Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Hoùc Xöông Caù Cuûa Phuû Chuû Tòch

Nhöõng chuyeån ñoäng loâi keùo ñoàng baøo Vieät Nam  soáng xa queâ höông veà ñaàu tö taïi Vieät Nam cuûa  ñaûng coäng saûn ñaõ böôùc sang giai ñoaïn môùi . Gía  trò cuûa ngöôøi tî naïn chính trò , tî naïn kinh teá  vaø taàng lôùp thanh nieân baùn söùc lao ñoäng sang  caùc nöôùc tö baûn vaø coäng saûn cuõ ñieàu ñöôïc  ñaûng voâ cuøng theøm khaùt vaø hoái haû qui chieáu vaøo hai heä thoáng : heä thoáng hoäi ñoaøn Vieät Nam  haûi ngoaïi vaø heä thoáng chính quy do ñaûng coäng  saûn chæ ñaïo . Trong töông lai , caùc chi nhaùnh cuûa  HOÄI NGÖÔØI VIEÄT NAM ÔÛ CAÙC NÖÔÙC  - MOÄT TOÅ CHÖÙC  CUÛA ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑIEÀU PHOÁI seõ ñöôïc phaùt  trieån maïnh trong coäng ñoàng Vieät ôû caùc nöôùc .  

Taïi Haø Noäi , toång hoäi ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc  ngoaøi ñaõ chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng . Vò chuû  tòch ñaàu tieân cuûa hoäi naøy laø Ngaøi tieán só  giaáy - chaéc caùc baïn quaù bieát oâng ta . Ngaøi  tieán só Nguyeãn vaên Ñaïo - nguyeân hieäu tröôûng  ñaïi hoïc quoác gia Haø Noäi coù baøi phaùt bieåu aáu  tró tröôùc baàu ñoaøn toång thoáng Bill Clitôn chæ  ñöùng haøng thöù hai sau baøi ñaùp töø cuûa cuï Leâ  Khaû Phieâu noåi tieáng ngu xuaån . Hoäi ñoaøn naøy  toaøn ñöôïc laõnh ñaïo bôûi nhöõng ñaûng vieân coäng  saûn kyø cöïu vaø aên baån gheâ gôùm nhaát thuû ñoâ .  Naøo laø ngheä só nhaân daân Chu thuyù Quyønh vôùi  caùc maøn trình dieãn muùa ca ngôïi ñaûng vaø baùc  ñöôïc ngheä só caét xeùn , theâm bôùt thu chi ruûng  reûng tieàn tieâu . Roài ngaøi giaùo sö söû hoïc Döông  trung Quoác vôùi caùi moàn veùo cha caùi ñaàu veà vuï  Moä toå nhaø Lyù Toaøn nhöõng vò " coù thaønh tích "  caû . 

Rieâng heä thoáng chính quy thöù hai thì do  ngaøi  chuû tòch taäp ñoaøn tham nhuõng Phaïm theá  Duyeät  daãn ñaàu . Nghe noùi ñaâu ngaøi Duyeät ñang  chuû trì ñeà aùn : taêng cöôøng vaän ñoäng ngöôøi  Vieät Nam ôû nuôùc ngoaøi . Maø vaän ñoäng caùi chi ?  . Ñoù laø : gom tieàn töø thieän ñeå chia chaùc . Du  khò ñoàng baøo ñaàu tö tieàn cuûa vaøo ñeå tìm moïi  caùch aên chaän , phaù bónh . Nhö caùc ngaøi tuyeân  boá . Nhöõng thuû tuïc haûi quan seõ giaûm bôùt khaét  khe . Caùc maïng thoâng tin , trang web daønh cho  Vieät Kieàu seõ ngaøy caøng ñöôïc ñaûng vaø caùc ngaøi  phaùt trieån maïnh . 

Theá nhöng taïi sao ñaïi ña soá  ñoàng baøo ta luoân luoân caûnh giaùc cao tröôùc caùc  ngaøi ? . Ñoù laø vì boïn keû cöôùp thì khoâng theå   ñeán vôùi Ngöôøi baèng Taâm , cuoái cuøng vaãn daáu  ñaàu loøi ñuoâi . Nhöõng vuï aùn hình söï hoaù ñeå  chieám ñoaït tö höõu töø Vieät Kieàu ñaõ xaûy ra vôùi  keát cuïc bi thaûm cho nhöõng con moài bò daãn vaøo  baãy . Tröôùc heát laø tieàn , sau ñoù cuõng laø tieàn  . Nhöõng ai vaøo laøm thuû tuïc xin Visa taïi caùc  toaø ñaïi söù Vieät coäng saûn seõ thaáy ñieàu naøy  khoâng sai tí naøo . Laøm sao chuùng ta chöùng minh  ñöôïc raèng : chuùng ta coù theå nghe ñöôïc , soáng  chung ñöôïc vôùi nhöõng keû thò giaùc môø vì ñoàng ñoâ  la  , thính giaùc nhieãu vì loøng tham khoâng ñaùy ,  trí oùc ngu muoäi vì ñònh kieán heïp hoøi ? . Chaúng  leõ chuùng ta - nhöõng con ngöôøi chính tröïc laïi veà  queâ höông ñeå baét tay vôùi boïn trí traù nhö Duyeät  , Ñaïo , Kieät , Maïnh hay sao ?  

Haõy ñeán vôùi boïn  chuùng baèng baãy caâu cuûa chuùng ta - nhöõng hoùc  xöông caù cuûa nhaân daân Vieät Nam, vaøo thì trôn  tru nhöng muoán ra thì chæ coù raùch cuoáng hoïng!!!
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông