Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Thieân Ñöôøng Muø Cuûa "Lôùp Ngöôøi Saønh Ñieäu"

Ñaõ vaøi thaùng qua , nhöõng ñôït taán coâng cuûa email giaû , file  virus maùy tính tung ra töø toång cuïc böu ñieän Haø noäi vaãn aùc  lieät . Chuùng baén phaù nhö hoaû muø sa möa vaøo heä thoáng maùy tính  cuûa nhöõng ngöôøi Vieät töï do . Nhöng keát quûa thaät chaùn naûn , 
 chuùng chæ toå laøm cho toång cuïc böu ñieän do ñaûng cai quaûn phaûi bò dö luaän quoác teá leân aùn naëng neà . 

Taàng lôùp thanh nieân trong nöôùc ñang hình thaønh daàn nhöõng maïng keát noái maïnh meõ , tröø moät phaàn nhoû vì quyeàn lôïi rieâng tö ñaõ ñieân cuoàng choáng phaù phong traøo daân chuû cuûa nhaân daân Vieät Nam , coøn laïi hoaëc uûng hoä ngaàm hoaëc khoâng choáng maø cuõng khoâng uûng hoä , taïo  tieàn ñeà cho phong traøo daân chuû hoaù ñaûng coäng saûn caøng leân  maïnh . 

 Coù moät lôùp baïn treû hoaït ñoäng maïnh trong lónh vöïc  duøng thoâng tin choáng ñoäc taøi ñöôïc goïi laø nhöõng baïn traû "saønh  ñieäu veà tin hoïc" taïi Vieät Nam ñaõ thaät söï daán thaân vaøo muïc ñích cao caû giaønh quyeàn laøm ngöôøi cho daân , cho xaõ hoäi.  Trong khi ñoù , moät boä phaän " nhöõng con ngöôøi saønh ñieäu" quaù  leû loi , quaùi dò , soáng gaáp , höôûng thuï laïc loûng , ñua ñoøi   ñaùng leân aùn khi quaûng ñaïi daân chuùng ñang soáng ôû möùc soáng  quaù thaáp vaø cöïc khoå töù beà . Lôùp saønh ñieäu ñaùng leân aùn naøy theo thoáng keâ môùi nhaát chieám ñeán 40 phaàn traêm boä phaän  "giaøu coù " taïi queâ höông . Maø boä phaän "giaøu coù" laïi chæ  chieám tæ leä chöa ñaày 5 phaàn traêm daân soá . Coù nghóa laø khoaûng 2 phaàn traêm "saønh ñieäu" treân tæ leä 98 phaàn traêm ngheøo ñoùi  cuøng cöïc . Phaûi chaêng ñaây laø moät toäi aùc ? . 

Noùi roõ hôn theo chuùng toâi , hôn 2 phaàn 3 cuûa 40 phaàn traêm treân trong giôùi saønh ñieäu laø hoï haøng , con caùi , vôï con , chaùu chaét cuûa nhöõng caùn boä coäng saûn cao caáp ñaõ haï caùnh hay chöa haï soáng nhôûn nhô khaép nöôùc Vieät Nam  . Ngay oâng Taï Höõu Thanh , toång thanh tra "buø nhìn" cuûa ñaûng coøn phaûi cay ñaéng nhaän xeùt : Laøm sao 
nhöõng coâng nhaân vieân soáng bình thöôøng baèng ñoàng löông coù  theå cho con ñi hoïc nöôùc ngoaøi ? . Nhöng ai coù khaû naêng cho con ñi hoïc ? vaø taïi sao hoï coù tieàn cho con ñi hoïc thì oâng Thanh ñoá daùm hoù heù . 

Laáy ví duï baø V vôï oâng phoù chuû tòch thaønh phoá , baø coù ñuû moùn aên chôi töø maét kính moát ñeán 400 USD cho ñeán ñoàng hoà nguyeân boä 7 chieác giaù töø 400 ñeán 3000 USD . Ngöôøi trong cô quan goïi baø laø : " ngöôøi saønh ñieäu :"!! . Caùc baïn coù  thöû thöôûng töôïng ñöôïc baø Nguyeãn Duy Lieân baø chuû tòch thôøi ngöôøi Vieät troán chui nhuûi vöôït bieân chaéc coøn nhôù . Baø veà höu  roài , nhöng "voâ cuøng saønh ñieäu" . Hieäp hoäi nhöõng baø phu nhaân cuûa caùn boä coäng saûn ñeán nhaø baø chôi vaãn coøn nhôù baø  ñem vaøi chuïc hoäp saâm nhung , söøng teâ giaùc , maät gaáu khoâ ra  taëng quyù phu nhaân nhö ta taëng keïo cho baïn ñeán nhaø chôi vaäy thì  ñuû hieåu coäng saûn ngaøy nay vì nhaân daân queân mình hay vì ñoâ la  queân mình ? . 

Hieän nay, danh töø High Society ñang ñöôïc caùc coâ vôï treû cuûa caùn boä cao caáp trong ñaûng voâ cuøng thích thuù .  Ñeå ñöôïc goïi laø High gì gì ñoù , baø B vôï moät tay tröôûng coâng  an quaän moãi tuaàn goäi ñaàu 2 laàn , chaêm soùc da maët 2 laàn ,  moãi laàn reû laém , chæ 200 usd thoâi . Baø raát thích aên toái ôû  Ommi, NewWord vôùi baïn beø moãi tuaàn chí ít cuõng 2 laàn . Con baø thì  göûi ôû tröôøng quoác teá giaù 300 usd moãi ñöùa moãi thaùng , tieàn taøi xeá ñöa röôùc thoâi cuõng laø 2 trieäu ñoàng moãi thaùng , vaø baø ñöôïc goïi laø "baø thöôïng löu treû" . 

Chao oâi, thaønh thöïc  maø noùi, saønh ñieäu ñeå chæ thoaû maõn söï ñua ñoøi maø laïi baøng quang khi xaõ hoäi traøn ñaày baát coâng . Hôïm hónh , keânh kieäu  trong khi ña soá  daân chuùng coøn ñoùi khoå chæ laøm cho quaàn  chuùng lao ñoäng chaùn gheùt quay löng theâm maø thoâi . 

Bieát theá , nhöng nhöõng ngöôøi saønh ñieäu kia vaãn thích saønh ñieäu vaø ñieân  cuoàng kieám tieàn baèng moïi caùch ñeå saønh ñieäu tieáp !! . 

Caùc baïn treû , xin ñöøng baét chöôùc nhöõng toäi aùc ñaùng leân aùn kia . Maø haõy ñem saønh ñieäu nhö moät caùi baãy troùi boïn coäng saûn ñang ngaäp saâu trong thieân ñöôøng muø cuûa chuùng . 

Chuùng seõ bieát theá naøo laø "saønh ñieäu" khi söùc maïnh cuûa nhaân daân phaùn xeùt 
chuùng trong nay mai .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông