Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Giaûi phaùp quyeát chieán vaø chieán thaéng 
quoác naïn noäi xaâm

Tham nhuõng ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät quoác naïn cuûa ñaát nöôùc, moät trong boán nguy cô maø nhöõng naêm gaàn ñaây hoäi nghò TW naøo cuûa Ñaûng cuõng ñeà caäp tôùi. Nhöng, chæ laø ñeà caäp chöù chöa heà coù caùch thöùc, hay bieän phaùp naøo ñeå ñoái phoù vôùi quoác naïn naøy moät caùch höõu hieäu. Tham nhuõng len loûi ñuïc khoeùt moïi coäng ñoàng daân cö; chui ruùc vaøo moïi ngoùc ngaùch cuûa cuoäc soáng. Caùn boä thöôøng thì tö tuùi, caùn boä coù chöùc thì lôïi duïng chöùc vuï, cöông vò, quyeàn haïn ñeå tham nhuõng. Caùn boä ñòa phöông tham nhuõng côõ ñòa phöông, caùn boä tænh tham nhuõng côõ tænh, caùn boä TW tham nhuõng côõ TW. Khoâng moät ngaønh naøo, caáp naøo khoâng tham nhuõng. Khoâng moät xaõ naøo, huyeän naøo, tænh, thaønh phoá naøo khoâng coù caùn boä tham nhuõng. Theo lôøi cuûa Thuû töôùng Singapo Lyù-Quang-Dieäu trong moät chuyeán thaêm HN ñaõ noùi: "Tham nhuõng ôû VN khoâng coøn thuoäc phaïm truø veà maët ñaïo ñöùc nöõa". Noùi nhö vaäy coù nghóa laø ngöôøi ta khoâng coøn xaáu hoå veà haønh vi tham nhuõng nöõa, thaäm chí nhieàu ngöôøi coøn xun xoe, bôï ñôõ, thaùn phuïc boïn tham nhuõng nhö nhöõng anh huøng trong thaønh tích laøm giaàu. Phaûi chaêng, tham nhuõng ñaõ laø thuoäc tính xaõ hoäi, laø vaên hoaù xaõ hoäi? !! . Moät thöù vaên hoaù daõ man dìm moïi ngöôøi trong ñoù maø roài cöù theá phaûi nguïp laën ñeå soáng, ñeå toàn taïi trong noãi ñoaï ñaày.

Nguyeân nhaân cuûa tham nhuõng:

AÛo töôûng veà moät thöù Chuû nghóa Xaõ hoäi khoâng töôûng, veà moät thieân ñöôøng CS maø ôû ñaáy moïi ngöôøi laøm theo naêng löïc, höôûng theo nhu caàu coäng vôùi caùc phöông thöùc kinh teá taäp trung bao caáp, ñaõ laøm trieät tieâu söùc soáng cuûa XH, ñaåy neàn kinh teá ñeán kieät queä, ñaát nöôùc laâm vaøo caûnh ñoùi ngheøo, laïc haäu vaø phaù saûn. Soáng trong moät XH nhö vaäy, buoäc con ngöôøi, neáu muoán khoûi ñoùi khoå phaûi vaät loän xoay sôû, phaûi tö tuùi, phaûi aên caép. Luùc ñaàu aên caép giôø laøm vieäc, sau ñoù aên caép taøi saûn cuûa nhaø nöôùc döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau.

Böôùc sang neàn kinh teá thò tröôøng vôùi caùi goïi laø theo ñònh höôùng XHCN do Ñaûng ñoäc toân laõnh ñaïo, moät cô hoäi toát, moät maûnh ñaát maàu môõ cho tham nhuõng caøng phaùt trieån traøn lan. Baát keå choã naøo coù mieáng aên laø coù maët boïn quan tham. Chuùng khoâng töø baát cöù thuû ñoaïn naøo ñeå boùc loät, ñeå vô veùt, ñeå ñuïc khoeùt taøi saûn cuûa nhaø nöôùc, cuûa nhaân daân. Töø tieàn ñoùng thueá, moà hoâi nöôùc maét cuûa ngöôøi lao ñoäng, ñeán caùc nguoàn voán ñaàu tö, vieän trôï, cuûa nöôùc ngoaøi ñeå giuùp xoaù ñoùi, giaûm ngheøo v.v...

Nhöng, nguoàn goác saâu xa hôn moïi nguoàn goác, nguyeân nhaân caên baûn hôn moïi nguyeân nhaân cuûa naïn tham nhuõng oû VN laïi chính ôû söï laõnh ñaïo ñoäc quyeàn, tuyeät ñoái cuûa Ñaûng. Ñoäc quyeàn taát daãn tôùi laïm quyeàn, laïm quyeàn ñöôïc thì thaû cöûa tham nhuõng. Quyeàn löïc cuûa chuyeân chính voâ saûn laø quyeàn löïc voâ giôùi haïn, khoâng bò khuoân khoå bôûi phaùp luaät. Quyeàn laõnh ñaïo ñoäc quyeàn, tuyeät ñoái cuûa Ñaûng cho pheùp Ñaûng ñöùng ngoaøi phaùp luaät, ñöùng treân phaùp luaät, thì caùc Ñaûng vieân coøn sôï gì nöõa. Baùo chí cuõng ñöôïc Ñaûng laõnh ñaïo chaët cheõ neân coù phanh phui ra ñöôïc vuï naøo thì cuõng chæ nhöõng con toát ñen phaûi chòu toäi. Laøm gì ñaõ ñöôïc nhö Trung Quoác, maëc duø TQ cuõng chaúng phaûi laø taám göông toát ñeïp gì.

Ñoái vôùi ngöôøi daân.,muoán cho coâng vieäc eâm xuoâi, mau choùng, thoaùt khoûi phieàn haø thì con ñöôøng ngaén nhaát laø phaûi ñi cöûa sau, phaûi chaáp nhaän laøm luaät.

Muoân ngaøn keá saùch tham nhuõng.

Quan chöùc baät ñeøn xanh cho daân laøm luaät, gôïi yù cho daân laøm luaät.

Vi phaïm luaät giao thoâng ö! Noäp phaït 100.000 ñoàng hay laøm luaät 50.000, ñaèng naøo hôn? Noäp thueá ö? Neáu noäp thueá thì laøm gì coøn laõi, vaäy thì ñaønh laøm luaät cho xong. ...

Chæ xin taïm neâu vaøi ví duï trong traêm nghìn caùch thöùc, bieän phaùp toàn taïi trong xaõ hoäi, nhö moät thöù vaên hoaù noâ dòch ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa ngöôøi daân. Ñeán ñöùa treû maãu giaùo cuõng bieát laøm luaät vôùi coâ giaùo baèng phong bì thay vì baèng hoa nhö tröôùc ñaây nhaân ngaøy sinh nhaät coâ, hay ngaøy quoác giaùo 20/11.

Ñeå coù ñöôïc tieàn, boïn quan tham ñaõ khoâng töø baát cöù bieän phaùp naøo, thuû ñoaïn naøo, mieãn coù lôïi cho chuùng. Maëc keä daân laønh. Nhieàu haønh vi tham nhuõng thaät voâ cuøng nhaãn taâm, vaø heát söùc taøn baïo. Chuùng laøm moä lieät syõ giaû, coøn moä thaät thì chuùng san baèng (vuï ôû Quaûng Nam). Chuùng khai khoáng 600 quan taøi ñeå laáy tieàn. Chuùng laøm ñeâ ñieàu chaát löôïng keùm ( ñoaïn An Döông oá Long Bieân; Cheøm- Thöôïng Caùt ). oû ñaây, ñeå coù theå aên bôùt ñöôïc tieàn, chuùng saün saøng dìm cheát ngöôøi daân Haø noäi khi luõ luït chaêng? Chuùng tham nhuõng caû tieàn uûng hoä baõo luït cho caùc tænh Mieàn Trung (vuï ôû Ngheä An)... Chuùng mua taøu chieán, taøu ngaàm, maùy bay pheá thaûi ñeå trang bò cho quaân ñoäi (Coù khaùc naøo chuùng saün saøng daâng ñaát nöôùc ta cho giaëc?!) v.v....

Caùc göông maët ñaïi Ñaày tôù cuûa daân, vaø caùc bieän phaùp xöû lyù cuûa Ñaûng.

Vuï 16 taán vaøng cuûa Toång thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu, boû laïi khoâng mang theo (vì OÂng vaãn coøn chuùt tình vôùi daân vôùi nöôùc) nhöng sau ñoù bieán ñi ñaâu? Caùc Ñaïi bieåu QH ñaõ chaát vaán QH nhieàu laàn, maø Ñaûng vaãn khoâng daùm töôøng trình. Vaäy toâi xin pheùp ñöôïc cuøng ñoàng baøo ta thöû ñi tìm soá vaøng kia nheù! :

Leâ Ngoïc Baùu laø con trai thöù 5 cuûa Leâ Duaån cuøng vôï laø Nguyeãn Thò Nga vaø con trai laø Leâ Anh Tuaán boû ra 60 tyû ñoàng VN ñeå mua laïi 40% coå phaàn taïi saân goân Ñoàng Moâ. Baø Nga vaø Leâ Anh Tuaán ñang ñöùng teân sôû höõu soá coå phaàn ñoù. Ngoaøi ra Baùu coøn coù coå phaàn ôû 3 sieâu thò taïi thaønh phoá HCM, coå phaàn ôû Ngaân haøng Aõ chaâu, ôû moät coâng ty Vaøng baïc Ñaù quyù. Caùc con Leâ Duaån ñeàu laø tyû phuù côõ böï caû. Xin hoûi Ñaûng, tieàn ñoù ôû ñaâu ra. ..?

Leâ Thi An laø ñoäi tröôûng ñoäi choáng buoân laäu cuûa coâng an HN cuõng goùp 10 tyû ÑVN taïi saân goân Ñoàng Moâ; ngoaøi ra An coøn coù 1 khaùch saïn taïi HN vaø 1 coâng ty buoân baùn xe maùy taïi Gia laâm.

Ñoã Möôøi luùc saép xuoáng loã chôït aám öùc: chaúng nheõ mình laïi chòu thua caùc ñaøn anh nhieàu ñeán theá sao, ñaønh quyeát xoâng leân tham taøn moät chuùt vaäy. Song, caùi moät chuùt cuûa oâng, vì laø Toång Bí thö Ñaûng neân cuõng laø treân 1 trieäu Ñoâla, do moät coâng ty cuûa Myõ gôûi taëng oâng thoâng qua moät coâng ty cuûa Haøn Quoác. OÂng ñi ñeâm vôùi Myõ trong vaán ñeà gì thì khoâng ai roõ, nhöng tröôùc ñaây oâng voán laø ngöôøi lôùn tieáng chöûi Myõ nhaát. Con reå oâng cuõng laø moät tyû phuù ñoû noåi tieáng ôû VN. Khaùch saïn Baûo Sôn laø cuûa haén, haõng Taxi Vieät Phöông cuõng cuûa haén.

Coù nhieàu lôøi ñoàn ñaïi raèng oâng Leâ Ñöùc Anh voán laø cai ñoàn ñieàn cao su, coù nhieàu nôï maùu vôùi coâng nhaân, khai man lyù lòch vaøo Ñaûng... thì coøn tin ñöôïc nhöng lôøi ñoàn oâng thöôøng xuyeân nhaän tieàn hoái loä ñeå phong töôùng, taù cho caùc syõ quan caáp döôùi thì toâi heát söùc ngôõ ngaøng.

Cöïu Thuû töôùng Voõ Vaên Kieät thaønh tích môùi thaät ñaày mình. Veà tính aùi, chaéc oâng coøn thua Minh Maïng, nhöng veà caùc troø ma giaùo thì coù leõ oâng voâ ñòch theá giôùi. Ñöôøng daây taûi ñieän 500KVA xuyeân baéc nam oâng ñaõ aên ñuû, keû chòu toäi thay oâng laø oâng Vuõ Ngoïc Haûi. Luùc oâng Haûi xaép ra tuø, ñích thaân oâng Kieät ñeán thaêm. OÂng cöôõi Mecssedes, tay caàm chai saâm banh ñeå caùm ôn ñeä töû vì ñaõ bieát hoïc taám göông Leâ Lai lieàu mình cöùu chuùa. Baây giôø oâng Haûi ñang laø Toång giaùm ñoác moät coâng ty cuûa ngaønh Ñieän. Caùi xe Mec maø OÂng Kieät ñi cuõng laø quaø bieáu cuûa coâng ty, nhaân chuyeán ñi thaêm Ñöùc. Coâng trình ñöôøng daây 500 KVA coù söû duïng coâng ngheä maï keõm tónh ñieän cuûa baø Löông Thò Caàm vôï thöù (bao nhieâu thì toâi khoâng roõ, ta taïm goïi laø thöù n) cuûa oâng. Khi baø coøn laø moät Phoù tieán syõ taïi tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa, phöông aùn maï keõm cuûa baø bò nhieàu ngöôøi baùc boû vì toán keùm vaø khoâng beàn. Ñeán luùc baø laøm Ñeä Nhaát Phu Nhaân thì khoâng ai giaùm caõi laïi baø nöûa lôøi. Vaø noù ñöông nhieân ñöôïc mang ra aùp duïng cho soá coät ñieän phuïc vuï ñöôøng daây. Naêm 2000 baø ñöôïc nhaän giaûi thöôûng Coâvalepskaia cuõng nhôø thöù coâng ngheä ñoù. Ngöôøi ta coøn ñoàn raèng hoài oâng Kieät ñöông chöùc, coù moät vuï boä ñoäi bieân phoøng cuûa Haï Long baét ñöôïc hôn 200 xe oâtoâ do con trai oâng buoân laäu. Soá xe ñoù bò giöõ laïi. OÂng töùc toác xuoáng taän nôi, vuï ñoù ñöôïc giaûi quyeát eâm ru. Ñaùnh ñoåi cho soá xe ñoù laø haøng loaït quyeát ñònh taêng löông, taêng caáp cho caùc syõ quan bieân phoøng. Vaø, thò xaõ Haï Long ñöông nhieân trôû thaønh thaønh phoá Haï Long moät caùch baát ngôø ñeán möùc maø nhöõng ngöôøi laïc quan nhaát, haêng haùi nhaát cuõng nghó phaûi maát 3-5 naêm chuyeån ñoäng ñeå bieán hoaù caùi thò xaõ ngheøo naøn thaønh moät thaønh phoá. aáy theá nhöng, khi côn baõo soá 5 ñoå boä vaøo mieàn ñoâng Nam boä laøm cheát khoaûng 5000 ngöôøi thì chaúng ai thaáy oâng ñaâu. Giaù maø oâng daønh tình caûm cho daân nhö oâng daønh cho OÂtoâ, thì chaéc con daân chuùng toâi cuõng ñôõ khoå hôn roài. Con trai oâng Kieät laø moät truøm Mafia ôû VN. Trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc, Khaùch saïn Plaza, baõi taém Ty-Toáp ôû Haï Long cuõng laø cuûa con trai oâng. Ngöôøi ta ñeàu ñoàn ñaïi raèng oâng VVK coù 370 trieäu Ñoâla göûi taïi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi.

Caùc vò Ñaày tôù cuûa daân nhö Möôøi -Anh - Kieät khoâng ai coù noåi moät taám baèng Trung hoïc chính quy, khoâng ai bieát noåi moät ngoaïi ngöõ. aáy theá maø khoâng ai baûo ai caùc vò naøy ñeàu raát thoâng thaïo moät töø trong tieáng Myõ : Ñoâla. (Xin ñöøng nhaàm vôùi hai noát ñoâ vaø la trong khuoâng nhaïc, caùc Laõnh tuï kính yeâu naøy chöa bao giôø kyù xöoùng aâm ñaâu). Xöa kia caùc vò ñaùnh Myõ ñeán caùi lai quaàn, nay vaãn vaét noùc leân maø chöûi Myõ, aáy theå maø cöù thaáy tieàn Myõ thì maét caùc vò laïi saùng hôn caû maét cuù voï trong ñeâm. Baát giaùc toâi chôït nghó ñeán caâu thô cuûa Taûn Ñaø:

"Chæ bôûi thaèng daân ngu quaù lôïn;
Cho neân chuùng noù môùi laøm quan."

Khi oâng Phan Vaên Khaûi nhaän chöùc Thuû töôùng, coù nhieàu lôøi ñoàn oâng laø ngöôøi ñöùc ñoä. Ñieàu naøy seõ ñöôïc thöïc teá vaø lòch söû xaùc minh Coù ñieàu, con trai oâng thì chaéc chaén khoâng phaûi theá. Haén laø moät truøm Mafia taïi VN. Haén nhaäp caû nhöõng chieác taøu chôû ñaày oâtoâ cuõ vaøo VN ñeå baùn sang TQ, haén coù maáy khaùch saïn taïi Haø Noäi vaø Saøi Goøn. Khi CA luøng baét Phaïm Huy Phöôùc, haén ñang ngoài cuøng chieáu baïc vôùi Phöôùc. Tröôùc khi CA aäp vaøo, ñaõ ñieän thoaïi cho haén ñeå haén bieát ñöôøng taåu thoaùt. Luùc toaø aùn xöû Phöôùc coù moät möùc aùn 3 naêm daønh cho toäi ñaùnh baïc. Sau naøy haén cuõng bò baét veà toäi buoân laäu, nhöng roài laïi ñöôïc thaû ngay. Vì vuï ñoù oâng Khaûi xin töø chöùc nhöng Ñaûng laïi can can ngaên. 

Ñeán vuï nhaø thaàu HISG cuûa Trung Quoác truùng thaàu xaây döïng saân vaän ñoäng quoác teá ôû Haø Noäi thì söï nghi ngôø cuûa xaõ hoäi laïi caøng aâm æ. Nhaø thaàu ñoù laø do con gaùi kieâm tình nhaân cuûa Haø Quang Döï keùo töø TQ sang. Haén khoâng coù tö caùch phaùp nhaân cuõng nhö moïi giaáy tôø caàn thieát cho vieäc ñaáu thaàu. Theá maø haén vaãn truùng thaàu. Sau naøy Hoäi Kieán truùc vaø Hoäi Xaây döïng phaùt hieän ra. Thieát keá vöøa khoâng coù thaåm myõ, khoâng an toaøn, baùo chí cuõng leân tieáng, aáy theá maø ai ñoù ñaõ baät ñeøn xanh cho vuï ñi ñeâm naøy. Chaúng phaûi vì noù reû hôn hai nhaø thaàu kia maø vì noù bieát laøm luaät nhieàu hôn caùc nhaø thaàu kia. Khoâng cho boïn naøy truùng thaàu thì loä taåy heát. Caùc quan chöùc Chính phuû aên bao nhieâu roài? caùc quan ôû Boä aên baùo nheâu roài? caùc quan ôû Uyû ban TDTT, ôû Lieân ñoaøn Boùng ñaù aên bao nhieâu roài? Khoâng cho boïn naøy truùng thaàu taát chuùng seõ toá giaùc. Hoûi seõ laáy mo ôû ñaâu ñeå che cho heát caùc boä maët kia. Hoâm 14/8 khi nghe tivi thoâng baùo nhaø thaàu HISG truùng thaàu, moät baø haøng xeùn ôû choã toâi boãng thoát leân raèng "Boá con oâng aáy quaû naøy aên ñuû". Moät ngöôøi baïn toâi trong hoäi Kieán truùc HN baûo vôùi toâi raèng "Laøm theo phöông aùn A2 cuûa nhaø thaàu cuõng khoâng an toaøn, laïi vöøa laøm vöøa chaép vaø vaø söûa chöõa, vaû laïi theo nhö thieát keá naøy vaø vôùi noäi thaát cuûa TQ thì chæ heât khoaûng 40 trieäu USD thoâi, möôøi maáy trieäu ñoâla coøn laïi ñeå voã beùo luõ quan tham ñoù. Laøm theo kieåu naøy, saân vaän ñoäng coù theå xaäp xuoáng baát cöù luùc naøo" . 

Ñeå traán an dö luaän vaø ñaøn aùp caùc yù kieán phaûn ñoái, hoâm 15/8 Ban Tö töôûng Vaên hoaù TW cho hoïp vôùi toång bieân taäp caùc baùo ñeå thoâng baùo raèng: HISG laø nhaø thaàu cuûa ban Taøi chính quaûn trò TW Ñaûng CSTQ, ñaây laø söï hôïp taùc höõu nghò giöõa hai Ñaûng. Ngöôøi ta vaãn coøn nhôù tröôùc ñaây caùc quan tham duøng danh nghóa Ñaûng cuõng ñaõ töøng giôùi thieäu moät chuû chöùa (Leâ Taân Cöông) vaø moät tay dao buùa (Khaùnh traéng) cho nhieàu vuï ñaïi söï cuûa Ñaûng!

Baø Tröông Myõ Hoa khi coøn laø Chuû tòch Hoäi lieân hieäp phuï nöõ VN ñaõ töøng nhaän quaø bieáu maáy traêm ngaøn Ñoâ cuûa Phaïm Huy Phöôùc. Teân cuûa baø thì raát ñeïp, nhöng boä maët vaø taâm ñòa cuûa baø thì laïi ngöôïc laïi. Luùc bò Phöôùc toá caùo, baø ñaõ khoùc thuùt thít beân tai oâng Möôøi "Anh Möôøi... em choùt daïi, xin anh tha cho". Chuyeän ñeán theá laø xong, baø Myõ Hoa khoâng chæ khoâng vaøo tuø maø coøn ñöôïc thaêng tieán leân Phoù Chuû tòch Quoác hoäi!.

OÂng Phaïm Vaên Traø, coù 5 bieät thöï; OÂng Phaïm Theá Duyeät coù 3 bieät thöï; OÂng Leâ Xuaân Tuøng coù ngoâi bieät thöï trò giaù 4000 caây vaøng. vv... Chuùng daân ai cuõng bieát caû.

OÂng Tröông Taán Sang, khi coøn laø Bí thö thaønh uyû thaønh phoá HCM ñeå xaûy ra maáy vuï tham nhuõng laøm maát cuûa nhaø nöôùc maáy ngaøn tyû ñoàng, maø oâng cöù truùng vaøo uûy vieân Boä chính trò. Nghe noùi oâng phaûi cuùng ra 1 tyû ñeå coù ñöôïc caùi chaân ñoù.

Vuï vieäc naøy bò vôõ lôû khi môùi ñaây Coâng an Haø Noäi cho baét Leâ Quang Thöôûng- Phoù tröôûng ban thöôøng tröïc, Ban toå chöùc TW Ñaûng, veà toäi moâi giôùi hoái loä ñeå cho caùc Uyû vieân TW vaøo ñöôïc boä Chính trò. Nhöng caùc cô quan cuûa Ñaûng laïi loan baùo raèng : OÂng Leâ Quang Thöôûng vi phaïm kyû luaät Ñaûng vì huû hoaù. Thaät laø nöïc cöôøi vì coù quan chöùc naøo trong Ñaûng maø laïi khoâng huû hoaù ñaâu. Ñeán nhö moät vò Thöù Tröôûng Boä VH laø LTK coøn aên naèm vôùi con daâu mình laø nöõ ca syõ noåi tieáng TL ñeå ñeán noãi coù con, cho neân TL môùi maéng con trai vò Thöù Tröôûng raèng: "Noù laø con cuûa boá anh, laø em anh chöù khoâng phaûi laø con cuûa anh, caùi nhaø naøy sau naøy cuõng coù phaàn cuûa noù". Hay nhö oâng Phoù ban Tö Töôûng VH Ñaøo Duy Quaùt thì bò daân goïi laø Lao aùi cuûa VN. Than oâi : chæ ôû VN môùi coù nhöõng truyeän ñoäng trôøi nhö vaäy. Coù phaûi laøm nhö vaäy laø hoï ñang ñi theo con ñöôøng maø Ñaûng vaø Baùc ñaõ löïc choïn khoâng?.

Neáu keå taøi saûn cuõng nhö caùc haønh vi tham nhuõng cuûa caùc vò ñaày tôù taän tuî aên caép cuûa daân ra ñaây, toâi e raèng baøi vieát naøy coøn daày hôn caû quyeån "Le Capital" cuûa Maùc. Taøi saûn tham nhuõng khoâng nhöõng phaân taùn khaép nôi maø khoâng heà nhoû nhö caùi kim ñeå Ñaûng khoâng nhìn thaáy ñöôïc, nhaân daân khoâng thaáy ñöôïc, caùc cô quan coâng toá vaø tö phaùp khoâng thaáy ñöôïc. Nhöng, coøn laâu maø phaùp luaät giaùm sôø tôùi. Bôûi vì hoï ñeàu mang hoï Ñaûng caû, maø Ñaûng thì laõnh ñaïo toaøn dieän, tuyeät ñoái neân taát toaøn quyeàn ngang nhieân ñöùng treân phaùp luaät. OÂng Trôøi coù maét cuõng ñaønh nhaém laïi keûo cuõng bò choïc cho muø aáy chöù. Thì taát caû coøn ngoài luø luø caû ñaáy thoâi, coù ai phaûi ngoài tuø ñaâu. Vuï thuyû cung Thaêng Long : Ngoâ Xuaân Loäc, Ñinh Haïnh, Löông Ngoïc Cöø... chæ bò maát chöùc laø cuøng. Vuï aùn Möôøng Teø : Haø Quang Döï cuõng ñöôïc haï caùnh an toaøn sau khi ñaõ no neâ cheâ chaùn. Vuï saân vaän ñoäng Meã Trì : baùo chí duø ñaõ böôùc ñaàu ñònh duõng caûm, nhöng haù mieäng thì maéc quai neân ñaønh phaûi cho noù truùng thaàu thoâi. Gaàn ñaây coù vuï ôû caûng Caùi Laân. Nhaø thaàu khai khoáng haøng traêm nghìn meùt khoái ñaù nhöng chaéc raèng chuùng noù seõ nuoát troâi thoâi, vì caùn boä Ñaûng ñaõ ñöôïc aên ñuû roài.

Noùi choáng tham nhuõng quyeát lieät nhö choáng dieãn bieán hoaø bình nhöng chæ maáy con teùp riu bò ngoài tuø. Chaúng qua laøm ví duï goïi laø ñeå mò daân thoâi chöù choáng tham nhuõng thaät theá naøo ñöôïc! Ngaøy nay, ngöôøi ta vaøo Ñaûng laø ñeå ñöôïc coù quyeàn vaø coù lôïi maø Hieán phaùp laïi cho Ñaûng caùi quyeàn ñoäc toân vaø toaøn trò thì laøm gì maø ngöôøi ta chaúng taän duïng caùi quyeàn ñoäc toân ñeå thaû söùc ganh ñua vô veùt. Cho neân, neáu choáng heát tham nhuõng thì coøn laïi ai ñeå laõnh ñaïo ñaát nöôùc, laáy ai ñeå daãn daét caùc con chieân ñi theo con ñöôøng maø Ñaûng baây giôø cöù gaùn gheùp cho Baùc vaø nhaân daân ñaõ löïa choïn ñaây.

Cuûa ñaùng toäi, cuõng coù moät vaøi vò ñaûng vieân muoán choáng tham nhuõng nhöng vöa ho he thì ñeàu coù nguy cô maát chöùc hoaëc bò thuû tieâu. Tröôøng hôïp oâng Mai Thuùc Laân chaúng haïn. Khi oâng coøn laø Bí thö Ñaø Naüng, vì oâng lieâm khieát quaù, tay chaân cuûa oâng khoâng aên ñöôïc gì, chuùng ñaët mìn taïi nhaø oâng ngay. OÂng sôï quaù phaûi chaïy ra ngoaøi naøy laøm Phoù chuû tòch QH.

Thöû hoûi coù vò ñaûng vieân coù chöùc quyeàn naøo daùm noùi ta laø ngöôøi yeâu nöôùc, thöông daân maø khoâng hoå theïn vôùi löông taâm khoâng?. Yeâu nöôùc maø sao laém bieät thöï theá; yeâu nöôùc maø sao xe con cuûa oâng boùng loän theá, xe maùy con chaùu oâng sang troïngvaø ñaét tieàn theá, chuùng laáy ñaâu ra tieàn ñeå ñi hoïc ôû nöôùc tö baûn, keå caû Myõ.

Xin caùc vò haõy ñeå daønh laáy vaøi phuùt trong moät ngaøy ñeå nhìn xuoáng daân xem hoï soáng theá naøo.

Coù ai thoâng caûm cho noãi vaát vaû cuûa ngöôøi noâng daân, moät naéng hai söông, maø thu nhaäp moái thaùng chæ mua ñöôïc vaøi gioït trong caùc coác röôïu taây maø caùc vò vaãn uoáng haøng ngaøy khoâng?

Coù ai thöông nhöõng baø giaø coøm coõi maø vaãn phaûi oaèn löng gaùnh haøng rong moãi ngaøy ñeå coát chæ böõa chaùo, böõa rau cho qua ngaøy ñoaïn thaùng.

Coù ai nghe thaáy nhöõng tieáng keâu, khoùc ñau ñôùn trong ñeâm cuûa caùc coâ gaùi noâng thoân, phaûi rôøi boû queâ höông, ra choán ñoâ thaønh baùn nhöõng taám thaân trong traéng ngoïc ngaø cuûa mình, ñeå boïn raâu xanh, raâu ñoû giaày voø tan naùt (chuû yeáu laø raâu ñoû, vì giai caáp coâng nhaân, noâng daân laøm gì coù tieàn).Trong soá nhöõng nöõ noâ tyø xaùc thòt kia, khoâng ít ngöôøi baûn thaân, ngöôøi thaân, hoaëc meï, cha hoï ñaõ töøng ñoå maùu rôi xöông ñeå baûo veä cho hoïc thuyeát cuûa Ñaûng.

Coù ai khoùc cho thaân phaän cuûa nhöõng ñöùa treû bô vô, khoâng nhaø cöûa, khoâng hoïc haønh, ñang phaûi aên maøy aên xin, baùn baùo, ñaùnh giaày, bôùi raùc. Hoï chính laø nhöõng ñoái töôïng maø chuû tich Hoà Chí Minh ñaõ töøng göûi gaém : "Non soâng Vieät Nam coù trôû neân veû vang hay khoâng; daân toäc Vieät Nam coù ñöôïc veû vang, saùnh vai caùc cöôøng quoác naêm chaâu hay khoâng, chính laø nhôø moät phaàn lôùn ôû coâng hoïc taäp cuûa caùc chaùu". Vaâng, töông lai cuûa chuùng ta ñoù. Phaûi chi caùc quan chöùc cuûa Ñaûng bôùt chuùt tieàn bao gaùi thì cuõng goùp ñöôïc phaàn naøo ñeå cöùu laáy töông lai ñaát nöôùc ñaáy!.

Coù ai bieát nhoû leä khi nghe nhöõng tieáng rao ñeâm trong luùc caùc vò ñang say giaác noàng giöõa voøng tay cuûa vôï cuûa boà. Tieáng rao ñoù laø cuûa nhöõng ngöôøi ñen ñuûi ñang phaûi laàn moø trong boùng toái ñeå baùn naém xoâi, baùt buùn, caùi baùnh myø. ôû ñaây khoâng coù chuùt bieåu hieän ñaëc tröng cuûa moät thöù vaên hoaù aåm thöïc, hay ñöøng töôûng laø ñöôïc taän höôûng moät loaïi dòch vuï taän nhaø naøo, maø chæ laø nhöõng tieáng than cuûa nhöõng con ngöôøi cuøng khoå.

Caùc vò coù ñeå maét nhìn qua caùc böõa aên cuûa caùc sinh vieân ngheøo chöa. Quanh naêm chæ ñaäu phuï vaø caø. Giaù caùc vò chæ bôùt chuùt tieàn ñieän thoaïi di ñoäng ñeå goïi gaùi, thì böõa aên cuûa hoï may chaêng coù theâm vaøi mieáng thòt ñaáy.

Tieáng keâu, tieáng goïi trong taän cuøng taâm khaûm cuûa ngöôøi daân ñaõ thaáu taän thieân taøo, ñeán trôøi kia cuõng phaûi muûi loøng, aáy theá maø Ñaûng chaúng nheõ khoâng xoùt loøng! Vaäy nhöng caùc anh em yeâu daân chuû, moät loøng moät daï muoán daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi daân chuû, coâng baèng, vaên minh chæ soät soaït ngoøi buùt thoâi cuõng ñaõ bò caùc löïc löôïng an ninh tuyeät ñoái trung thaønh vôùi Ñaûng nghieâng tai nghe ngoùng, khoâng phaûi ñeå tieáp thu, baøn baïc maø ñeå tìm moïi caùch traán aùp, ñe doaï. Giaù maø Ñaûng ñoái vôùi boïn tham nhuõng nhuõng cuõng nhö vaäy, thì daân ñaâu muoán xa rôøi Ñaûng nhö hieän nay.

Ai ñang dieãn bieán hoaø bình?.

Chính nhöõng con saâu moït trong noäi boä Ñaûng ñang töï dieãn bieán hoaø bình Ñaûng cuûa hoï. Khoâng, hoï khoâng daùm dieãn bieán hoaø bình, hoï khoâng bieát laøm dieãn bieán hoaø bình theo caùi nghóa tích cöïc vaø tieán boä cuûa chuû tröông naøy. Hoï ñang phaù Ñaûng, phaù ñaát nöôùc. Chính boïn chuùng ñaõ laøm daân maát loøng tin vaøo Ñaûng. Chuùng caøng tham aên thì caøng ñaåy Ñaûng nhanh choùng ñi ñeán choã suïp ñoå. Khaép nôi, ôû Thaùi Bình, ôû Ñoâng Anh, ôû Nam Haø, Ngheä An vaø ba tænh Taây Nguyeân... ngöôøi daân vì uaát öùc, khoâng chòu noåi boïn tham quan ñaõ phaûi noåi leân. Bao giôø seõ laø caû 61 tænh thaønh? Ñaûng coù löôøng ñònh ñöôïc khoâng? Luùc aáy thì chaúng coù Myõ, chaúng coù theá löïc thuø ñòch beân ngoaøi naøo ñeå maø ñoå toäi ñaâu!

Choáng tham nhuõng baèng caùch naøo?

Trong moät buoåi nhaøn ñaøm tieán syõ Nguyeãn Thanh Giang ñaõ töøng quaû quyeát "Muoán choáng ñöôïc tham nhuõng thì phaûi choáng caùi cô cheá ñeû ra tham nhuõng". Nhöng, Xin hoûi tieán syõ: Ai sinh ra caùi cô cheá ñeû ra tham nhuõng naøy vaø vaãn ñang coøn phaûi ra söùc baûo veä noù?. Chính laø Ñaûng. Ñoäc ñaûng. ñoäc quyeàn cho pheùp thaû söùc laïm quyeàn maø khoâng chòu baát cöù söï kieåm soaùt naøo. Tham nhuõng vaø moïi teä naïn khaùc ñeû ra töø laïm quyeàn cuõng khoâng theå naøo kieåm soaùt. Cöù theá, khoâng nhöõng tham nhuõng khoâng theå naøo loaïi tröø maø chæ coù ngaøy caøng phaùt trieån! Oaí oaêm thay, muoán choáng caùi cô cheá ñeû ra tham nhuõng laïi chính laø phaûi choáng Ñaûng ñoäc quyeàn. Giaùo sö toaùn hoïc Phan Ñình Dieäu, nhaø nghieân cöùu Traàn Khueâ... vöøa leân tieáng ñoøi boû ñieàu 4 Hieán phaùp ñaõ raát raày raø, coøn oâng Tieán syõ, Vieän syõ Ñòa Vaät lyù, oâng ñònh ñoäi ñaù vaù trôøi sao?

Chaúng nheõ chuùng ta phaûi chòu thua boïn tham nhuõng hay sao?.!

Chaúng nheõ hôn 76 trieäu ñoàng baøo ñoái khoå cuûa ta phaûi ra coâng laøm luïng vaát vaû quanh naêm ñeå nhöõng keû aên treân ngoài choác, laïi vô veùt tieàn cuûa cuûa chuùng ta hay sao?.

Chaúng nheõ moät daân toäc anh huøng ñaõ ñaùnh thaèng bieát bao ñeá quoác huøng maïnh, laïi phaûi chòu thua maáy keû tham nhuõng hay sao?.

Tham nhuõng laø giaëc, nhöng laø giaëc noäi xaâm, neân chuùng raát hieåu nhöõng caùch thöùc vaø bieän phaùp ñeå choáng ñôõ.

Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì ñaây?

Ngoaøi vieäc quaùn trieät nghò quyeát 14 cuûa boä chính trò khoaù VII veà ñaáu tranh choáng tham nhuõng, vaø chæ thò 10-CP/TW cuûa chính phuû, chuùng ta caàn thöïc hieän moät soá bieän phaùp sau.

Thanh tra, kieån tra caùc taøi khoaûn, caùc coå phaàn coå phieáu cuûa caùc caù nhaân taïi caùc coâng ty, ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, neáu thaáy giaáu hieäu baát minh phaûi phoái hôïp cô quan ñieàu tra cuûa CA, vaø Vieän Kieåm Saùt, ñeå khôûi toá vaø truy toá.

Raø soaùt, kieåm tra caùc taøi saûn baát minh khaùc, nhö xe maùy, oâtoâ, bieät thöï, caùc xuaát du hoïc taïi nöôùc ngoaøi cuûa con em caùc phaàn töû nghi ngôø, vaø phaûi caên cöù theo möùc löông, thu nhaäp thöïc teá, ngoaøi nhöõng thu nhaäp treân thì taøi saûn baát minh ñoù do ñaâu maø coù. Vì neáu theo möùc löông hieän haønh maø nhaø nöôùc traû cho caùc quan chöùc, thì hoï chæ coù theå nuoâi soáng ñuû moät ngöôøi nöõa, vaø vôùi ñieàu kieän khoâng oám ñau, khoâng nghieän ngaäp. Vaäy khoái taøi saûn kia laáy ôû ñaâu ra.

Phaûi ban haønh moät boä luaät ñeå khoáng cheá, giôùi haïn vieäc nhaän quaø bieáu cuûa caùc quan chöùc nhaân dòp caùc ngaøy leã, ngaøy sinh nhaät...vv.

Phaûi phoái hôïp vôùi nhaân daân vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi khaùc cuøng tham gia choáng tham nhuõng.

Khuyeán khích nhaân daân phaùt giaùc caùc haønh vi tham nhuõng, vaø caùc taøi saûn cuûa tham nhuõng, baèng vieäc höùa thöôûng cho nhöõng ngöôøi phaùt giaùc moät phaàn taøi saûn cuûa keû tham nhuõng.

Hoäi choáng tham nhuõng cuûa caùc oâng Phaïm Queá Döông, Traân Khueâ phaûi ñöôïc thaønh laäp, ñeå chung goùp vaøo söï nghieäp choáng tham nhuõng cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân.

Vaø cuoái cuøng.

Muoán choáng ñöôïc tham nhuõng thì xaõ hoäi phaûi daân chuû, phaûi coù töï do ngoân luaän, töï do baùo chí, töï do tö töôûng vaø xaõ hoäi phaûi ña nguyeân. Caàu trôøi khaán phaät sao cho nöôùc ta choáng ñöôïc tham nhuõng!

Tieán leân chieán syõ ñoàng baøo.
Taän dieät tham nhuõng coøn naøo vui hôn.

Haø Noäi ngaøy 02 thaùng 12 naêm 2001
Caùc laõo thaønh caùch maïng
Trieäu Tuaán Höng 78 tuoåi ñôøi 52 tuoåi Ñaûng
Toå 9 Laøng Mai Ñoäng, Lónh Nam quaän Hai Baø Trng- Haø Noäi
Noâng Theá Ñaøm 71 tuoåi ñôøi 48 naêm tuoåi Ñaûng, 42 tuoåi quaân
B4 Khu taäp theå Kim Lieân quaän Ñoáng ÑA - Haø Noäi.
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông