COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Tuoåi Treû V.N. Sau 25 Naêm Nhìn Laïi 

Tuoåi treû V.N. con Hoàng, chaùu Laïc
Laàm luõi böôùc ñi trong tuûi nhuïc ñôùn heøn
Tuoåi Treû V.N. lôùn leân ngô ngaùc
Ñaùnh ñoåi cuoäc ñôøi vaøo canh baïc ñoû ñen
Tuoåi treû V.N. trong tuø nguïc xích xieàng
Laáy væa heø laøm giaûng ñöôøng tri thöùc
Khoá raùch aùo oâm moät ñôøi khaát thöïc
Baùn linh hoân cho quæ döõ Sa Taêng.

Tuoåi treû V.N.

Nhìn laïi mình ñaèng sau cuoäc chieán 
Coù coøn chaêng röôøng coät cuûa nöôùc nhaø?ø
Ñaïo Ñöùc-Thaùnh Hieàn, nhöõng danh töø xa laï
Phuû lôùp buïi môø naêm thaùng daàn qua

Tuoåi treû V.N.

Ñöôïc trui reøn trong nhöõng ñieàu doái traù
Maõi ngaäm mieäng cuùi ñaàu thaàn laïy keû hoân quaân
Laõnh tuï khai sinh chuû nghóa Voâ Thaàn
Ñöa daân toäc vaøo con ñöôøng voâ ñaïo
OÂi tang thöông! Moät trôøi gioâng baõo
Phuû chuïp xuoáng ñôøi daân Vieät ñieâu linh
Tuoåi treû V.N. khao khaùt coâng bình
Ñoøi quyeàn soáng, quyeàn töï do tín ngöôõng
Hôõi nhöõng keû ngoài treân cao ngaát ngöôûng
Haõy daønh hôi nhaãm ñeám nhöõng ngaøy taøn 
Ñöøng coá tình boùp ngheït tieáng oaùn than
Seõ coù luùc buøng leân nhö soùng coàn, nuùi vôõ
Lòch söû sang trang, Ba Ñình suïp ñoå
Ñaát nöôùc chuyeån mình theo qui luaät traû vay
Ngaãm thôøi xöa suy luaän ñeán ngaøy nay
Thuaän thieân thì coøn, nghòch thieân thì maát
Tuoåi treû V.N. haõy vaâng theo thieân luaät
Giaønh laïi Sôn Haø khoûi aùch dieät vong 

Nguyen Dung
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông