Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Saddam Vaø Bin LaDen Gaït Chaân Haø Noäi

Hai ngaøy sau khi toøa nhaø song ñoâi WTC suïp ñoå vaø Laàu naêm goùc bieán thaønh Laàu boán goùc, chính phuû Myõ chính thöùc tuyeân chieán vôùi nhöõng chính phuû khuûng boá nhö Iraq , Palestin vaø Taliban cuûa Bin Laden . Haø noäi ñaõ caûm nhaän ñöôïc söï "tai haïi" khi uûng hoä Saddam vaø Palestin . 

Khoâng khí ôû khaép nôi , töø Sai Goøn , Haø Noäi , Hueá , daân chuùng ñeàu leân aùn "boïn cuoàng tín khuûng boá baát chaáp sinh maïng ngöôøi voâ toäi" . Möùc ñoä Haø noäi phaûn khaùng döï luaät nhaân quyeàn "do haï vieän Hoa Kyø vöøa thoâng qua" boång xeïp leùp nhö bong boùng xì hôi . Ñaâu ñaâu daân chuùng khoâng ai theøm ñeå yù ñeán loái tuyeân truyeàn coù lôïi cho Ñaûng hôn laø cho daân , taát caû ngöôøi daân caûm thaáy lo laéng ôû hai leõ chính: Lo cho ngöôøi thaân cuûa mình ôû ngoaøi nöôùc khoâng bieát töông lai ra sao khi tình hình nöôùc Myõ aûm ñaïm nhö theá naøy !! . Ngaïi cho chính phuû oâng Bush chaéc chaén raát maïnh tay vôùi caùc chính phuû ñoäc taøi thieân veà khuûng boá maø xieát chaët kinh teá vôùi Vieät Nam .  

Caùc tieäm vaøng ñoàng loaït leân giaù . Ñoàng USD baét ñaàu giaûm gía . Ngöôøi daân baøn taùn vôùi nhau , thôøi cô "Bin La den" ñaõ ñeán . Daáu hieäu "cöùng raén" coøn maïnh hôn nöõa trong vaøi thaùng tôùi . Neáu maáy tuaàn tröôùc coäng saûn Vieät Nam doïa khoâng thoâng qua Hieäp ñònh thöông maïi Vieät - Myõ thì seõ gaây chuù  yù . Nhöng töø nay , duø coäng saûn khoâng thoâng hay thoâng thì chính phuû vaø nhaân daân Myõ khoâng neà haø ñeán . Neáu caàn kích caàu Kinh teá - chieán löôïc cuûa hoï giôø ñaây laø PHAÙT ÑOÄNG CHIEÁN TRANH - NHÖNG LAØ MOÄT CUOÄC CHIEÁN HIEÄN ÑAÏI. Söùc maïnh cuûa chính phuû oâng Bush coù ñöôïc giôø ñaây laø söï uûng hoä maø ngay Bill Clinton coù mô cuõng khoâng theå coù ñöôïc. Chín möôi phaàn traêm dö luaän Myõ uûng hoä giao cho toång thoáng quyeàn ñieàu haønh chieán tranh choáng laïi "baát cöù ai , baát cöù toå chöùc naøo ñe doïa töï do , daân chuû vaø hoøa bình theá giôùi" . 

Coäng saûn thöôøng tuyeân truyeàn raèng : Ngöôøi Vieät töï do ñang "döïa daãm" chính phuû Myõ . Hoï queân baún ñi chính baûn thaân hoï ñang döïa daãm caùi xaùc cuûa oâng Hoà ñeå boäc loä nhöôïc ñieåm yeáu heøn cuûa baûn thaân moät toå chöùc goïi laø Ñaûng ñang raõ rôøi tö töôûng vì tranh quyeàn ñoïat lôïi : vì leõ theá maø hoï thích duøng baïo löïc , duøng thuû ñoaïn maø chuùng ta coù theå chæ tay vaøo thaúng maët coäng saûn Vieät Nam noùi raèng : ÑAØN AÙP TIEÁNG NOÙI CHAÂN CHÍNH CUÛA NHAÂN DAÂN CUÕNG CHÍNH LAØ MOÄT HÌNH THÖÙC KHUÛNG BOÁ.  

Neáu ñeå ngaên chaën khuûng boá thì : OK . Khoâng chæ chính phuû Bush maø caû khoái Nato, caùc nöôùc daân chuû khaùc cuøng dö luaän nhaân daân Vieät Nam ñoàng loøng uûng hoä. Khoâng theå noùi vì nhöõng tö töôûng tranh ñaáu baát baïo ñoäng cuûa Gandhi maø nhaø caàm quyeàn coäng saûn coù theå giam quaù haïn , truø daäp , gieát choùc , ñaày ñoïa nhöõng linh muïc Lyù , hoøa thöôïng Huyeàn Quang cuøng voâ soá tuø nhaân chính trò ñoái khaùng keå caû nhöõng ngöôøi coäng saûn quay veà vôùi nhaân daân nhö oâng Traàn ñoä , Traàn Khueâ ñöôïc . 

Chuùng ta ñang soáng trong moät theá kyû ÑAÙNG SOÁNG ñoù thöa caùc baïn . Ñoù laø theá kyû cuûa söï suïp ñoå hình aûnh Phaät 4000 naêm linh thieâng ñeå roài nay quaû baùo quay laïi chính nhöõng keû ñoát töôïng Phaät . Taliban soáng ñöôïc bao naêm nöõa ? . Bin La den soáng ñöôïc bao ngaøy ? . Caû Haø noäi , hình aûnh nhöõng ñôït phaùo kích gheâ rôïn baát chaáp sinh maïng daân voâ toäi nhöõng naêm 1972 ai phaûi traû lôøi? . Nhöõng keû maát nhaân tính trong ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñang la loái raèng : vì muïc ñích cao caû naøo ñoù , phaûi hy sinh nhaân maïng cuûa daân thöôøng laø ñieàu phaûi laøm . Thöû hoûi, neáu daân thöôøng ñoù chính laø baø con hoï haøng cuûa hoï . Hoï coù hoâ haøo theá hay khoâng ?  . Roài nay , khi nhöõng lôøi hoâ haøo hy sinh maïng soáng con ngöôøi voâ toäi vaøo nhöõng cuoäc chieán "giai caáp" voâ nghóa nay boû laïi sau löng vì tieáng soät soïat cuûa ñoàng Ñoâ la thì hoï ñaõ ôû ñaâu ? . 

Söï quay löng , duøng thuû ñoïan chính trò naøo laø "chuû nghóa xaõ hoäi nhaát ñònh thaéng lôïi !!, choân soáng boïn tö baûn..." ñeán nay , nhöõng keû hoâ haøo lôùn tieáng  nhaát laïi ñang laø nhöõng keû giaøu coù nhaát treân söï ñau khoå cuûa 70 trieäu daân Vieät Nam . Nhöõng keû voâ laïi nhö theá coù khaùc chi laø boïn Bin Laden . Daân toäc Vieät ta ñaõ traû baùo cho chuùng . Chính con chaùu cuûa boïn Bin Laden, coäng saûn Vieät Nam seõ nhaän baùo naøy . Khoâng ai khaùc .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông