäc thieåu soá laïi ñöôïc nhieàu öu aùi vaäy? Taïi sao trong lyù lòch cuûa oâng laïi khoâng khai teân, hoï, cuûa boá oâng?... maø chæ khai coù meï, vaø oâng laïi mang hoï meï...? Taïi sao oâng gioáng cuï Hoà theá? Ngöôøi ta baùn tín baùn nghi. Coù ngöôøi baûo raèng: "OÂng Maïnh sinh naêm 1940, maø maõi ñeán naêm 1941 cuï Hoà môùi veà nöôùc thì lam sao maø ñaõ coù oâng Maïnh ñöôïc" Nhöng roài söï vieäc cuõng vôõ lôû, khi trong moät buoåi tieäc cöôùi con moät ngöôøi baïn cuõ, luùc ngaø ngaø say oâng troùt tieát loä. "Tôù cuõng cuøng tuoåi ngoï cuøng vôùi caäu ñaáy"... Nhö vaäy laø oâng sinh naêm Nhaâm Ngoï (1942) chöù khoâng phaûi naêm 1940 (naêm con roàng). Coù ngöôøi baïn toâi ôû Ban Kieåm Tra Trung Öông tieát loä vôùi toâi raèng "OÂng Maïnh sinh vaøo ñaàu naêm 1943, nhöng tuoåi aâm laø tuoåi ngöïa" Thoâi theá thì ñuùng roài... 

Cuoäc ñôøi cuûa oâng nhö dieàu gaëp gioù keå töø khi oâng vaøo Trung Öông. Trong moät hoäi nghò TW ñaûng vaøo naêm 1989 khi ñoù oâng Traàn Xuaân Baùch coù xin ñeà nghò laäp ñaûng ñoái laäp, oâng Maïnh ñöùng thaúng daäy chæ vaøo maët oâng Baùch maø baûo: "Anh khoâng xöùng ñaùng laø moät ñaûng vieân CS, ña nguyeân laø ñi theo ñöôøng loái cuûa boïn Tö baûn...". Vaø keå töø ñoù anh caùn boä laâm nghieäp treû tuoåi coù böôùc ñöôøng coâng danh saùng laïng... 

Khi oâng ñöôïc baàu laøm Toång bí thö nhieàu ngöôøi möøng thaàm, vì oâng treû trung, laïi ñöôïc ñaøo taïo taïi Lieân Xoâ, chaéc oâng seõ côûi troùi cho XH coâng daân... ñuùng nhö khaåu hieäu cuûa Ñaïi hoäi. Nhöng... "Caùi phi lyù toàn taïi trong söï phi lyù ". Vôùi doøng maùu thieåu soá cuûa mình, oâng nhìn xaõ hoäi coâng daân nhö laø xaõ hoäi thaàn daân maø oâng laø Toäc tröôûng, laø Giaø baûn vaø moät khi caùi buïng oâng khoâng öa thì ñöøng traùch oâng. Vaø vôùi nhaõn quan cuûa moät anh caùn boä Laâm nghieäp, oâng nhìn söï ñôøi, nhìn caùnh anh em Daân Chuû trong nöôùc nhö nhöõng teân Laâm taëc. Ngay laäp töùc, oâng cho aùp duïng luaät röøng. Moät maøn ñeâm chuïp xuoáng ñôøi soáng xaõ hoäi coâng daân, maø voán tröôùc ñoù noù ñaõ ñen kòt roài.

Cuoái thaùng 4/2001 chæ vaøi ngaøy sau khi oâng nhaäm chöùc, laäp töùc oâng Vuõ Cao Quaän bò baét giam, vaø ñoàng thôøi nhaø oâng bò khaùm taïi HP; Thaùng 5/2001 caét ñieän thoaïi nhaø rieâng oâng Phaïm Queá Döông; Töø thaùng 5-6/2001, boâi nhoï danh döï, quaûn thuùc vaø baét giam oâng Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù vì oâng vöøa ñöôïc baàu laøm Toång thö kyù cuûa Lieân Minh Caùc Toå Chöùc Toân Giaùo, vì moät neàn töï do toân giaùo taïi VN. Cuõng trong thaùng 6/2001 ra quyeát ñònh quaûn thuùc ñoái vôùi 2 Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, vaø Thích Huyeàn Quang ñoàng thôøi truïc xuaát Daân bieåu Quoác Hoäi Chaâu AÂu Olivier Dupis cuøng phuï taù cuûa OÂng laø Martin Shultes, khi hai oâng ñeán thaêm Hoøa Thöôïng; Trong thaùng 6, coâng an (CA) cuõng ra leänh baét giam Giaùo chuû Cao Ñaøi Leâ Quang Lieâm, vaø ñöa oâng Lieâm ñi ñaâu khoâng ai bieát caû. Cuøng thaùng 6/2001 coâng an thaønh phoá HCM trieäu taäp oâng Traàn Khueâ,vì oâng Khueâ göûi cho oâng Hoaøng Minh Chính 2 böùc thö. Ngaøy 12/6/2001, coâng an Taân Bình, aùp giaûi oâng Traàn Ñoä leân CA vaø tòch thu toaøn boä 15 baûn phoâtoâ, hoài kyù vaø nhöõng suy nghó cuûa OÂng tröôùc vaø sau Ñaïi hoäi IX. Ngaøy 22/6/2001 A25 cho môøi luaät gia treû tuoåi Leâ Chí Quang leân chaát vaán anh vì maáy baøi vieát cuûa anh; Töø 6 ñeán 10/8/2001, coâng an Haø Noäi toå chöùc phaù 2 cuoäc gaëp maët cuûa caùc anh em daân chuû taïi Haø Noäi, nhaân dòp oâng Traàn Khueâ vaø baø Nguyeãn Thò Thanh Xuaân ra thaêm caùc anh em taïi ñaây; Ngaøy 7/8/2001, oâng Hoaøng Minh Chính bò trieäu taäp leân coâng an thaønh phoá Haø Noäi. Ngaøy 10/8 2001, Sôû Vaên Hoùa Tö Töôûng Haø Noäi cho môøi Tieán syõ Thanh Giang ñeå caên vaën veà vieäc aán loaùt cuoán "Suy tö vaø öôùc voïng"; Cuõng trong thaùng 8/2001, coâng an tung ra moät böùc thö naëc danh, xuùc phaïm danh döï oâng Traàn Khueâ, vôùi nhöng lôøi leõ voâ vaên hoùa; Ñe doïa tröïc tieáp, ñoàng thôøi göûi thö naëc danh cho Toång Thö Kyù Hoäi Nhaø Vaên Vieät Nam, chuaån bò dö luaän khai tröø nhaø vaên Hoaøng Tieán; vaø 5/9/2001, CA tieán haønh moät meû löôùi lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay, hôn 20 ngöôøi bò baét giöõ vì tham gia Hoäi Choáng Tham Nhuõng, maëc duø teân goïi cuûa Hoäi laø: Hoäi Nhaân Daân Vieät Nam uûng hoä Ñaûng vaø nhaø nöôùc choáng tham nhuõng. 

Lôïi duïng söï kieän nöôùc Myõ bò khuûng boá ngaøy 9/11, chính quyeàn CSVN ñaõ tung ra haøng loaït chính saùch khuûng boá phong traøo ñoøi töï do daân chuû trong nöôùc. Khai maøo laø vieäc caùc ñaøi, baùo, truyeàn hình, nhöõng cô quan tuyeân truyeàn cuûa Ñaûng, caùc toå chöùc tay sai cuûa Ñaûng ñaû kích Döï Luaät Nhaân Quyeàn cuûa nöôùc Myõ ñoái vôùi Vieät Nam. Tieáp theo, sau ngaøy 29/9 /2001 Toøa AÙn Nhaân Daân tænh Laâm Ñoàng truy toá nhöõng ngöôøi bieåu tình taïi 3 tænh trung phaàn Vieät Nam hoài thaùng 2 naêm 2001, vôùi moät baûn aùn heát söùc daõ man. Trong thaùng 10/2001, CA Haø Noäi vaø CA Hoà Chí Minh toå chöùc ñaáu toá caùc oâng Traàn Khueâ, Phaïm Queá Döông, Hoaøng Minh Chính, Leâ Chí Quang. vôùi ñuû moïi toäi danh, vu khoáng moät caùch traéng trôïn. Vaø heøn haï hôn nöõa ngaøy chæ hai ngaøy sau khi Toång thoáng Myõ thoâng qua Thöông Öôùc Vieät-Myõ, ngaøy19/10/2001, Toøa aùn Hueá döôùi söï chæ ñaïo cuûa chính quyeàn Haø Noäi ñaõ truy toá LM Nguyeãn Vaên Lyù vôùi moät baûn aùn naëng neà, theå hieän luaät röøng. 

Khoâng nhöõng theá, chính quyeàn cuûa oâng coøn hoaûng loaïn, hoang mang ñeán möùc maø ngöôøi ta töôûng hoï ñang bò ñieân, khi ngaøy 13/11/2001, hoï toå chöùc phaù cuoäc lieân hoan cuûa oâng Traàn Duõng Tieán môøi bia moät soá ngöôøi baïn vì vaøi baøi baùo cuûa oâng Tieán ñöôïc ñaêng treân baùo Quaân Ñoäi Nhaân Daân. Vaø baát nhaân ñeán möùc ngaøy 24/11/2001, khi oâng Ñoâng Nam Haûi toå chöùc laøm gioã Meï coù môøi moät soá ngöôøi baïn vaø haøng xoùm ñeán döï, thì hoï cho CA ñeán töøng nhaø doïa naït nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi, nhö oâng Phaïm Queá Döông, Vuõ Bình, Leâ Chí Quang...vv... vaø haøng xoùm laùng gieàng quanh nhaø oâng Ñoâng Nam Haûi. Moät soá ngöôøi ñeán döï noùi raèng CA cho haøng traêm ngöôøi vaây chaët nhaø oâng Ñoâng Nam Haûi, ôû ñaàu laøng vaø ôû cuoái laøng laø 2 chieác xe ñaëc chuûng cuûa CA chaën cöûa. Ngaøy hoâm ñoù, nhaø cuûa luaät gia Leâ Chí Quang bò moät toáp CA khoaûng 7 ñeán 8 ngöôøi theo doõi töø saùng sôùm. Hoâm ñoù anh Quang töø nhaø ra hieäu thuoác ñeå mua moät chai ñaïm veà ñeå truyeàn cuõng bò moät toáp CA ñuoåi theo baét veà. 

Keøm theo nhöõng vieäc laøm neâu treân, thì caùc phöông tieän thoâng tin cuûa CS thay nhau tung hoâ moät cheá ñoä ñaõ quaù thoái naùt, vaø xuùc phaïm nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho töï do, daân chuû taïi Vieät Nam. Ñoàng thôøi baùo chí cuûa nhaø nöôùc cuõng ñöa ra moät chieán dòch phaûn ñoái, coâng kích Myõ khi nöôùc Myõ taán coâng A Phuù Haõn (Afganistan). Ñieàu naøy toâi cuõng khoâng laáy gì laøm laï vì Vieät Nam vaãn thöôøng uûng hoä caùc chính phuû ñoäc taøi, dieät chuûng nhö Iraq, Cuba, Mieán Ñieän, Baéc Trieàu Tieân vv... Baây giôø Vieät Nam moät mình ñöøng veà moät phía vaø ñoái ñaàu vôùi caû theá giôùi vaên minh roài... 

Töø ngaøy oâng Maïnh leân laøm Toång Bí Thö, toâi chöa thaáy oâng laøm ñöôïc vieäc gì nhö ñaõ höùa vôùi daân trong nghò quyeát ñaïi hoäi. Chæ thaáy oâng ñi thaêm nôi naøy nôi khaùc ñeå hoâ haøo quaàn chuùng caàu nguyeän cho ñöùc tin veà con ñöôøng toát ñeïp cuûa Chuû Nghóa Maùc Leâ. Veà khoaûn naøy oâng quaû laø moät ñeä töû trung thaønh cuûa Leâ-Nin khi aùp duïng ñuùng theo nhöõng gì maø Sö Phuï ñ aõ di huaán laïi: "... giai caáp voâ saûn khoâng choái töø baïo löïc caùch maïng..." Taêng tröôûng kinh teá thaáp hôn döï kieán, thaát nghieäp gia taêng, ñoàng tieàn maát giaù... laø taát caû nhöõng gì maø oâng ñaõ laøm ñöôïc keå töø ngaøy ñöôïc ñaët vaøo ngoâi vua. Loøng ngöôøi thì ngao ngaùn, oaùn than oâng. Baây giôø ngoaøi ñöôøng chæ thaáy toaøn CA maëc quaàn aùo raèn ri laø caùi ñaäp vaøo maét ngöôøi daân, ñaáy coù phaûi laø söï ñoåi môùi cuûa oâng khoâng...? 

Vaø roài môùi ñaây oâng laïi kính thaêm Coäng Saûn Trung quoác ñeå khaúng ñònh söï hoân öôùc cuûa hai cheá ñoä ñoäc taøi cuoái cuøng cuûa loaøi ngöôøi. Thoâi theá laø daân ta laïi khoå nöõa roài maáy oâng quan tham ôi! Bieát bao giôø môùi coù daân chuû ñaây? Xin hoûi maáy vò laõnh ñaïo ñaùng kính. 

Saøi Goøn ngaøy 7/12/2001. 
Voõ Vaên Ba 
Cöïu chieán binh, thöông binh.
17/24 ñöôøng Nam Kyø Khôûi Nghóa 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông