Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nhaân Chuyeän "Gia Ñình Vaên Hoaù" Noùi Roõ Veà Baøi
Hoïc Muoân Ñôøi Maø Coäng Saûn Khoâng Thuoäc Noåi

Thaät söï , chuyeän thaønh laäp caùc khu phoá vaên hoaù , gia ñình vaên hoaù khoâng phaûi phaùt xuaát töø chuyeän muoán cho nhaân daân coù moät ñôøi soáng töï do , vaên hoùa ñuùng nghóa . 

Caâu chuyeän gia ñình vaên hoaù naøy chæ ñònh moät yù theå hieän ngaàm cuûa vaên hoaù coäng saûn laø: ñem baûn saéc vaên hoaù cuûa daân toäc laøm bình phong che daáu söï luõng ñoaïn veà vaên hoaù , tö töôûng ñaát nöôùc baèng ñöôøng loái cai trò ñoäc ñoaùn . Boán yù chính maø vaên hoaù coäng saûn yeâu caàu nhaân daân tuaân theo laø: Gia ñình aám eâm.  Khoâng vi phaïm phaùp luaät  .  Khoâng sinh quaù hai con . Ñoaøn keát trong coäng ñoàng daân cö , xaõ hoäi hoaù vieäc  xoaù ngheøo . 

Nhìn saâu vaøo caùc phong traøo naøy chuùng ta thaáy coäng saûn raát thaâm ñoäc  qua 4 yù chính treân . Coäng saûn keâu goïi gia ñình aám eâm chính laø laáy chuyeän "Im" trong töøng thaønh vieân trong ñaát nöôùc laøm chuaån . Nhöõng chuyeän traùi tai gai maét , maát töï do daân chuû khoâng ñöôïc khuaáy ñoäng töøng trong töøng gia ñình. Neáu coù , noù phaûi ñöôïc Ñaûng xem xeùt taïi cô sôû , sau ñoù môùi cho pheùp xeùt khieáu naïi hay khoâng xeùt . Khoâng vi phaïm phaùp luaät "röøng" cuûa coäng saûn . Luaät aùp duïng cho nhöõng keû coù chöùc quyeàn , laø ñaûng vieân , coøn thöôøng daân khoâng quen bieát thì Luaät khoâng heà coù . Khoâng sinh qua hai con laø thuû tuïc baét chöôùc Trung coäng ñeå giaûi quyeát taïm thôøi vaán ñeà nhaân maõn , traùnh tröôùc söï xaùo troän xaõ hoäi quaù lôùn khi kinh teá eøo uoät maø nhaân maõn sinh ra quaù ñoâng . Ñoaøn keát trong coäng ñoàng töùc laø hình thöùc keâu goïi toaøn daân gaùnh caùc khoaûn phí voâ lyù maø ñaûng choái boû traùch nhieäm trong khi ngöôøi daân ñaõ ñoùng caùc thöù thueá giao thoâng , xaêng daàu quaù lôùn . Xaõ hoäi hoaù , baêùt xaõ hoäi phaûi gaùnh chòu nhöõng khoaûn tieàn maø ñaùng lyù ra daân ñöôïc höôûng nhöng nay ñaûng ñang duøng ñeå nuoâi boä maùy coâng an , quaân ñoäi saâu moït , tham nhuõng teä haïi . 

Laät laïi nhöõng trang söû nhöõng naêm 85 ñeán 1988, vieäc ñaûng phaûi buoät theo ñöôøng loái "côûi troùi" laø do aùp löïc cuûa quaàn chuùng , do ñoøi hoûi cuûa daân chuùng ngheøo ñoùi ñoøi coù cuoäc soáng phaûi deã thôû hôn , coù ñuû côm aên aùo maëc . Noù khoâng phaûi laø "kyø tích hay duøng söùc ta giaûi phoùng cho ta" nhö ñaûng coäng saûn Vieät Nam nguî bieän . 

Coâng ñaàu cuûa thôøi kyø chuyeån ñoåi naøy do hai vieäc : moät laø do coâng cuûa nhaân daân Nga cuøng 15 nöôùc coäng hoaø töï trò cuøng nhau hôïp söùc giaûi taùn ñoäi quaân aên baùm khoång loà laø nhöõng ñaûng vieân ñaûng coäng saûn Lieân Xoâ ngu muoäi . Hai laø do coâng cuûa nhöõng ñaûng vieân coäng saûn Vieät Nam "saùng trí , saùng loøng" tröôùc thaûm caûnh cuûa nhaân daân , bieát cuøng nhaân daân lôïi duïng thôøi cô ñaùnh ñoå nhöõng yù ñoà baûo thuû thaâm ñoäc trong ñaûng , töøng böôùc ñem laïi yù thöùc daân chuû thaät söï trong ñaûng . 

Nhöõng lôøi noùi thaät ñeán chaùy loøng cuûa cöïu tröôûng ban vaên hoaù tö töôûng trung öông Traàn Ñoä laø moät ví duï roõ neùt . Caøng ngaøy , dö luaän nhaân daân caøng chaùn gheùt nhöõng tö töôûng , lôøi noùi bòp bôïm , cöôùp coâng ôn cuûa ñoâng ñaûo söùc coáng hieán cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân ñaáu tranh khoâng meät moûi tröôùc nhöõng aâm möu ñaøn aùp cuûa ñaûng caàm quyeàn . 

Caàn xaùc ñònh roõ , ñaûng coäng saûn Vieät Nam khoâng heà coù moät "kyø tích" naøo cuûa rieâng ñaûng , kyø tích "duøng söùc ta giaûi phoùng cho ta" ñoù chính laø kyø tích: "duøng söùc daân ñeå ñaùnh ñoå ñoäc taøi coäng saûn keát hôïp vôùi caùc phong traøo uûng hoä nhieät tình caùc dö luaän tieán boä treân theá giôùi". 

Caàn phaûi hoïc laïi baøi hoïc muoân ñôøi naøy ñi hôõi caùc ñaûng vieân coäng saûn coøn meâ muoäi .  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông