COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Dung Nguyen <nhatnguyendung@juno.com> 

Chaøo caùc baïn
Mình raát ngöôõng moä tinh thaàn cuûa caùc baïn.  Mình laø moät ngöôøi khuyeát taät ngoài treân xe laên.  Soáng ôû Vieät Nam quaù khoå , ñöôïc chính phuû Myõ ñöa caû gia ñình sang ñònh cö  taïi beân naày.  Giaù nhö coøn V.N. giôø naày chaéc mình ñang soáng leâ leát ôû ñaâu ñoù vaø thaét thoûm vôùi nhöûng côn ñoùi haøng giôø chöù chaúng phaûi chôi.  Taï ôn Chuùa mình ñaõ ñöôïc "Free".  (Chöõ "Free" ñuùng nghóa)

Thaân meán taëng caùc baïn baøi thô Noãi Nieàm ,  nhö laø moät lôøi boäc baïch cuûa mình nheù!

Chaøo thaân aùi 
Cali.

Noåi Nieàm Traên Trôû                          Nguyeân Dung

Ñaát nöôùc toâi 4 nghìn naêm vaên hieán
Töø thuôû Hoàng Baøng ngoït maùt lôøi ru
Daân toäc toâi Coå Loa thaønh, Ñaïi Vieät
Tieáng kieâu huøng coøn voïng ñeán thieân thu

Toâi lôùn leân, queâ höông thôøi binh bieán
Nöôùc maát, nhaø tan, khoùi löûa mòt muø
Meï moûi moøn qua bao muøa möa naéng
Nöûa gaùnh nuoâi con, nöûa gaùnh thaêm tuø

Ai cuõng mô ngaøy thanh bình trôû laïi 
Sau cuoäc chieán tranh khoác lieät ñaõ laâu
Nhöng traùi tim theâm moät laàn teâ daïi
Thanh bình roài, daân toäc vaãn khoå ñau

Toâi thöông quaù nhöõng maûnh ñôøi baïc meänh
Ñaõ vuøi thaây nôi hoá thaúm röøng saâu
Nhöõng beù thô laïc loaøi trong ñoùi laïnh
Leâ leát xin aên, ñeâm nguû gaàm caàu

Ñau xoùt quaù coâ em thôøi nieân thieáu
Tuoåi hoïc troø e aáp laù thö trao
Nhieàu naêm qua caây phöôïng hoàng heùo ruõ
Heùo ruõ nhö ñôøi em choán thanh laâu

Nieàm kieâu haõnh chaùu con ñôøi Laïc Vieät
Coù coøn chaêng sau song saét nhaø tuø
Con roàng xöa oâm veát nhô oan nghieät
Suoái töø bi khoâng röûa ñöôïc oaùn cöøu

Roài naêm thaùng leâ chaân ñôøi vieãn xöù
Toâi trôû veà trong thöïc traïng buoàn ñau
Loøng khao khaùt moät Vieät Nam daân chuû
Boùng côø vaøng loäng gioù giöõa trôøi cao

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông