Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nhaän Ñònh Cuûa Ngöôøi Vieät Trong Nöôùc Veà Vuï Khuûng Boá 
"Traân Chaâu Caûng Hieän Ñaïi"  Vaø Aûnh Höôûng Cuûa Noù Ñeán VN
Theo yù kieán cuûa raát nhieàu baïn ñoïc , giöõa luùc anh em sinh vieân chuùng toâi ñang heát söùc coá gaéng chuyeån taûi ñeán quyù ñoàng baøo nhöõng phaûn aûnh cuûa dö luaän trong nöôùc veà vuï tö thieâu cuûa huynh tröôûng Hoà Taán Anh phaûn ñoái nhaø caàm quyeàn ñoäc taøi coäng saûn Vieät Nam - moät trong nhöõng haäu thaân cuûa Gandhi thì toái 11 thaùng 9 naêm 2001, vuï khuûng boá ngay trung taâm quyeàn löïc cuûa Hoa kyø ñaõ buoäc taát caû anh em chuyeån höôùng sang moät ñeà taøi khaùc , thôøi söï hôn , suùc tích hôn , mang tính ñaáu tranh vaø giuùp ñoàng baøo tranh ñaáu hieäu quaû hôn . Ñoù laø chuùng ta cuøng phaân tích vaø nhaän ñònh vuï vieäc naøy seõ aûnh höôûng ñeán söï toàn vong vaø phaùt trieån , khoâng loaïi tröø khaû naêng noù giuùp dieät vong mau choùng hôn chuû nghóa coäng saûn laïc ñieäu taïi Vieät Nam trong töông lai raát gaàn . 

KHUÛNG BOÁ KHAÙC DUØNG BAÏO LÖÏC CHOÁNG BAÏO LÖÏC ÔÛ CHOÅ NAØO ? 

Khoaûng 20 giôø 45 phuùt ñeâm 11 thaùng 9 , nhöõng email caáp baùo ñaàu tieân ñaõ laøm chuùng toâi söûng soát , toaø nhaø thöông mai theá giôùi WTC ñang suïp ñoå . Hai chieác maùy bay caùch nhau chöa ñaày 20 phuùt , moät caét ñöùt ñaàu toaø nhaø beân phaûi , gaây ngoïn khoùi laøm ñieåm töïa oanh kích cho chieác phi cô daân söï thöù hai caét ngang ngoïn thaùp coøn laïi . Trong chöa ñaày 1 phaàn traêm cuûa giaây , haøng chuïc nghìn sinh maïng ra ñi töû naïn töùc töôûi . Dö luaän trong nöôùc cho raèng : ñaây laø haønh ñoäng coù lieân quan ñeán teân truøm khuûng boá O.Bin Laden vaø coù söï lieân minh giöõa caùc phe khuûng boá khaùc maø Palestin cuõng khoâng ñöôïc loaïi tröø .   

Roõ raøng , ñaây laø haønh ñoäng Khuûng boá ñeå gaây tieáng vang . Vì noù baát chaáp ñeán sinh maïng cuûa daân thöôøng . Noù gaây caùi cheát cuûa nhöõng thöôøng daân voâ toäi ñeå ñaït muïc ñích : coù moài ñeå thöông thuyeát cho nhöõng ñieàu kieän chính trò khoâng coù giôùi haïn veà toân giaùo , quyeàn löïc, saéc toäc . Nhö vaäy - khuûng boá ñeå gieát ngöôøi oan thì ñoù laø toäi aùc , moät toäc aùc phaûi ñöôïc loaïi tröø , phaûi taän dieät toäi aùc naøy . Trong khi ñoù , neáu trong moät boái caûnh coù nhöõng nhoùm hay ñaûng phaùi , duøng quyeàn löïc traán aùp ñeå möu toan chieám ñoaït laâu daøi quyeàn lôïi cuûa moät daân toäc . Daân toäc ñoù coù quyeàn toå chöùc nhöõng vuï baïo löïc thaúng thöøng nhöng Chính xaùc loaïi tröø nhöõng teân ñaàu xoû toäc aùc. Thì ñoù laø duøng baïo löïc - moät quyeàn cuûa nhaân daân ñeå chaän ñöùng toäi aùc . 

Dö luaän trong nöôùc raát saùng suoát khi phaân tích vaán ñeà naøy . Noù seõ laø tieàn ñeà ñeå phaùn xeùt : anh - lôïi duïng boái caûnh daân toäc tranh ñaáu ñoøi daân chuû ñeå kích ñoäng baïo löïc gieát ngöôøi voâ toäi hay duøng quyeàn löïc cuûa nhaân daân ñeå tröøng trò chính xaùc nhöõng teân "mafia chính trò" ngay taïi saøo huyeät cuûa chuùng . Xin nhôù : hai söï vieäc khaùc raát xa nhau .  

COÄNG SAÛN VIEÄT NAM THÍCH VUÏ NAØY KHOÂNG ? 

Trong lòch söû nöôùc Myõ , vuï khuûng boá naøy seõ ñöôïc ghi nhaän laø "Traân chaâu caûng hieän ñaïi" bôûi ñoái thuû cuûa chính phuû Myõ ñaõ duøng ñöôïc chính giaù trò cuûa chieán löôïc "duøng phöông tieän cuûa ngöôøi ñeå dieät ngöôøi" maø chuùng toâi ñaõ coù laàn ghi nhaän vôùi quyù ñoàng baøo. Hoï khoâng caàn ñem thuoác noå , suùng ñaïn maïnh vaøo nöôùc Myõ, hoï ung dung duøng phöông phaùp "khoáng cheá  nhanh" phöông tieän cuûa Myõ ñeå dieät muïc tieâu ngay trong loøng nöôùc Myõ . Hoï bieát söû duïng söï maõ hoaù thoâng tin , keå caû maùy tính , caùc thieát bò vieãn lieân cöïc kyø lôïi haïi. Sau ñoù , hoï keát noái thoâng tin , choïn thôøi ñieåm chính xaùc vaø ñaùnh . 

Dö luaän trong nöôùc ñaùnh giaù : coäng saûn seõ giaû vôø hoan hoâ nhöõng söï taán coâng nöôùc Myõ nhöng beân trong seõ voâ cuøng hoaûng sôï: Bôûi:

- Chính phuû Myõ chaéc chaén seõ phaûn öùng cöïc kyø maïnh ñoái vôùi caùc theå cheá ñoäc taøi , dung tuùng cho caùc hình thöùc khuûng boá ñeå ñaït muïc tieâu ñaøm phaùn nhö : Libia , Cu ba , Baéc Trieàu tieân , Trung Hoa , Aùpghanistan... Vieät Nam cuõng seõ khoâng naèm ngoaøi .    

- Quoác hoäi Myõ vaø caùc quoác hoäi laäp hieán cuûa caùc nöôùc phaùt trieån seõ tuyeân chieán chính thöùc vôùi caùc toå chöùc vaø nhaø nöôùc bao che khuûng boá vaø chuyeân cheá ñoäc taøi . 

- Baøi tröø vaø coâ laäp ngay töùc thì khi quoác hoäi vaø dö luaän Myõ coù baèng chöùng xaùc thöïc veà baát kyø theå cheá naøo coù haønh vi khuûng boá nhaân taâm, kích ñoäng chieán tranh, phaù hoaïi hoaø bình baèng phöông tieän quaân söï hay baèng caùc chuû tröông baïo löïc  gieát ngöôøi  .

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA "TRAÂN CHAÂU CAÛNG HIEÄN ÑAÏI" TRONG 10 NAÊM TÔÙI TAÏI VIEÄT NAM : 

- Hieän ñònh thöông maïi Vieät Myõ seõ khoâng chaám döùt ôû "döï luaät nhaân quyeàn" cho chính quyeàn Haø Noäi.  Caùc nhaø tranh ñaáu baát baïo ñoäng taïi Vieät Nam, caùc laøn soùng phoå bieán thoâng tin cöïc kyø lôïi haïi trong vaø ngoaøi nöôùc hieän nay seõ laø thöôùc ño chính xaùc cuûa dö luaän theá giôùi veà coäng saûn Vieät Nam .    

- Neáu Palestin seõ bieán maát treân baûn ñoà theá giôùi khi quyeát ñònh "duøng thuoác noå ñeå ñaøm phaùn" thì coäng saûn Haø Noäi seõ mau "töû" nhanh choùng hôn khi ñaøn aùp ñaãm maùu kieåu nhö "Thieân An Moân" taïi Vieät Nam .  

- Neáu Haø noäi khoân ngoan , hoï chaéc chaén seõ "cau maøy" tröôùc Baéc trieàu tieân vaø Palestin . Hai phe : chuû hoaø tröôùc söùc eùp daân chuû vaø chuû chieán vì lyù do "quyeàn lôïi" seõ hình thaønh roõ reät taïi Vieät Nam .  

10 naêm tôùi , O. Bin Laden  seõ giaùn tieáp gaây khoù khaên cho coäng saûn Vieät Nam ñoù . Noù seõø laø ñoøn baåy ñeå laøn soùng ñoøi daân chuû thoâng qua söï uûng hoä maïnh cuûa caùc hieán ñònh taän dieät baïo löïc chuyeân quyeàn nôû roä khaép nôi . Noù thuùc eùp thôøi gian cho töï do maïnh hôn chöù khoâng laøm cho töï do xeïp xuoáng . Moät chính phuû cöùng raén coøn hôn chính phuû Bush seõ ra maét nhaân daân toaøn theá giôùi . Cöùng raén tröôùc baïo löïc cöôøng quyeàn , gieát ngöøôøi voâ loái vaø naâng ñôõ khoâng ngôi nghæ tinh thaàn Daân Chuû thaät söï cuûa nhaân daân .    

NGÖÔØI VIEÄT CHUÙNG TA NEÂN NGHÓ ÑEÁN GANDHI . 

Thöa ñoàng baøo . Nhöõng ngoïn löûa cuûa Baø Thu , Huynh tröôûng Anh thaät söï chính laø ngoïn löûa haäu thaân cuûa Gandhi . Duø nhöõng ngöôøi keá nhieäm ngaøi ôû Ñaûng quoác ñaïi coù moät thôøi xuoâi theo lyù thuyeát ñaáu tranh giai caáp baïo löïc voâ thaàn kieåu LeNin hay Mao thì nay : nhaân daân AÁn ñaõ duøng tinh thaàn Gandhi ñeå dung hoaø , baøi tröø noïc ñoäc ngoaïi lai maø phaùt trieån cöôøng thònh ñaát nöôùc . Naêm 1943 , Gadhdi khi phaùt bieåu tröôùc coäng ñoàng quoác teá , ngaøi ñaõ noùi : Chæ coù söï thaät vaø tình yeâu con ngöôøi laø toàn taïi maõi , nhöõng keû gieát ngöôøi , baïo ngoân tröôùc Thöôïng ñeá roài cuõng phaûi suïp ñoå . Hít le ö ? toâi khoâng tin caùi AÙc seõ soáng . Noù seõ töï boäc loä caùi aùc cuûa chính noù ra , noù seõ cheát . 

Ngöôøi Vieät chuùng ta ñang ñoàng loøng ôû ñieåm : chuùng ta nguyeän duøng laøn soùng baát baïo ñoäng nhöng ñoäng löông taâm cuûa nhaân daân ñeå taän dieät caùi Aùc trong luaän thuyeát coäng saûn . Chuùng ta ñang ñoát , thaám maõi tính kieâu huøng cuûa Gandhi trong tö caùch ngaång cao ñaàu cuûa Linh muïc Lyù . 

Naêm 1928 , khi ngöôøi Anh ñoïc lònh baét Gandhi . Ngaøi ñaõ noùi nhöõng lôøi y nhö Linh muïc Lyù : CAÙC ANH COÙ THEÅ NHOÁT TOÂI , COÙ THEÅ ÑAÙNH GAÕY XÖÔNG TOÂI , COÙ THEÅ GIEÁT TOÂI VAØ ÑEM XAÙC TOÂI ÑI - NHÖNG , CAÙC ANH KHOÂNG BAO GIÔØ LAÁY ÑÖÔÏC TÖØ TOÂI SÖÏ PHUÏC TUØNG , KHOÂNG BAO GIÔØ . Ñeá cheá Anh ñaõ phaûi suy suïp döôùi chaân Gandhi töø ñoù .

Vaäy thì , chuùng ta haõy töï haøo nöôùc Vieät chuùng ta vôùi lòch söû tranh ñaáu choáng baát coâng , choáng xaâm laêng vong baûn , ñoøi daân chuû töï do cho nhaân daân  ñaõ coù haøng haøng lôùp lôùp nhöõng ngoïn löûa , traùi tim baát ñoäng vaø traøn ñaày tình thöông nhöng nghieâm khaéc vaø khoâng khoan nhöôïng tröôùc toäi aùc . 

Xin haõy giöõ maõi cho nhöõng ngoïn löûa haäu thaân Gandhi chaùy maõi , haõy ngöôùc nhìn gaàn 50.000 ngöôøi Myõ ñang cheát voâ toäi bôûi boïn thích duøng caùi Aùc ñeå gieát ngöôøi . Haõy heùt to vaøo maët nhaø caàm quyeàn Haø Noäi : NHÔÙ LAÁY MAØ LAØM GÖÔNG .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông